เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6001102333 นางสาวจุฬาลักษณ์ เรียงยาย วท.บ.17
2 6301125354 นายพีรวิชญ์ บุญเพ็ง วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3 6103101359 นางสาวอนันดา ทะเลลึก วศ.บ.10
4 6303101301 นางสาวกมลลดา ดิเรกศานต์ วศ.บ.10
5 6303101303 นางสาวกัญญาวีร์ ศรีบุญมา วศ.บ.10
6 6303101306 นางสาวณัฐนรี มูลเมือง วศ.บ.10
7 6303101307 นายณัฐพงษ์ คนเที่ยง วศ.บ.10
8 6303101309 นายดนัย จันคำ วศ.บ.10
9 6303101310 นายทัศน์พล ภูวเกียรติกุล วศ.บ.10
10 6303101311 นางสาวทิพย์วรรณ แสงเรือง วศ.บ.10
11 6303101312 นายธณนชัย ศรีภูมิ วศ.บ.10
12 6303101313 นายธนกฤต มโนชัยวุฒิกุล วศ.บ.10
13 6303101314 นายธนดล ฤกษ์ดี วศ.บ.10
14 6303101315 นายธวัชชัย เชี่ยวชาญ วศ.บ.10
15 6303101316 นายธันยธรณ์ ทีเจริญวารี วศ.บ.10
16 6303101317 นายธีรภัทร สกลทัศน์ วศ.บ.10
17 6303101318 นายธีรศักดิ์ ฮุนตระกูล วศ.บ.10
18 6303101319 นางสาวนฤสรณ์ พุทธา วศ.บ.10
19 6303101321 นายบุญเกิด จินดาประภาพร วศ.บ.10
20 6303101322 นางสาวปนัดดา วัฒนาพันธุ์ วศ.บ.10
21 6303101323 นางสาวประภัสสร เฮอ วศ.บ.10
22 6303101325 นางสาวพิมธิดา ศรีจันทร์ วศ.บ.10
23 6303101327 นายภคนันท์ สังวรวิตร วศ.บ.10
24 6303101329 นายภาคิน กองขุนทด วศ.บ.10
25 6303101331 นายมนัญชัย บุญคง วศ.บ.10
26 6303101332 นางสาวรติมา เอมหลำ วศ.บ.10
27 6303101333 นายวัชรพล บุญตา วศ.บ.10
28 6303101334 นายวัศพล รัตนพงษ์พิทักษ์ วศ.บ.10
29 6303101335 นายศรายุทธ ธนันชัย วศ.บ.10
30 6303101336 นางสาวสุทธิดา หงษ์ศรี วศ.บ.10
31 6303101337 นายสุภัควี อินดี วศ.บ.10
32 6303101338 นายสุรยุทธ์ กึกก้องโลกา วศ.บ.10
33 6303101340 นายอนุพงศ์ เขื่อนเเก้ว วศ.บ.10
34 6303101341 นายอัครชัย ปูดอก วศ.บ.10
35 6303101342 นายอำนาจ ธนูไตร วศ.บ.10
36 6303101344 นายอนุชา มาตัน วศ.บ.10
37 6303101346 นางสาวจุฑารัตน์ ไชยเมืองชื่น วศ.บ.10
38 6303102307 นายเจษฎา งามพักตร์ วศ.บ.10
 วิทยาศาสตร์
39 6204103302 นางสาวกวินธิดา นาสินสอน วท.บ.10
40 6204109304 นางสาวลดาทิพย์ เรือนสูง วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
41 6304101306 นางสาวกฤติยา ถนอมใจเกษม วท.บ.10
42 6304101311 นายกิตติพงษ์ ผิวทอง วท.บ.10
43 6304101313 นายจักริน ษมาจิตรสุริยา วท.บ.10
44 6304101319 นางสาวชนากานต์ ตันตาวิน วท.บ.10
45 6304101321 นายชวัลวิทย์ เลาหาง วท.บ.10
46 6304101323 นายญาณวุฒิ ญาณจินดา วท.บ.10
47 6304101324 นายณภัทร เหมือนศิริ วท.บ.10
48 6304101333 นางสาวธนภรณ์ พึ่งแพง วท.บ.10
49 6304101334 นางสาวธนภรณ์ เสนาวงษ์ วท.บ.10
50 6304101335 นางสาวธัญชนก ปัญญาคำ วท.บ.10
51 6304101339 นายนนภวัฒน์ ศรีนวล วท.บ.10
52 6304101342 นายนวรัตณ์ กันทาหลี วท.บ.10
53 6304101343 นายบัณฑิต สมบูรณ์ชัย วท.บ.10
54 6304101344 นายบัณทัต คงสมบัติ วท.บ.10
55 6304101345 นางสาวบุญยานุช พุฒิเมธาวุฒิ วท.บ.10
56 6304101346 นายปกรณ์ศิษฐ โฆษิตกุล วท.บ.10
57 6304101348 นางสาวพรชิตา ไข่แก้ว วท.บ.10
58 6304101351 นายพิศณุพงษ์ ชุ่มใจ๋ วท.บ.10
59 6304101353 นายพุฒิพงศ์ พนมไพร วท.บ.10
60 6304101354 นางสาวภัทรธิดา พงศ์พัสนันท์ วท.บ.10
61 6304101355 นางสาวภัทรวดี จันทมณี วท.บ.10
62 6304101373 นายสิรวิชญ์ สุภาพงษ์ วท.บ.10
63 6304105302 นางสาวชลธิชา ผ่านชมภู วท.บ.10
64 6304105303 นายธนกฤต ไชยวงค์ วท.บ.10
65 6304105304 นายธนาธร ลอยเลิศ วท.บ.10
66 6304105305 นายนัตดานัย แช่มช้อย วท.บ.10
67 6304105306 นายบรรณวัฒน์ ศรีเอี่ยมกุล วท.บ.10
68 6304105307 นางสาวพรสุนีย์ ภักดีวงษาสกุล วท.บ.10
69 6304105308 นางสาววิชชุตา สุบินรักษ์ วท.บ.10
70 6304105309 นางสาวศิริวรรณ หาระมี วท.บ.10
71 6304105311 นางสาวอินทิดา มาพิทักษ์ วท.บ.10
72 6304105312 นายอิบรอเฮม มุสิกะพันธ์ วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
73 6305105303 นางสาวกุลรัตน์ เชื้อติ๊บ รป.บ.10
74 6305105322 นางสาวทรรศภรณ์ ภูมิมะนาว รป.บ.10
75 6305105347 นางสาวรินรดา ป้องกัน รป.บ.10
76 6305105349 นางสาววรรณวลี ใจดี รป.บ.10
77 6305105352 นางสาววาสนา จันทร์สุวรรณ รป.บ.10
78 6305105353 นางสาวศรัญญา ลีกา รป.บ.10
79 6305105354 นางสาวศิริรัตน์ โรงคำ รป.บ.10
80 6305105356 นางสาวสลิลทิพย์ โล๊ะกาแก้ว รป.บ.10
81 6305105357 นางสาวสายชล ประพฤติ รป.บ.10
82 6305105375 นายจตุพร อินทจักร์ รป.บ.10
83 6305105380 นางสาวปิยนันท์ น้อยใจ รป.บ.10
84 6305105384 นายภูมิศักดิ์ หารสุโพธิ์ รป.บ.10
85 6305105386 นายศวัสกรณ์ ทิพย์โอสถ รป.บ.10
86 6305105392 นายรอซีดี ดอล๊ะ รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
87 6406102301 นางสาวกนิษฐา หลวงสุ บธ.บ.10
88 6406102302 นางสาวกมลชนก เป็งทา บธ.บ.10
89 6406102303 นายกรกช สิงห์แก้ว บธ.บ.10
90 6406102304 นางสาวกรรณิกา ชูไสว บธ.บ.10
91 6406102305 นายกันทรากร อยู่ทิม บธ.บ.10
92 6406102306 นายกิตติพงษ์ เสาะสมบูร บธ.บ.10
93 6406102307 นายกิตติภัทร ศรีเรือง บธ.บ.10
94 6406102308 นางสาวเกวลิน เพลา บธ.บ.10
95 6406102309 นางสาวจันทร์จิรา ปฏิภาคนิมิต บธ.บ.10
96 6406102310 นายจันทร์ดี หทัยผ่องใส บธ.บ.10
97 6406102311 นางสาวจุติพร พรนำโชค บธ.บ.10
98 6406102312 นายเจตนิพัทธ์ แก้วแพทย์ บธ.บ.10
99 6406102313 นายเฉลิมเดช ยินดีชาติ บธ.บ.10
100 6406102314 นางสาวชลธิชา ทองงาม บธ.บ.10
101 6406102315 นางสาวชาลิสา เกเย็น บธ.บ.10
102 6406102316 นางสาวญาณิศา ธูปคำ บธ.บ.10
103 6406102317 นางสาวญาดาวี คำนิล บธ.บ.10
104 6406102318 นายณฐนน เกตุแก้ว บธ.บ.10
105 6406102319 นางสาวณัฐกานต์ เตชะนา บธ.บ.10
106 6406102320 นายณัฐนนท์ ต๊ะถิ่น บธ.บ.10
107 6406102321 นายณัฐภูมิ เดชพรม บธ.บ.10
108 6406102322 นางสาวณิชกานต์ รุ่งเรือง บธ.บ.10
109 6406102323 นางสาวดวงฤดี ทองอิน บธ.บ.10
110 6406102324 นางสาวต่าย คำแก้ว บธ.บ.10
111 6406102325 นายทนุธรรม อุเลา บธ.บ.10
112 6406102326 นางสาวทักษพร อินต๊ะวงค์ บธ.บ.10
113 6406102327 นายธนกฤต ไชยพูน บธ.บ.10
114 6406102328 นายธนาคาร เขื่อนทหาร บธ.บ.10
115 6406102329 นางธนินทรา เดโช บธ.บ.10
116 6406102330 นายธีรนนท์ คงคำแหง บธ.บ.10
117 6406102331 นายนพรัตน์ ป้องคูหลวง บธ.บ.10
118 6406102332 นางสาวนัยน์ปพร ราชจันต๊ะ บธ.บ.10
119 6406102333 นายนำชัย นวนขัน บธ.บ.10
120 6406102334 นางสาวบัณฑิตา วาหานิยกูลรัตน์ บธ.บ.10
121 6406102335 นายปฏิภาค ม่านมีมงคล บธ.บ.10
122 6406102336 นางสาวปภัสรา วิเชียรกันทา บธ.บ.10
123 6406102337 นางสาวปภาดา ใหม่ยานิจ บธ.บ.10
124 6406102338 นางสาวปัทมพร ศิริวงศ์ บธ.บ.10
125 6406102339 นายปาราเมศ เสาร์แก้ว บธ.บ.10
126 6406102340 นางสาวพรประภา ด้วงครุฑ บธ.บ.10
127 6406102341 นางสาวพัชชาภรณ์ ฤทธิ์เต็ม บธ.บ.10
128 6406102343 นางสาวพัชรีพร ทรัพย์ประเสริฐ บธ.บ.10
129 6406102344 นางสาวพิชชาพร ถนอมวรกุล บธ.บ.10
130 6406102345 นายพิณนารีรัตน์ เพ็ชรรักษ์ บธ.บ.10
131 6406102346 นางสาวพิมพ์วิภา สมคิด บธ.บ.10
132 6406102347 นางสาวพีรญา ใจประเสริฐ บธ.บ.10
133 6406102348 นางสาวเพ็ญประภา วรโภชน์ บธ.บ.10
134 6406102349 นางสาวภัคจิรา กุลวิจิตร์รัตน์ บธ.บ.10
135 6406102350 นายภัทรกร ชัยวงค์ บธ.บ.10
136 6406102351 นายภัทรพล รักยศ บธ.บ.10
137 6406102352 นายภูมิพัฒน์ จิณทะจิตต์ บธ.บ.10
138 6406102353 นางสาวมุชิหรา ณะสม บธ.บ.10
139 6406102354 นายรวินท์ จิไธสง บธ.บ.10
140 6406102355 นางสาวรังศิยา ใจวันดี บธ.บ.10
141 6406102356 นางสาวรัตนวดี พูลทอง บธ.บ.10
142 6406102357 นางสาวรุ่งทิวา ขัดศิริ บธ.บ.10
143 6406102358 นางสาววนิดา พุ่มเลียบ บธ.บ.10
144 6406102359 นางสาววิภาวัลย์ มงคล บธ.บ.10
145 6406102360 นางสาวศรัณยา บุญทา บธ.บ.10
146 6406102361 นางสาวศรีวิไลลักษณ์ อุ่นแอบ บธ.บ.10
147 6406102362 นางสาวศศิธร แซ่ลิ้ม บธ.บ.10
148 6406102363 นางสาวศิริประภา มือกุศล บธ.บ.10
149 6406102364 นายสิทธิโชค เพ็งแจ่มศรี บธ.บ.10
150 6406102365 นางสาวสุดารัตน์ เกตุพุด บธ.บ.10
151 6406102366 นางสาวสุดารัตน์ ลำไยนีรนาท บธ.บ.10
152 6406102367 นางสาวสุพัฒตรา มะโนวรณ์ บธ.บ.10
153 6406102368 นางสาวสุรีย์พร แย้มศรี บธ.บ.10
154 6406102369 นางสาวหทัยรัตน์ นภัสกูล บธ.บ.10
155 6406102370 นายอดิศร เป็กคำมา บธ.บ.10
156 6406102371 นายอภิสิทธิ์ สุตินกาศ บธ.บ.10
157 6406102372 นางสาวอมลวรรณ แซ่เห่อ บธ.บ.10
158 6406102373 นางสาวอรนุช กระจ่างโชคแก่น บธ.บ.10
159 6406102374 นางสาวอรสา แสนเเจ้ บธ.บ.10
160 6406102375 นางสาวอโรชา แสงสุริยา บธ.บ.10
161 6406102376 นางสาวอ้อย - บธ.บ.10
162 6406102377 นางสาวอัจฉรา เขียวตั๋น บธ.บ.10
163 6406102378 นางสาวอัจฉราภรณ์ ไชยพนัส บธ.บ.10
164 6406102379 นางสาวอันธิกา ศักดิ์งาม บธ.บ.10
165 6406102380 นางสาวอาทิตยา เเก้วขาว บธ.บ.10
166 6406102381 นายอินทนนท์ กลมไล บธ.บ.10
167 6406102382 นางสาวอินทุอร อุ่นเรือน บธ.บ.10
168 6406102383 นางสาวอิศริยา บุญรอด บธ.บ.10
169 6406102384 นายเอกกวี ก้องเรืองทรัพย์ บธ.บ.10
170 6406102385 นายเอกภพ ไชยชมภู บธ.บ.10
171 6406102386 นางสาวเอมอร นิลคำ บธ.บ.10
172 6406102387 นางสาวกชพร จะซา บธ.บ.10
173 6406102388 นางสาวกัลยา นิ่มนวน บธ.บ.10
174 6406102389 นายกิตติศักดิ์ ใจนันตา บธ.บ.10
175 6406102390 นางสาวขวัญชนก คำเรือน บธ.บ.10
176 6406102391 นางสาวจณิสตา ล้ำเลิศสุข บธ.บ.10
177 6406102392 นางสาวชฎาทิพย์ ตาลาน บธ.บ.10
178 6406102393 นายชนกานต์ เรืองศรี บธ.บ.10
179 6406102394 นางสาวชนัญธิดา ปุนนะมา บธ.บ.10
180 6406102395 นางสาวชนิภา เสียงใหญ่ บธ.บ.10
181 6406102396 นางสาวชลธิชา ธนะสมบูรณ์ บธ.บ.10
182 6406102398 นางสาวชิดชนก ดวงศักดิ์ บธ.บ.10
183 6406102399 นางสาวณัฎฐธิดา เด็ดเขตตขัน บธ.บ.10
184 6406102400 นางสาวณัฐกานต์ วงค์ดวง บธ.บ.10
185 6406102401 นายณัฐนนท์ ศฤงฆานนท์ บธ.บ.10
186 6406102402 นางสาวณัฐนารี เทพฉิม บธ.บ.10
187 6406102403 นายณัฐภัทร น้ำสา บธ.บ.10
188 6406102404 นายณัฐวัช ฉุนหอม บธ.บ.10
189 6406102405 นางสาวณิชากร ชุ่มอุ่น บธ.บ.10
190 6406102406 นางสาวณิฎา ฮดฤาชา บธ.บ.10
191 6406102407 นายตะวัน วังตระกูล บธ.บ.10
192 6406102408 นางสาวธนภร ศรีวิชัย บธ.บ.10
193 6406102409 นายธภัทร ไกยสวน บธ.บ.10
194 6406102410 นางสาวธัญลักษณ์ ภาคพรม บธ.บ.10
195 6406102411 นายธีรพัฒษ์ ขันแก้ว บธ.บ.10
196 6406102412 นายนพรัตน์ พรมมา บธ.บ.10
197 6406102413 นางสาวนิชา ใจเย็น บธ.บ.10
198 6406102414 นางสาวปณิชา พรมจันทร์ บธ.บ.10
199 6406102415 นางสาวปนัดดา ดำรงค์ บธ.บ.10
200 6406102416 นางสาวปวีณา โพนธาตุ บธ.บ.10
201 6406102417 นางสาวปิยะวรรณ อุปนันท์ บธ.บ.10
202 6406102418 นางสาวพรชนิตว์ ไกรทอง บธ.บ.10
203 6406102419 นายพัทธพล จันแปงเงิน บธ.บ.10
204 6406102420 นางสาวพิมพ์ชนก สมประสงค์ บธ.บ.10
205 6406102421 นายพีรภัทร ยอนสายัณห์ บธ.บ.10
206 6406102422 นายภควัต โคตรพัฒน์ บธ.บ.10
207 6406102423 นายภวัต สุทธิประภา บธ.บ.10
208 6406102424 นางสาวภัคจีรา จันทร์ทิพย์ บธ.บ.10
209 6406102425 นายภัทรกร บุญเลียบ บธ.บ.10
210 6406102426 นายภัทรภณ บุญก้ำ บธ.บ.10
211 6406102427 นางสาวภัทรศยา ปิยะเลิศมงคล บธ.บ.10
212 6406102428 นายภาณุพงค์ สุขเป็ง บธ.บ.10
213 6406102429 นายภูรินท์ ประทุมมา บธ.บ.10
214 6406102430 นางสาวมนัสวี ด่านเสถียร บธ.บ.10
215 6406102431 นางสาวยาใจ - บธ.บ.10
216 6406102432 นางสาวลักษิกา เพชรมาศ บธ.บ.10
217 6406102433 นางสาววชิราภรณ์ นามประเวช บธ.บ.10
218 6406102434 นางสาววรดา แซ่วื้อ บธ.บ.10
219 6406102435 นายวรวัฒน์ จันทร์เที่ยง บธ.บ.10
220 6406102436 นางสาววริศรา ขาวลูกจันทร์ บธ.บ.10
221 6406102437 นางสาววริศรา เทพวงษา บธ.บ.10
222 6406102438 นายวัชพล สว่างรุ่งเรืองกุล บธ.บ.10
223 6406102439 นายวัฒน์พงษ์ อาแส บธ.บ.10
224 6406102440 นางสาววัลภา หงษ์ยนต์ บธ.บ.10
225 6406102441 นายวิทวัส ศรีลำใย บธ.บ.10
226 6406102442 นางสาววิภาวัณย์ หัดถะพรม บธ.บ.10
227 6406102443 นางสาววิภาศิริ วงค์หงษา บธ.บ.10
228 6406102444 นางสาวศศิมาภรณ์ ภูปัญญา บธ.บ.10
229 6406102445 นายศักดินนท์ กิตติวิโรจน์ชัย บธ.บ.10
230 6406102446 นางสาวศิรินภาพร คำน้อย บธ.บ.10
231 6406102447 นางสาวศุจินทรา ชัยสุตานนท์ บธ.บ.10
232 6406102448 นายศุภกฤต ปํญญาเปียง บธ.บ.10
233 6406102449 นายศุภวิชญ์ ใจรักษา บธ.บ.10
234 6406102450 นางสาวศุภานัน นามปุ๊ด บธ.บ.10
235 6406102451 นางสาวสโรชินี สีกลาง บธ.บ.10
236 6406102452 นางสาวสาวิตรี แซ่ย่าง บธ.บ.10
237 6406102453 นางสาวสินีนาฎ วงศ์ใหม่ บธ.บ.10
238 6406102455 นางสาวสุชัญญา ยังใสไพร บธ.บ.10
239 6406102456 นายสุนทร วงศ์หล้า บธ.บ.10
240 6406102457 นางสาวสุนิสา หิมหม๊ะ บธ.บ.10
241 6406102458 นางสาวอภิสมัย ไชยวงษา บธ.บ.10
242 6406102459 นางสาวอรปรียา ศรชัย บธ.บ.10
243 6406102460 นางสาวอรสา เขียวนิล บธ.บ.10
244 6406102461 นายณัฐดนัย ยะเชียงคำ บธ.บ.10
245 6406102462 นางสาวกัญญาวีร์ ชัยศรี บธ.บ.10
246 6406102463 นางสาวดลพร ภัทร์พรศิริ บธ.บ.10
247 6406102464 นางสาวรัชชประภา ธนาชัยวราคุณ บธ.บ.10
248 6406102465 นางสาวอาติกานต์ เสริมกิจ บธ.บ.10
249 6406102466 นายอิสรภาพ เมฆฉาย บธ.บ.10
250 6406102467 นายจิรัฏฐ์ ผาภูมิ บธ.บ.10
251 6406104301 นางสาวกุลสตรี ดีมงคล บธ.บ.10
252 6406104302 นางสาวเกตุกานต์ สัณหภักดี บธ.บ.10
253 6406104303 นางสาวจีราภรณ์ สุรินทร์ บธ.บ.10
254 6406104304 นายฉันทัช ศิริชัย บธ.บ.10
255 6406104305 นางสาวชุติมนฑน์ สิงหาทา บธ.บ.10
256 6406104306 นางสาวทอฝัน ธรรมศร บธ.บ.10
257 6406104307 นายธนาธร อุปรี บธ.บ.10
258 6406104308 นางสาวเบญญาพร หนูหนุน บธ.บ.10
259 6406104309 นายพงษธรณ์ ใจดี บธ.บ.10
260 6406104310 นางสาวพิมพกานต์ ผัดมอย บธ.บ.10
261 6406104311 นายพุฒิชัย สมโน บธ.บ.10
262 6406104312 นางสาวเมขลา เหล็กชาย บธ.บ.10
263 6406104313 นางสาวลดาวัลย์ ปัญญา บธ.บ.10
264 6406104314 นายวงศธร บุญมา บธ.บ.10
265 6406104315 นางสาววรรณิกา ยศแก้ว บธ.บ.10
266 6406104316 นางสาววศินี อินทะขัน บธ.บ.10
267 6406104317 นางสาววัชราภา ปงก๋าวงค์ บธ.บ.10
268 6406104318 นางสาววิญาดา เครือจันต๊ะ บธ.บ.10
269 6406104319 นายวิศวพัฒน์ มังสุลัย บธ.บ.10
270 6406104320 นางสาวศินิศา ฤกษ์ประดับ บธ.บ.10
271 6406104321 นางสาวสุนิสา กามินี บธ.บ.10
272 6406104322 นางสาวสุรัชรา หม่อง บธ.บ.10
273 6406104323 นายอดิเทพ คุณนะลาภัทร บธ.บ.10
274 6406104324 นายธนดล ศรีสวัสดิ์ บธ.บ.10
275 6406104325 นางสาวธิดาพร ติ๊บสีบุตร บธ.บ.10
276 6406104326 นายบวรทัต ทรัพย์เจริญมี บธ.บ.10
277 6406104327 นางสาวเบญญาภา ตุละทา บธ.บ.10
278 6406104328 นายพิลวัฒน์ มูลวงศ์ บธ.บ.10
279 6406104329 นายพีรพัฒน์ มั่งเติม บธ.บ.10
280 6406104330 นางสาวภวิษย์พร ฉัตรจินตนาพร บธ.บ.10
281 6406104331 นายภัทรพล เครือคำ บธ.บ.10
282 6406104332 นางสาวภาวิณี อินทจักร์ บธ.บ.10
283 6406104333 นางสาวรวันดา จันทาพูน บธ.บ.10
284 6406104334 นางสาวรุ่งนภา แสนยอด บธ.บ.10
285 6406104335 นางสาววิภาวี บุตรพรม บธ.บ.10
286 6406104336 นายวีรภัทร เอี่ยมสอาด บธ.บ.10
287 6406104337 นางสาวศศิธร ทองสมบูรณ์ บธ.บ.10
288 6406104338 นางสาวศิริพร หมื่อแล บธ.บ.10
289 6406104339 นางสาวสโรชา สีกลาง บธ.บ.10
290 6406104340 นายอภิสร จันธิดา บธ.บ.10
291 6406104341 นายระบิลธร วงษ์วรรณวิทย์ บธ.บ.10
292 6406104342 นางสาวศลิษา มาสะโถ บธ.บ.10
293 6406105301 นายคณธร ทิพย์ประไพ บธ.บ.10
294 6406105302 นายจารุภัทร ธรรมเนียมอินทร์ บธ.บ.10
295 6406105303 นายชัยกร ชัยมงคล บธ.บ.10
296 6406105304 นางสาวธมลชนก นิตติไพศาล บธ.บ.10
297 6406105305 นางสาวชญาภา จันทร์มาทอง บธ.บ.10
298 6406105306 นางสาวพรรณภัค วรรณวงค์ บธ.บ.10
299 6406105307 นางสาวศุภสุตา ศรีทอง บธ.บ.10
300 6406105308 นายสิทธณัฐ เมธาวงศ์ บธ.บ.10
301 6406105309 นางสาวสุชาทอง สมุทรผ่อง บธ.บ.10
302 6406105310 นางสาวจตุรพิธ สมวงศ์ บธ.บ.10
303 6406105311 นายชนสรณ์ กุลนา บธ.บ.10
304 6406105312 นายฐปณัฐ หลวงโปธา บธ.บ.10
305 6406105313 นางสาวธนิดา กะระกล บธ.บ.10
306 6406105315 นายอรรถกรณ์ เขื่อนแก้ว บธ.บ.10
307 6406105316 นางสาวภัทรนันท์ จิตตมานนท์กุล บธ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
308 6312107308 นางสาวทะเลดาว รัตนสมาหาร ศ.บ.10
309 6312107310 นางสาวธนัชพร จันภูมี ศ.บ.10
310 6412106301 นางสาวกัณฐิกา บุญหนัก วท.บ.10
311 6412106302 นายจักรพันธุ์ บุญสนธิ วท.บ.10
312 6412106303 นายจิรภัทร แย้มยาง วท.บ.10
313 6412106304 นางสาวณัฎฐณิชา ติณรัตน์ วท.บ.10
314 6412106305 นางสาวณัฐชยา ดวงแก้ว วท.บ.10
315 6412106306 นางสาวณิชา ทองคำ วท.บ.10
316 6412106307 นายธีรเมธ คำมี วท.บ.10
317 6412106308 นางสาวนันทิชา จำปาแดง วท.บ.10
318 6412106309 นายพงศกร ลิขิตรุ่งรัตน์ วท.บ.10
319 6412106310 นายพลวัฒน์ นพคุณ วท.บ.10
320 6412106311 นายภราดร อินต๊ะเสน วท.บ.10
321 6412106312 นางสาวภูษณิศา มุ่งดี วท.บ.10
322 6412106313 นางสาววริยา คุมภาการ วท.บ.10
323 6412106314 นายวิโพ โตเชอ วท.บ.10
324 6412106315 นายศุภกานต์ ดวงมะลิ วท.บ.10
325 6412106316 นางสาวสราลักษณ์ ขาวใหม่ วท.บ.10
326 6412106317 นางสาวสาลิกา บุตรวารีวงศ์ วท.บ.10
327 6412106318 นายสุรศักดิ์ มาคำ วท.บ.10
328 6412106319 นางสาวสุวิมล เหง้าพรมมินทร์ วท.บ.10
329 6412106320 นางสาวอลีนา อังคะรา วท.บ.10
330 6412106321 นางสาวเกวลิน ศรีพบบุญดี วท.บ.10
331 6412106322 นางสาวจันทร์เพ็ญ เรืองขวัญ วท.บ.10
332 6412106323 นายจิรกิตติ์ คำแก้ว วท.บ.10
333 6412106324 นายถิรนันท์ อินถา วท.บ.10
334 6412106325 นายธีรโชติ พุ่มแก้ว วท.บ.10
335 6412106326 นายธีรเดช นามเพ็ชร์ วท.บ.10
336 6412106327 นายนนทนันท์ คำวิมุด วท.บ.10
337 6412106329 นายเวชภิสิทธิ์ ปาสานัย วท.บ.10
338 6412106330 นายเศวตศิลา คํานาง วท.บ.10
339 6412106331 นางสาวสไบแพร พันธะมา วท.บ.10
340 6412106332 นายอนัส พงษ์มณี วท.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
341 6319103501 นายกรวิทย์ สร้อยเพ็ชร สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
342 6319103502 นางสาวจันทนิภา พฤกสุวรรณ สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
343 6319103503 นางสาวจางฟง พรทิพย์ สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
344 6319103505 นางสาวเจตนัตว์ แสงทอง สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
345 6319103506 นายชญานนท์ อินทรประวัติ สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
346 6319103507 นางสาวชนัดดา คงเครือ สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
347 6319103508 นางสาวชรินทร บุญทุม สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
348 6319103509 นายญาณากร โคลำ สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
349 6319103510 นางสาวณัฐพร แก้วสาย สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
350 6319103511 นางสาวณัฐริกา เสนา สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
351 6319103512 นางสาวณัฐวรา รักสัตย์ สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
352 6319103513 นายณัฐวัชร ศรีพุ่ม สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
353 6319103514 นางสาวณัฐสุดา เหล็กดี สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
354 6319103515 นางสาวธนพรรณ ดีเอี่ยม สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
355 6319103517 นางสาวนรากร หลวงสนิท สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
356 6319103518 นางสาวนรินทิพย์ จันทิชัย สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
357 6319103520 นางสาวนัชชา แซ่ย่าง สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
358 6319103521 นางสาวเบญจรัตน์ แสนละคร สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
359 6319103522 นางสาวเบญจวรรณ กามาด สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
360 6319103523 นางสาวปณิตา รัตนศรี สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
361 6319103524 นางสาวปภาวรินทร์ มีสอาด สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
362 6319103525 นางสาวประภาพร บัวกล้า สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
363 6319103527 นายปัณณ์ เงาดี สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
364 6319103528 นายพีระ โม้คำ สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
365 6319103529 นางสาวภัทรวดี ปวงรังษี สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
366 6319103531 นางสาวมนทกานต์ สมพูล สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
367 6319103532 นางสาวรัตน์ธิดาภรณ์ จินจำ สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
368 6319103533 นางสาวรัตนาวดี แก้วตุ้ย สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
369 6319103534 นางสาวรัตพร จุตตะโน สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
370 6319103535 นางสาวรุ่งนภา บุญชู สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
371 6319103536 นางสาววงศ์วรุณ อุ่นบ้าน สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
372 6319103537 นางสาววรดา ดารา สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
373 6319103538 นางสาววรางคณา คุ้มเสาร์ สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
374 6319103539 นางสาววรางวรรณ คำล้น สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
375 6319103540 นางสาววิราวรรณ บุญประเสริฐ สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
376 6319103541 นางสาววิลาวัลย์ ตันปะละ สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
377 6319103542 นางสาวศรุตา วันดี สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
378 6319103543 นางสาวศศิวิมล พลรัตน์ สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
379 6319103544 นางสาวศิรประภา นามกาล สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
380 6319103545 นางสาวสิรินทิพย์ จันทะศรี สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
381 6319103546 นางสาวสุวนันท์ พรวน สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
382 6319103547 นางสาวอติกานต์ จำปา สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
383 6319103548 นางสาวอริสรา ปัญจมพาณิชย์ สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
384 6319103550 นางสาวอารียา สาคร สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
385 6319103551 นางสาวอิสริยา โพธิ์ปลอด สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
386 6319103552 นางสาวณัฐกานต์ สวนแก้ว สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
387 6122101363 นายธีระ บัวเย็น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
388 6322101319 นางสาวจุฑามาศ สิงห์ชัย วท.บ.10
389 6322101323 นางสาวชลฐิชา หมีนิ่ม วท.บ.10
390 6322101324 นางสาวชลธิชา ประทุมทอง วท.บ.10
391 6322101328 นางสาวชุติมา แก่นมั่น วท.บ.10
392 6322101344 นางสาวธมลวรรณ ปุริวงศ์ วท.บ.10
393 6322101383 นางสาวยุวดี พระงาม วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47