เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว220 : สัตววิทยา
กลุ่ม7
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6422101493 นางสาวสุธินันท์ ดูพนาหรรษา วท.บ.10
2 6422101494 นางสาวสุนทรี สีสนิท วท.บ.10
3 6422101495 นางสาวสุนิชา สิทธิดง วท.บ.10
4 6422101496 นางสาวสุพพัตรา มั่นใจ วท.บ.10
5 6422101497 นางสาวสุภัสรา จอมมะเริง วท.บ.10
6 6422101498 นางสาวสุภาภรณ์ สุรินทร์เซ็ง วท.บ.10
7 6422101499 นางสาวสุภาวิณี คำโพล้ง วท.บ.10
8 6422101500 นางสาวสุเมษา ดวงแก้ว วท.บ.10
9 6422101501 นางสาวสุวรรณี ชัยชนะ วท.บ.10
10 6422101502 นายสุวัฒน์ ตวงลาภ วท.บ.10
11 6422101503 นายสุวินชนันท์ ปานสมุทร วท.บ.10
12 6422101504 นายหินณชาติ ทองผา วท.บ.10
13 6422101506 นางสาวอนงค์นุช ขำเขียว วท.บ.10
14 6422101507 นางสาวอนัญลักษณ์ ลังกาตุง วท.บ.10
15 6422101508 นายอนุรักษ์ ปุจะปิปะ วท.บ.10
16 6422101509 นางสาวอนุสรา ใจปิน วท.บ.10
17 6422101510 นางสาวอภิรดี ตามชู วท.บ.10
18 6422101511 นายอภิวิชญ์ โพธิ์สิทธิสีดา วท.บ.10
19 6422101512 นางสาวอภิษฐา ปันสอน วท.บ.10
20 6422101513 นายอภิสิทธิ์ ขาวสลับ วท.บ.10
21 6422101514 นายอภิสิทธิ์โชคชัย หมายมั่น วท.บ.10
22 6422101515 นางสาวอรนภา ไกรษร วท.บ.10
23 6422101516 นางสาวอรุณศิริ เงาใส วท.บ.10
24 6422101517 นางสาวอัญชริกา ฝั้นพยอม วท.บ.10
25 6422101518 นางสาวอัญรัตน์ ทองดี วท.บ.10
26 6422101519 นางสาวอัมราพร มูลอำคา วท.บ.10
27 6422101520 นางสาวอาณัฎธยา เวชวิกุล วท.บ.10
28 6422101521 นายอานุภาพ ชัยสุวรรณ วท.บ.10
29 6422101522 นางสาวอารีรัตน์ เกาะรัมย์ วท.บ.10
30 6422101523 นางสาวอินทิรา ประทูลทอด วท.บ.10
31 6422101524 นางสาวอุบลวรรณ สายธารชื่นจิต วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47