เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว220 : สัตววิทยา
กลุ่ม6
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6422101461 นายวรวุฒิ ทองชมภู วท.บ.10
2 6422101462 นายวรากรณ์ ป้วนป้อม วท.บ.10
3 6422101463 นางสาววรางคณา บัวชัย วท.บ.10
4 6422101464 นางสาววรินทร บุญอินทร์ วท.บ.10
5 6422101465 นางสาววันวิสาข์ อ่ำชาวนา วท.บ.10
6 6422101466 นางสาววาสนา ดีบาล วท.บ.10
7 6422101467 นายวิชชากร บุญเสริม วท.บ.10
8 6422101468 นายวิทวัส คำน้อย วท.บ.10
9 6422101469 นางสาววิไลพร ถาวรมิ่งศักดิ์ วท.บ.10
10 6422101470 นางสาวศศิกานต์ บุญมี วท.บ.10
11 6422101471 นางสาวศศินัดดา จันทะคุณ วท.บ.10
12 6422101472 นางสาวศศิวิมล กันสุไลย์ วท.บ.10
13 6422101473 นายศาสตร์ศิลป์ พรมสวัสดิ์ วท.บ.10
14 6422101474 นายศิรวิชญ์ ดิ๊ข่อ วท.บ.10
15 6422101475 นางสาวศิระประภา นุตตา วท.บ.10
16 6422101476 นางสาวศุภมาส ชัยวรรณรัตน์ วท.บ.10
17 6422101477 นายศุภสิน ธรรมใจ วท.บ.10
18 6422101478 นางสาวศุภสุตา ธาดา วท.บ.10
19 6422101479 นายสมพร โบราญศรี วท.บ.10
20 6422101480 นายสามภพ แก้วทอง วท.บ.10
21 6422101481 นางสาวสาริน ดวงอาทิตย์ วท.บ.10
22 6422101482 นางสาวสาวินี คำจันทร์ วท.บ.10
23 6422101483 นายสิทธินนท์ เพ็งภา วท.บ.10
24 6422101484 นายสิทธิพร พิมพิลา วท.บ.10
25 6422101485 นางสาวสิริวิมล ยุทธตานนท์ วท.บ.10
26 6422101486 นางสาวสุชานาถ โฉมอินทร์ วท.บ.10
27 6422101487 นางสาวสุทธิดา คำบุญเรือง วท.บ.10
28 6422101488 นางสาวสุทธิดา รัตนะ วท.บ.10
29 6422101489 นายสุทธิ์ธนิน ปัญญาฝั้น วท.บ.10
30 6422101490 นายสุทธิวัฒน์ คำมูล วท.บ.10
31 6422101491 นางสาวสุธิดา หานุ วท.บ.10
32 6422101492 นายสุธิเดช วงษ์พรม วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47