เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว220 : สัตววิทยา
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6322101440 นายฐิติพงษ์ กองรัตน์ วท.บ.10
2 6322101441 นายวัฒนาการ เงินขาว วท.บ.10
3 6422101397 นางสาวเนตรนภา สวนจันทร์ วท.บ.10
4 6422101398 นางสาวบัณฑิตา กันธิมาพงค์ วท.บ.10
5 6422101399 นายบุญฤทธิ์ บุตรแวง วท.บ.10
6 6422101400 นางสาวบุณณดา อรรถเวชกุล วท.บ.10
7 6422101401 นางสาวบุลพร ศรีสกุณาสีทอง วท.บ.10
8 6422101402 นายปกรณ์ เอื้อนไธสง วท.บ.10
9 6422101403 นายปฏิภาณ ปัญโญใหญ่ วท.บ.10
10 6422101404 นางสาวปฐมภรณ์ วันรักชาติ วท.บ.10
11 6422101405 นายปภาวิน เสนางาม วท.บ.10
12 6422101406 นางสาวประติมากร กางทอง วท.บ.10
13 6422101407 นายปรัชญา บุญระชัยสวรรค์ วท.บ.10
14 6422101408 นายปรัชญา พุดสูงเนิน วท.บ.10
15 6422101409 นางสาวปรียานุช สำรวมจิตร์ วท.บ.10
16 6422101410 นายปัญญพล ประวะเค วท.บ.10
17 6422101411 นายปัณณทัต บุรินทร์ วท.บ.10
18 6422101412 นางสาวปาริชาติ ขจรบุญญาฤทธิ์ วท.บ.10
19 6422101413 นางสาวปิยวรรณ หลีพันธ์ วท.บ.10
20 6422101414 นางสาวปุณยนุช สีดาโชติ วท.บ.10
21 6422101415 นางสาวผกามาศ แสนสี วท.บ.10
22 6422101416 นางสาวผกาวดี อังคะนาวิน วท.บ.10
23 6422101417 นางสาวพรรณปพร ปานคำ วท.บ.10
24 6422101418 นางสาวพริมา นะวะกะ วท.บ.10
25 6422101419 นางสาวพลอยกาญน์ คำศรี วท.บ.10
26 6422101420 นางสาวพวงทอง ลุงหรั่ง วท.บ.10
27 6422101421 นายพสิษฐ สุปรีย์วัฒนะสกุล วท.บ.10
28 6422101422 นายพันธวัช มาที วท.บ.10
29 6422101423 นายพิชญะ โอดปะละ วท.บ.10
30 6422101424 นางสาวพิชญาพร โคตรแก้ว วท.บ.10
31 6422101425 นายพิชัยยุทธ แสงมณี วท.บ.10
32 6422101426 นายพิเชษฐ์ พันหนองหล้า วท.บ.10
33 6422101427 นายพิทักษ์พงศ์ ชนะภัย วท.บ.10
34 6422101428 นางสาวพิมชนก ภูนี วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47