เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม25
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301101013 นายณัฐพล ไชยสถาน วท.บ.10
2 6301101037 นางสาววิไล สุวรรณจิตร วท.บ.10
3 6301101046 นายอดิศร ศรียะ วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
4 6406102431 นางสาวยาใจ - บธ.บ.10
5 6406102432 นางสาวลักษิกา เพชรมาศ บธ.บ.10
6 6406102433 นางสาววชิราภรณ์ นามประเวช บธ.บ.10
7 6406102434 นางสาววรดา แซ่วื้อ บธ.บ.10
8 6406102437 นางสาววริศรา เทพวงษา บธ.บ.10
9 6406102440 นางสาววัลภา หงษ์ยนต์ บธ.บ.10
10 6406102441 นายวิทวัส ศรีลำใย บธ.บ.10
11 6406102442 นางสาววิภาวัณย์ หัดถะพรม บธ.บ.10
12 6406102443 นางสาววิภาศิริ วงค์หงษา บธ.บ.10
13 6406102444 นางสาวศศิมาภรณ์ ภูปัญญา บธ.บ.10
14 6406102445 นายศักดินนท์ กิตติวิโรจน์ชัย บธ.บ.10
15 6406102447 นางสาวศุจินทรา ชัยสุตานนท์ บธ.บ.10
16 6406102448 นายศุภกฤต ปํญญาเปียง บธ.บ.10
17 6406102450 นางสาวศุภานัน นามปุ๊ด บธ.บ.10
18 6406102451 นางสาวสโรชินี สีกลาง บธ.บ.10
19 6406102453 นางสาวสินีนาฎ วงศ์ใหม่ บธ.บ.10
20 6406102455 นางสาวสุชัญญา ยังใสไพร บธ.บ.10
21 6406102456 นายสุนทร วงศ์หล้า บธ.บ.10
22 6406102457 นางสาวสุนิสา หิมหม๊ะ บธ.บ.10
23 6406102458 นางสาวอภิสมัย ไชยวงษา บธ.บ.10
24 6406102459 นางสาวอรปรียา ศรชัย บธ.บ.10
25 6406102460 นางสาวอรสา เขียวนิล บธ.บ.10
26 6406102462 นางสาวกัญญาวีร์ ชัยศรี บธ.บ.10
27 6406102463 นางสาวดลพร ภัทร์พรศิริ บธ.บ.10
28 6406102464 นางสาวรัชชประภา ธนาชัยวราคุณ บธ.บ.10
29 6406102465 นางสาวอาติกานต์ เสริมกิจ บธ.บ.10
30 6406102467 นายจิรัฏฐ์ ผาภูมิ บธ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
31 6312101353 นางสาวธนัชพร จันภูมี ศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
32 6219103502 นายการัณย์ กรรณาลงกรณ์ สถ.บ.10
33 6219103511 นางสาวธนัญญา อิ่มน้อย สถ.บ.10
34 6219103512 นายนครินทร์ อ่อนตา สถ.บ.10
35 6219103514 นางสาวปรียาภรณ์ แรกไธสง สถ.บ.10
36 6219103517 นางสาวปุญญิศา กาญจนาภา สถ.บ.10
37 6219103518 นายพงศ์ธาริน คำอ้ายกาวิน สถ.บ.10
38 6219103519 นางสาวพรญาณี วังชิ้น สถ.บ.10
39 6219103521 นางสาวรัตนากร เจริญศรีสุข สถ.บ.10
40 6219103522 นางสาววชิรญาณ์ พันธุระ สถ.บ.10
41 6219103523 นายวรวรรษ คันธะนาลัย สถ.บ.10
42 6219103524 นางสาววิลาสินี จาติระเปา สถ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47