เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม22
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401102481 นายเอกราช มาหวัน วท.บ.10
2 6401102482 นายเอกลักษณ์ พรมเวียง วท.บ.10
3 6401102483 นางสาวเอื้อกานต์ แจ่มนัยน์ วท.บ.10
4 6401102484 นางสาวกชพร จันทนะ วท.บ.10
5 6401102487 นายกิตติกร พิมสารี วท.บ.10
6 6401102490 นายฐปนพงศ์ ตะริโย วท.บ.10
7 6401102491 นายณัฐกิตติ์ จันทร์ทอง วท.บ.10
8 6401102494 นายทองแท้ การสูงเนิน วท.บ.10
9 6401102495 นายธนวินท์ อุดจอม วท.บ.10
10 6401102496 นายธัญเทพ คงประเสริฐ วท.บ.10
11 6401102497 นายธีรภัทร สีขาว วท.บ.10
12 6401102498 นายธีระพงษ์ เต็มเปียง วท.บ.10
13 6401102499 นางสาวนภัสสร คีรีจริยกิจ วท.บ.10
14 6401102500 นายนารเมธ วีคำชัย วท.บ.10
15 6401102501 นายบุญญภัทร แสงนิล วท.บ.10
16 6401102502 นางสาวปิยะมาศ เกตุฉลอง วท.บ.10
17 6401102503 นางสาวพรพิชญา แซ่เจียม วท.บ.10
18 6401102504 นายพีรดนย์ ไพริน วท.บ.10
19 6401102505 นางสาวภัทราพร เงินทะนงค์ วท.บ.10
20 6401102506 นางสาวภาวนา ชมภูวงษ์ วท.บ.10
21 6401102507 นายวรพล ปานขาว วท.บ.10
22 6401102508 นางสาววิจิตรา เจริญไชย วท.บ.10
23 6401102510 นายศรุต แสงทอง วท.บ.10
24 6401102511 นางสาวศิริลักษณ์ สุพร วท.บ.10
25 6401102513 นายศุภณัฐ วรรณฤทธิ์ วท.บ.10
26 6401102516 นางสาวสุปรีญา ไชยยืน วท.บ.10
27 6401102517 นางสาวสุภัทรา พรมมี วท.บ.10
28 6401102518 นางสาวอาทิตยา เผ่นจันทึก วท.บ.10
29 6401102519 นางสาวอิสตรี แก้วด้วง วท.บ.10
30 6401102521 นายรัฐพล ไชยชาญ วท.บ.10
31 6401102522 นายทรงชัย นงค์พยัคฆ์ วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
32 6305105307 นายคณรัฐ ชื่นรัมย์ รป.บ.10
33 6305105319 นางสาวณัฐวดี พุ่มชะเอม รป.บ.10
34 6305105375 นายจตุพร อินทจักร์ รป.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
35 6209101032 นายพีรวิชญ์ อินแสง ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
36 6318102321 นางสาวจุไรวรรณ สมดุลย์ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47