เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม20
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6406102361 นางสาวศรีวิไลลักษณ์ อุ่นแอบ บธ.บ.10
2 6406102362 นางสาวศศิธร แซ่ลิ้ม บธ.บ.10
3 6406102363 นางสาวศิริประภา มือกุศล บธ.บ.10
4 6406102364 นายสิทธิโชค เพ็งแจ่มศรี บธ.บ.10
5 6406102365 นางสาวสุดารัตน์ เกตุพุด บธ.บ.10
6 6406102367 นางสาวสุพัฒตรา มะโนวรณ์ บธ.บ.10
7 6406102368 นางสาวสุรีย์พร แย้มศรี บธ.บ.10
8 6406102369 นางสาวหทัยรัตน์ นภัสกูล บธ.บ.10
9 6406102371 นายอภิสิทธิ์ สุตินกาศ บธ.บ.10
10 6406102372 นางสาวอมลวรรณ แซ่เห่อ บธ.บ.10
11 6406102374 นางสาวอรสา แสนเเจ้ บธ.บ.10
12 6406102375 นางสาวอโรชา แสงสุริยา บธ.บ.10
13 6406102376 นางสาวอ้อย - บธ.บ.10
14 6406102377 นางสาวอัจฉรา เขียวตั๋น บธ.บ.10
15 6406102378 นางสาวอัจฉราภรณ์ ไชยพนัส บธ.บ.10
16 6406102379 นางสาวอันธิกา ศักดิ์งาม บธ.บ.10
17 6406102380 นางสาวอาทิตยา เเก้วขาว บธ.บ.10
18 6406102381 นายอินทนนท์ กลมไล บธ.บ.10
19 6406102382 นางสาวอินทุอร อุ่นเรือน บธ.บ.10
20 6406102383 นางสาวอิศริยา บุญรอด บธ.บ.10
21 6406102384 นายเอกกวี ก้องเรืองทรัพย์ บธ.บ.10
22 6406102385 นายเอกภพ ไชยชมภู บธ.บ.10
23 6406102386 นางสาวเอมอร นิลคำ บธ.บ.10
24 6406102387 นางสาวกชพร จะซา บธ.บ.10
25 6406102388 นางสาวกัลยา นิ่มนวน บธ.บ.10
26 6406102389 นายกิตติศักดิ์ ใจนันตา บธ.บ.10
27 6406102390 นางสาวขวัญชนก คำเรือน บธ.บ.10
28 6406102391 นางสาวจณิสตา ล้ำเลิศสุข บธ.บ.10
29 6406102392 นางสาวชฎาทิพย์ ตาลาน บธ.บ.10
30 6406102393 นายชนกานต์ เรืองศรี บธ.บ.10
31 6406102394 นางสาวชนัญธิดา ปุนนะมา บธ.บ.10
32 6406102395 นางสาวชนิภา เสียงใหญ่ บธ.บ.10
33 6406102396 นางสาวชลธิชา ธนะสมบูรณ์ บธ.บ.10
34 6406102398 นางสาวชิดชนก ดวงศักดิ์ บธ.บ.10
35 6406102399 นางสาวณัฎฐธิดา เด็ดเขตตขัน บธ.บ.10
36 6406102400 นางสาวณัฐกานต์ วงค์ดวง บธ.บ.10
37 6406102401 นายณัฐนนท์ ศฤงฆานนท์ บธ.บ.10
38 6406102402 นางสาวณัฐนารี เทพฉิม บธ.บ.10
39 6406102403 นายณัฐภัทร น้ำสา บธ.บ.10
40 6406102404 นายณัฐวัช ฉุนหอม บธ.บ.10
41 6406102405 นางสาวณิชากร ชุ่มอุ่น บธ.บ.10
42 6406102406 นางสาวณิฎา ฮดฤาชา บธ.บ.10
43 6406102407 นายตะวัน วังตระกูล บธ.บ.10
44 6406102409 นายธภัทร ไกยสวน บธ.บ.10
45 6406102410 นางสาวธัญลักษณ์ ภาคพรม บธ.บ.10
46 6406102414 นางสาวปณิชา พรมจันทร์ บธ.บ.10
47 6406102415 นางสาวปนัดดา ดำรงค์ บธ.บ.10
48 6406102416 นางสาวปวีณา โพนธาตุ บธ.บ.10
49 6406102417 นางสาวปิยะวรรณ อุปนันท์ บธ.บ.10
50 6406102418 นางสาวพรชนิตว์ ไกรทอง บธ.บ.10
51 6406102419 นายพัทธพล จันแปงเงิน บธ.บ.10
52 6406102420 นางสาวพิมพ์ชนก สมประสงค์ บธ.บ.10
53 6406102421 นายพีรภัทร ยอนสายัณห์ บธ.บ.10
54 6406102422 นายภควัต โคตรพัฒน์ บธ.บ.10
55 6406102425 นายภัทรกร บุญเลียบ บธ.บ.10
56 6406102426 นายภัทรภณ บุญก้ำ บธ.บ.10
57 6406102428 นายสฐิรวิศ สุขเป็ง บธ.บ.10
58 6406102429 นายภูรินท์ ประทุมมา บธ.บ.10
59 6406102430 นางสาวมนัสวี ด่านเสถียร บธ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
60 6418102504 นายชลสิทธิ์ รักษา ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47