เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม19
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6406102301 นางสาวกนิษฐา หลวงสุ บธ.บ.10
2 6406102302 นางสาวกมลชนก เป็งทา บธ.บ.10
3 6406102303 นายกรกช สิงห์แก้ว บธ.บ.10
4 6406102304 นางสาวกรรณิกา ชูไสว บธ.บ.10
5 6406102306 นายกิตติพงษ์ เสาะสมบูร บธ.บ.10
6 6406102307 นายกิตติภัทร ศรีเรือง บธ.บ.10
7 6406102308 นางสาวเกวลิน เพลา บธ.บ.10
8 6406102309 นางสาวจันทร์จิรา ปฏิภาคนิมิต บธ.บ.10
9 6406102311 นางสาวจุติพร พรนำโชค บธ.บ.10
10 6406102312 นายเจตนิพัทธ์ แก้วแพทย์ บธ.บ.10
11 6406102314 นางสาวชลธิชา ทองงาม บธ.บ.10
12 6406102315 นางสาวชาลิสา เกเย็น บธ.บ.10
13 6406102316 นางสาวญาณิศา ธูปคำ บธ.บ.10
14 6406102317 นางสาวญาดาวี คำนิล บธ.บ.10
15 6406102320 นายณัฐนนท์ ต๊ะถิ่น บธ.บ.10
16 6406102321 นายณัฐภูมิ เดชพรม บธ.บ.10
17 6406102322 นางสาวณิชกานต์ รุ่งเรือง บธ.บ.10
18 6406102323 นางสาวดวงฤดี ทองอิน บธ.บ.10
19 6406102324 นางสาวต่าย คำแก้ว บธ.บ.10
20 6406102325 นายทนุธรรม อุเลา บธ.บ.10
21 6406102326 นางสาวทักษพร อินต๊ะวงค์ บธ.บ.10
22 6406102327 นายธนกฤต ไชยพูน บธ.บ.10
23 6406102329 นางธนินทรา เดโช บธ.บ.10
24 6406102330 นายธีรนนท์ คงคำแหง บธ.บ.10
25 6406102331 นายนพรัตน์ ป้องคูหลวง บธ.บ.10
26 6406102332 นางสาวนัยน์ปพร ราชจันต๊ะ บธ.บ.10
27 6406102333 นายนำชัย นวนขัน บธ.บ.10
28 6406102335 นายปฏิภาค ม่านมีมงคล บธ.บ.10
29 6406102337 นางสาวปภาดา ใหม่ยานิจ บธ.บ.10
30 6406102338 นางสาวปัทมพร ศิริวงศ์ บธ.บ.10
31 6406102339 นายปาราเมศ เสาร์แก้ว บธ.บ.10
32 6406102340 นางสาวพรประภา ด้วงครุฑ บธ.บ.10
33 6406102341 นางสาวพัชชาภรณ์ ฤทธิ์เต็ม บธ.บ.10
34 6406102343 นางสาวพัชรีพร ทรัพย์ประเสริฐ บธ.บ.10
35 6406102344 นางสาวพิชชาพร ถนอมวรกุล บธ.บ.10
36 6406102346 นางสาวพิมพ์วิภา สมคิด บธ.บ.10
37 6406102347 นางสาวพีรญา ใจประเสริฐ บธ.บ.10
38 6406102348 นางสาวเพ็ญประภา วรโภชน์ บธ.บ.10
39 6406102349 นางสาวภัคจิรา กุลวิจิตร์รัตน์ บธ.บ.10
40 6406102350 นายภัทรกร ชัยวงค์ บธ.บ.10
41 6406102351 นายภัทรพล รักยศ บธ.บ.10
42 6406102352 นายภูมิพัฒน์ จิณทะจิตต์ บธ.บ.10
43 6406102354 นายรวินท์ จิไธสง บธ.บ.10
44 6406102355 นางสาวรังศิยา ใจวันดี บธ.บ.10
45 6406102356 นางสาวรัตนวดี พูลทอง บธ.บ.10
46 6406102357 นางสาวรุ่งทิวา ขัดศิริ บธ.บ.10
47 6406102358 นางสาววนิดา พุ่มเลียบ บธ.บ.10
48 6406102359 นางสาววิภาวัลย์ มงคล บธ.บ.10
49 6406102360 นางสาวศรัณยา บุญทา บธ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47