เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม17
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1 6305105337 นางสาวปวีณ์นุช ภูครองหิน รป.บ.10
2 6305105338 นางสาวผกามาศ ไววาง รป.บ.10
3 6305105339 นางสาวพรนัชชา วิภาสธวัช รป.บ.10
4 6305105364 นางสาวสุภาพร เฟื่องฟูสมบูรณ์ รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
5 6406101377 นางสาวปานชีวา คีมทอง บธ.บ.10
6 6406101379 นายพชรพล จันทร์ศิริ บธ.บ.10
7 6406101380 นางสาวพนิดา เพ็ชรอินทร์ บธ.บ.10
8 6406101381 นางสาวพนิตาพร อรัญวาสน์ บธ.บ.10
9 6406101382 นางสาวพรทิวา คำอ้ายอุด บธ.บ.10
10 6406101384 นางสาวพัชระนันท์ โรจนภาค บธ.บ.10
11 6406101385 นางสาวพันธิตรา คำจา บธ.บ.10
12 6406101386 นางสาวพิมพกานต์ ธนะปัด บธ.บ.10
13 6406101387 นางสาวพิมพ์ธิดา ลุงจ่อ บธ.บ.10
14 6406101388 นางสาวพิมพ์นิภา จันทนาเขต บธ.บ.10
15 6406101389 นางสาวพิมพ์วิภา กดไธสงค์ บธ.บ.10
16 6406101390 นางสาวพิมลนาฎ พัฒมี บธ.บ.10
17 6406101391 นายภควัชร นาสุริวงค์ บธ.บ.10
18 6406101392 นายภวิศ พรหมอารักษ์ บธ.บ.10
19 6406101393 นายภัคพล แก้วประสิทธิ์ บธ.บ.10
20 6406101394 นายภัทรพงศ์ บรรดิ บธ.บ.10
21 6406101395 นายภัทรพงศ์ รัตนะ บธ.บ.10
22 6406101396 นางสาวภัทราพร ปลื้มจิตร์ปลั่ง บธ.บ.10
23 6406101397 นายภาคภูมิ ถาวรประทาน บธ.บ.10
24 6406101398 นายภาณุพัฒน์ มงคล บธ.บ.10
25 6406101399 นายภานุวัฒน์ เจริญเลิศธนกิจ บธ.บ.10
26 6406101400 นายภูรินทร์ สมัครธัญญกรณ์ บธ.บ.10
27 6406101401 นายรชต มาภิวงศ์ บธ.บ.10
28 6406101402 นายรพีพัฒน์ ใจจำนงค์ บธ.บ.10
29 6406101403 นายรัชชานนท์ นิลไพบูลย์ บธ.บ.10
30 6406101404 นางสาวรัชนีวรรณ ปันแก้ว บธ.บ.10
31 6406101405 นางสาวรัญชิดา วันมาละ บธ.บ.10
32 6406101406 นางสาววนัชพร ตันดี บธ.บ.10
33 6406101407 นางสาววรางคณา สุติวงษ์ บธ.บ.10
34 6406101408 นางสาววริศรา พลไทยสงค์ บธ.บ.10
35 6406101410 นางสาวศรีวิไล โสภาวรการ บธ.บ.10
36 6406101411 นางสาวศศิวิมล ทองเมือง บธ.บ.10
37 6406101412 นางสาวศิริขวัญ คำไหว บธ.บ.10
38 6406101413 นางสาวศิลป์ศุภา บรรจง บธ.บ.10
39 6406101414 นายศิลา คิมผล บธ.บ.10
40 6406101415 นางสาวศุภาพิชญ์ ลาเบ้า บธ.บ.10
41 6406101417 นางสาวสรัลพร นุนพนัสสัก บธ.บ.10
42 6406101418 นายสายฟ้า แซ่หลี่ บธ.บ.10
43 6406101421 นายสุทธิพงษ์ ช่างเหล็ก บธ.บ.10
44 6406101422 นางสาวสุนิชชา คำมา บธ.บ.10
45 6406101423 นางสาวสุพัตรา ยกบัตร บธ.บ.10
46 6406101424 นางสาวสุภาวรรณ โท่นตั้ง บธ.บ.10
47 6406101425 นางสาวสุภาวิณี ผางเมือง บธ.บ.10
48 6406101426 นายสุเมธ ทาเสนา บธ.บ.10
49 6406101427 นายสุรวุฒิ โพธิ์ล่าม บธ.บ.10
50 6406101428 นางสาวสุลาพร วังทูลย์ บธ.บ.10
51 6406101429 นางสาวอโณทัย สุยะ บธ.บ.10
52 6406101430 นางสาวอภิชญา กรรณิการ์ บธ.บ.10
53 6406101431 นางสาวอภิชญา หมู่หนอง บธ.บ.10
54 6406101433 นางสาวอริสา สิทธิโชค บธ.บ.10
55 6406101434 นายอัครพนธ์ สุขเกษม บธ.บ.10
56 6406101435 นางสาวอังคณา เจริญชน บธ.บ.10
57 6406101437 นางสาวอาภากร ศรีชมภู บธ.บ.10
58 6406101438 นางสาวอารดา เต๋จ๊ะใหม่ บธ.บ.10
59 6406101439 นางสาวอินธิรา สีต๊ะ บธ.บ.10
60 6406101440 นางสาวกชพร ชัยชมภู บธ.บ.10
61 6406101443 นางสาวกัญญาพัชร บุญส่ง บธ.บ.10
62 6406101445 นางสาวขนิษฐา รางแดง บธ.บ.10
63 6406101446 นางสาวขนิษฐา ศรไชย บธ.บ.10
64 6406101447 นางสาวขวัญจิรา บัวเงิน บธ.บ.10
65 6406101448 นายคเชนทร์ เมืองใจ บธ.บ.10
66 6406101451 นางสาวจิรัชญา บุญประสิทธิ์ บธ.บ.10
67 6406101452 นางสาวจิราภรณ์ เครื่องคำ บธ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47