เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม15
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6403104301 นายกอบศักดิ์ บัวชื่น วท.บ.10
2 6403104302 นายขจรศักดิ์ การิน วท.บ.10
3 6403104303 นางสาวจารุวรรณ เพ็งโคตร วท.บ.10
4 6403104304 นายทฤนห์ ชัยวรรณ์ วท.บ.10
5 6403104305 นายธีรพัฒน์ อินหา วท.บ.10
6 6403104306 นางสาวปนัดดา ทิพย์เมศ วท.บ.10
7 6403104307 นายพงศธร นาน้อย วท.บ.10
8 6403104308 นายพศุตม์ สุทธหลวง วท.บ.10
9 6403104309 นายภูประวิทย์ รุ่งเรือง วท.บ.10
10 6403104310 นางสาวรัชนีกร วงค์นำ วท.บ.10
11 6403104311 นางสาววศินี บุญมา วท.บ.10
12 6403104312 นางสาววิรัชยาภรณ์ อินหา วท.บ.10
13 6403104314 นางสาวศิริณา โพธิ์ดี วท.บ.10
14 6403104315 นายสราวุฒิ มะโนวงค์ วท.บ.10
15 6403104316 นายสุทธิพงษ์ ดำแดงดี วท.บ.10
16 6403104317 นายอภิสิทธิ์ นวลชม วท.บ.10
17 6403104318 นายอัฐชัย ศิรินัน วท.บ.10
18 6403104319 นางสาวเอมมิกา ปามิ วท.บ.10
19 6403104320 นายณัฐพงศ์ จันทรบูรณ์ วท.บ.10
20 6403104321 นายนาวิน ธรรมชัย วท.บ.10
21 6403104322 นางสาวรสริน บุญธรรม วท.บ.10
22 6403104323 นางสาวแสงดาว ทุนน๊อต วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
23 6105105395 นางสาวสัภยา แซ่ห้อง รป.บ.10
24 6305105302 นายกานภวินท์ แก้วใส รป.บ.10
25 6305105316 นายฐานทัพ ท้าวภูธร รป.บ.10
26 6305105320 นายดัสกร กัญจนะ รป.บ.10
27 6305105321 นางสาวดารารัตน์ ถิ่นทิพย์ รป.บ.10
28 6305105323 นายทักษิณ แข็งแรง รป.บ.10
29 6305105326 นายธิติ ต๊ะพ่อ รป.บ.10
30 6305105393 นางสาวรัชดาพร อภัยนอก รป.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
31 6309101312 นายจิรายุ สิงสุขศรี ศศ.บ.10
32 6309101335 นายธีรภัทร สุวรรณโกมลชัย ศศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
33 6214101330 นายธนากร สุขเจริญ ศศ.บ.10
34 6314101327 นายณัฐวัฒน์ รินพล ศศ.บ.10
35 6314101338 นายธีรศานติ์ ศิริกุลธรรมา ศศ.บ.10
36 6314101342 นายนราธิป ทาแจ่ม ศศ.บ.10
37 6314101353 นายปริญญา อุตะมะ ศศ.บ.10
38 6314101354 นายปวริศ บุญเชิด ศศ.บ.10
39 6314101425 นายเอกอุดม เป็งเมืองมูล ศศ.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
40 6315123348 นายวริทธิ์ธร แพงเจริญ วศ.บ.10
41 6415123370 นายศรุต เมธาวิกุล วศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47