เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม13
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์
1 6204101301 นายกฎกฤษ รัตนวงค์ วท.บ.10
2 6204101305 นายเกียรติศักดิ์ แซ่โซ้ง วท.บ.10
3 6204101312 นายชาญสิริ บุญจันทร์ วท.บ.10
4 6204101322 นายนรภัทร แคว้งใจ วท.บ.10
5 6204101347 นายวรพล ใจดี วท.บ.10
6 6204101348 นางสาววิภาวี เครื่องพนัด วท.บ.10
7 6204101349 นางสาวศตพร ทองสกุล วท.บ.10
8 6204101351 นายศิริวุฒิ ภูวนาสันติ วท.บ.10
9 6204101352 นายศิลาดล ประคองธนะพันธุ์ วท.บ.10
10 6204101354 นายสรสิช ไชยราษฎร์ วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
11 6305105301 นางสาวกมลวรรณ แคว้นคอนฉิม รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
12 6406101458 นางสาวฐิตารีย์ ฉัตรศรี บธ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
13 6210102303 นายเกษมสันต์ สุขแก้ว วท.บ.10
14 6210102321 นายกรรธวัช กันทะวงค์ วท.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
15 6412107301 นางสาวกฤชบงกช ฟองทา ศ.บ.10
16 6412107302 นางสาวกุลปริยา พรมนิ่ม ศ.บ.10
17 6412107303 นางสาวจิราพร เซ็นกลาง ศ.บ.10
18 6412107306 นางสาวนรินดา ปันเป็ง ศ.บ.10
19 6412107307 นางสาวบุษยมาส หัตธสร ศ.บ.10
20 6412107308 นายปรัตถกร เข็มทอง ศ.บ.10
21 6412107309 นางสาวปิยธิดา เครือศรี ศ.บ.10
22 6412107310 นางสาวพรวิสา อินทานุวัฒน์ ศ.บ.10
23 6412107311 นางสาวพันธุ์วดี มีแสง ศ.บ.10
24 6412107313 นางสาวสิรินกานต์ พรมมานอก ศ.บ.10
25 6412107317 นางสาวจงพิสุทธิ์ อาคมานนท์ ศ.บ.10
26 6412107318 นางสาวจิรประภา ทำมา ศ.บ.10
27 6412107319 นางสาวณัฐนรี กุลธีรพัฒนสิน ศ.บ.10
28 6412107320 นางสาวธวัลหทัย ลาห้วยฮ้อ ศ.บ.10
29 6412107323 นางสาวไพลิน อาทโรประยูร ศ.บ.10
30 6412107324 นางสาววิมลลักษณ์ สอดพรมราช ศ.บ.10
31 6412107325 นางสาวอินธิรา สุขจันทรา ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
32 6314101335 นายธนวัฒน์ พังยะ ศศ.บ.10
33 6314101396 นายวีรวัฒน์ สังข์ทอง ศศ.บ.10
34 6314101411 นางสาวหฤทชญา ปกเขียว ศศ.บ.10
35 6314101415 นายอนุพันธ์ กันธะสอน ศศ.บ.10
36 6314101424 นางสาวอุษาพร เหลือศรีจันทร์ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47