เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม12
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301101351 นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีสังข์ วท.บ.10
2 6301101352 นางสาวบัณฑิตตา บุญผ่อง วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3 6305105308 นางสาวคุณนิธิ รองเดช รป.บ.10
4 6305105309 นางสาวจารุภา คงสถาน รป.บ.10
5 6305105310 นางสาวจารุมน โพธริน รป.บ.10
6 6305105388 นางสาวสุดารัตน์ ทองมีมาก รป.บ.10
7 6305105398 นางสาวพิมพ์ปภัส อ้นบ้านดง รป.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
8 6410101302 นายกฤตยชญ์ คำสม วท.บ10
9 6410101303 นางสาวกุลธิดา ศรีโมรา วท.บ10
10 6410101305 นายคณัสนันท์ จันต๊ะมงคล วท.บ10
11 6410101306 นายจักริน คำหว่าง วท.บ10
12 6410101307 นายเจตนิพัทธ์ รองชัยภูมิ วท.บ10
13 6410101308 นายชญานนท์ บุญงาม วท.บ10
14 6410101309 นายชัชวาลย์ โล่ห์ประเสริฐ วท.บ10
15 6410101310 นายณัฐกุล คิดสุขุม วท.บ10
16 6410101311 นายณัฐนัย พิลาวุธ วท.บ10
17 6410101312 นายธนกฤต ส่วนบุญ วท.บ10
18 6410101313 นายธนดล คำลือ วท.บ10
19 6410101314 นายธนากร วิชาวรณ์ วท.บ10
20 6410101316 นางสาวปวริศา หมั่นเขตรกิจ วท.บ10
21 6410101317 นางสาวพันพร ชนะจน วท.บ10
22 6410101318 นางสาวพิมพ์ขวัญ ลือสัก วท.บ10
23 6410101319 นางสาวพิมพ์ใจ ศรีขัดเค้า วท.บ10
24 6410101320 นางสาวพุทธิดา สมบูรณ์ชัย วท.บ10
25 6410101321 นางสาวฟ้าพราว ไตรณรงค์ วท.บ10
26 6410101323 นายภูวดล นิลมณี วท.บ10
27 6410101324 นางสาวมิลิล ชัยแป้น วท.บ10
28 6410101325 นายยศพนธ์ วรรณสิงห์ วท.บ10
29 6410101326 นางสาวระพีพรรณ มะโนสกูล วท.บ10
30 6410101331 นายสรวิชญ์ จันทร์แดง วท.บ10
31 6410101332 นายสุทธิพงษ์ สุทธิจิต วท.บ10
32 6410101333 นางสาวสุพรรณวณี เกิดแก้ว วท.บ10
33 6410101334 นางสาวสุวพร สุทธารากุล วท.บ10
34 6410101335 นางสาวอนัญญา วัชโรทยาน วท.บ10
35 6410101336 นางสาวอภิญญา พรหมมา วท.บ10
36 6410101338 นางสาวอารียา มูลเจริญ วท.บ10
37 6410101339 นางสาวไอซามี พงษ์จิระสกุลชัย วท.บ10
38 6410101340 นางสาวไอยเรศ เสาร์คำ วท.บ10
39 6410101343 นางสาวจุฬาลักษณ์ สอนหล้า วท.บ10
40 6410101347 นายณัฐชนน พันธุสา วท.บ10
41 6410101348 นายนภนต์ มุ่งหมายผล วท.บ10
42 6410101350 นางสาวนิชธาวัลย์ ใจดี วท.บ10
43 6410101351 นายพลเชฎฐ์ ธุระวรรณ์ วท.บ10
44 6410101353 นายภัสกร ชายทุ่ย วท.บ10
45 6410101355 นางสาวรุ่งทิวา ชนูดหอม วท.บ10
46 6410101356 นางสาววนิดา มณีรัตน์ วท.บ10
47 6410101357 นางสาววรัญญา มหายศ วท.บ10
48 6410101358 นายสุเมธัส เตชะ วท.บ10
49 6410101360 นายอชิรวัตติ์ งามผล วท.บ10
50 6410101364 นายนภัสกร ภิรมย์ วท.บ10
 ศิลปศาสตร์
51 6214103301 Mr.Xiaomao Pu ศศ.บ.10
52 6214103302 Mr.Zhengbang Liu ศศ.บ.10
53 6214103303 Mr.Haihong Xiong ศศ.บ.10
54 6214103304 Mr.Li Xiaoxu ศศ.บ.10
55 6214103305 Mr.Minrui Guo ศศ.บ.10
56 6214103306 Mr.Pu Hang ศศ.บ.10
57 6214103307 Mr.Xinyue Chai ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47