เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม11
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6406101032 นางสาวธัญญรัตน์ พรมรินทร์ บธ.บ.10
2 6406101033 นางสาวพรรณนิภา บุญเฟรือง บธ.บ.10
3 6406104301 นางสาวกุลสตรี ดีมงคล บธ.บ.10
4 6406104302 นางสาวเกตุกานต์ สัณหภักดี บธ.บ.10
5 6406104303 นางสาวจีราภรณ์ สุรินทร์ บธ.บ.10
6 6406104304 นายฉันทัช ศิริชัย บธ.บ.10
7 6406104305 นางสาวชุติมนฑน์ สิงหาทา บธ.บ.10
8 6406104306 นางสาวทอฝัน ธรรมศร บธ.บ.10
9 6406104308 นางสาวเบญญาพร หนูหนุน บธ.บ.10
10 6406104309 นายพงษธรณ์ ใจดี บธ.บ.10
11 6406104310 นางสาวพิมพกานต์ ผัดมอย บธ.บ.10
12 6406104311 นายพุฒิชัย สมโน บธ.บ.10
13 6406104312 นางสาวเมขลา เหล็กชาย บธ.บ.10
14 6406104313 นางสาวลดาวัลย์ ปัญญา บธ.บ.10
15 6406104314 นายวงศธร บุญมา บธ.บ.10
16 6406104316 นางสาววศินี อินทะขัน บธ.บ.10
17 6406104317 นางสาววัชราภา ปงก๋าวงค์ บธ.บ.10
18 6406104318 นางสาววิญาดา เครือจันต๊ะ บธ.บ.10
19 6406104319 นายวิศวพัฒน์ มังสุลัย บธ.บ.10
20 6406104320 นางสาวศินิศา ฤกษ์ประดับ บธ.บ.10
21 6406104321 นางสาวสุนิสา กามินี บธ.บ.10
22 6406104322 นางสาวสุรัชรา หม่อง บธ.บ.10
23 6406104324 นายธนดล ศรีสวัสดิ์ บธ.บ.10
24 6406104325 นางสาวธิดาพร ติ๊บสีบุตร บธ.บ.10
25 6406104327 นางสาวเบญญาภา ตุละทา บธ.บ.10
26 6406104328 นายพิลวัฒน์ มูลวงศ์ บธ.บ.10
27 6406104330 นางสาวภวิษย์พร ฉัตรจินตนาพร บธ.บ.10
28 6406104332 นางสาวภาวิณี อินทจักร์ บธ.บ.10
29 6406104333 นางสาวรวันดา จันทาพูน บธ.บ.10
30 6406104334 นางสาวรุ่งนภา แสนยอด บธ.บ.10
31 6406104335 นางสาววิภาวี บุตรพรม บธ.บ.10
32 6406104336 นายวีรภัทร เอี่ยมสอาด บธ.บ.10
33 6406104337 นางสาวศศิธร ทองสมบูรณ์ บธ.บ.10
34 6406104338 นางสาวศิริพร หมื่อแล บธ.บ.10
35 6406104339 นางสาวสโรชา สีกลาง บธ.บ.10
36 6406104340 นายอภิสร จันธิดา บธ.บ.10
37 6406105001 นางสาวกัญฑมาศ เจริญมาศกุล บธ.บ.10
38 6406105002 นางสาวกำไลทอง สหัสแปง บธ.บ.10
39 6406105003 นายเจษฎา ขัตติยะ บธ.บ.10
40 6406105005 นายชาญวิทย์ บัวเกตุเกิด บธ.บ.10
41 6406105006 นางสาวชุติกาญจน์ คำเครือ บธ.บ.10
42 6406105007 นายธนกร วัฒนะโชติ บธ.บ.10
43 6406105010 นางสาวธันญารัตน์ ดวงปันสิงห์ บธ.บ.10
44 6406105011 นายนครินทร์ ธรรมทิน บธ.บ.10
45 6406105012 นางสาวนาฎนัฐฎา วงษ์ไพบูลย์ บธ.บ.10
46 6406105013 นางสาวเบญจวรรณ ไชยมณี บธ.บ.10
47 6406105015 นางสาวเยาวเรศ นวลสม บธ.บ.10
48 6406105016 นายรัฐศาสตร์ อินวอ บธ.บ.10
49 6406105018 นางสาววรัญญา ลัทธิศักดิ์ บธ.บ.10
50 6406105020 นางสาวศุภรัตน์ หมูคำดี บธ.บ.10
51 6406105021 นายสันติภาพ ดอนละไพร บธ.บ.10
52 6406105023 นางสาวอินทิรา แย้มสุนทรา บธ.บ.10
53 6406105024 นางสาวกสิณา เก่งการจับ บธ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
54 6318102408 นายวีรเทพ ในฤทัย ศศ.บ.10
55 6318102424 นายอดิศักดิ์ วันใส ศศ.บ.10
56 6318102425 นายอนุสรณ์ ทาโม่น ศศ.บ.10
57 6318102451 นายวชิรวิชญ์ เกตุนุช ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47