เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม8
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201102478 นายธนสรรค์ เกิดพุ่ม วท.บ.10
2 6401101326 นางสาวปิยาภรณ์ อุดดี วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3 6203101330 นางสาวพรชิตา แซ่เคอ วศ.บ.10
 บริหารธุรกิจ
4 6106102424 นางสาวศุทชา อุดมสินค้า บธ.บ.10
5 6306106309 นายทักษิณ บงกชมาศ บธ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
6 6410101002 นายกิตติธัช เดชสง วท.บ.10
7 6410101003 นายคุณานนต์ จ้อนเจิม วท.บ.10
8 6410101004 นายชยากร บัวอุไร วท.บ.10
9 6410101005 นายชีวิน สุภาบุตรี วท.บ.10
10 6410101006 นายณัฐวัฒน์ เต่แก้ว วท.บ.10
11 6410101007 นายทศนัย งะหมาด วท.บ.10
12 6410101008 นายธนภัทร แก้วภิบาล วท.บ.10
13 6410101009 นายนนทวัชร์ ภู่ยิ้ม วท.บ.10
14 6410101011 นายนันทวุฒิ กายโรจน์ วท.บ.10
15 6410101012 นายนาครินทร์ พุ่มนุ่ม วท.บ.10
16 6410101013 นายปกรณ์ ยิ่งมีมา วท.บ.10
17 6410101014 นางสาวปุญชรัสมิ์ วัดพิชัย วท.บ.10
18 6410101017 นายศิริพงษ์ สินสัจธรรม วท.บ.10
19 6410101018 นางสาวกรุณา มาลัยศรี วท.บ.10
20 6410101019 นายก้องกิดากร ใจวงศ์ วท.บ.10
21 6410101020 นางสาวณัฐณิชา ศรีระ วท.บ.10
22 6410101021 นางสาวธณัชพร มีศรี วท.บ.10
23 6410101022 นายอำนาจ มะละ วท.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
24 6312101329 นางสาวศิริกานดา จันต๊ะหลวง ศ.บ.10
25 6312101333 นางสาวสุจิรา แซ่จื้อ ศ.บ.10
26 6312101340 นางสาวอัจฉรีย์ นิสี ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
27 6214101355 นายวชิรวิทย์ พวงสมบัติ ศศ.บ.10
28 6314101306 นายกฤศธพัฒญ์ แก่นท้าว ศศ.บ.10
29 6314101317 นางสาวญาณิกา ขันทะธง ศศ.บ.10
30 6314101320 นางสาวณชพร บุตรกูล ศศ.บ.10
31 6314101330 นางสาวทัชชญา ฉิมบุรี ศศ.บ.10
32 6314101331 นายเทพพิทักษ์ รัตนสากล ศศ.บ.10
33 6314101337 นางสาวธันย์ชนก อ่องบางน้อย ศศ.บ.10
34 6314101364 นางสาวพรรณพิชชา ยิ้มเจริญ ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
35 6118102314 นายจักรกฤษณ์ เที่ยงน้อย ศศ.บ.10
36 6318102354 นายธีรกร คันธวังอินทร์ ศศ.บ.10
37 6318102394 นายภาณุพัฒน์ มัธยะจันทร์ ศศ.บ.10
38 6318102404 นางสาววรัญญา บุญมา ศศ.บ.10
39 6318102410 นางสาวศรัญญา โต๊ะเก็ง ศศ.บ.10
40 6318102416 นางสาวสโรชิตา ยังอ้น ศศ.บ.10
41 6318102419 นางสาวสิรินยา บุญคำ ศศ.บ.10
42 6318102421 นางสาวสุทธิดา เก็งสาริกิจ ศศ.บ.10
43 6318102426 นางสาวอภิชญา สมไหว ศศ.บ.10
44 6318102427 นางสาวอภิรดี เอื้อธรรม ศศ.บ.10
45 6318102430 นางสาวอาทิตยา ทองสังข์ ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
46 6119102504 นางสาวณัฐรินทร์ ทะสุยะ ภ.สถ.บ.10
47 6219102533 นางสาวอนัตตา สุทธิศิลป์ ภ.สถ.บ.10
48 6219103501 นางสาวกัญญาณัฐ ประชุมพรรณ์ สถ.บ.10
49 6219103503 นางสาวกิริยา เฉียบแหลม สถ.บ.10
50 6219103507 นายณัชพล วรรราช สถ.บ.10
51 6219103515 นางสาวปรียาภรณ์ สมปราชญ์ สถ.บ.10
52 6219103516 นางสาวปุญชรัศมิ์ บำรุงราชภักดี สถ.บ.10
53 6219103526 นางสาวสุพัตรา อุดมชัย สถ.บ.10
54 6219103532 นายอานนท์ เตชนันท์ สถ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47