เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม7
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301101007 นายจุลจิตต์ วิเศษลา วท.บ.10
2 6301101010 นายชาญชัย ทองดวง วท.บ.10
3 6301101016 นายทิวากร กมล วท.บ.10
4 6401125346 นายสีหเดช เปาอินทร์ วท.บ.10
5 6401126301 นางสาวกมลพรรณ นาคเกตุ 10
6 6401126302 นายจิรศักดิ์ ยอดศร 10
7 6401126303 นางสาวจุฑารัตน์ อิณปุรณ 10
8 6401126304 นางสาวณัฐกานต์ คำมุงคุณ 10
9 6401126305 นางสาวณัฐชยา รัตนพันธ์ 10
10 6401126306 นางสาวณัฐฌาย์ ตั้งมั่นคงเจริญ 10
11 6401126307 นายดีเด่น แซ่หลี่ 10
12 6401126308 นายพงษ์สิทธิ์ แสนยาเกียรติคุณ 10
13 6401126309 นางสาวพิรดา เล้าประเสริฐศรี 10
14 6401126311 นายอธิวัฒน์ อินต๊ะใจ 10
15 6401126313 นางสาวธัญจิรา ลำทอง 10
16 6401126314 นางสาวนิศารัตน์ แค้นหนองอ้อ 10
17 6401126316 นายมินท์ธาดา ก้อนสมบัติ 10
 วิทยาศาสตร์
18 6404101323 นายนนธวัช ทองยู วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
19 6205105322 นางสาวณัฐกฤตตา จันทาพูน รป.บ.10
20 6205105328 นางสาวณิชากร บุญฟู รป.บ.10
21 6205105329 นางสาวดรัลรัตน์ ชัยเมืองชื่น รป.บ.10
22 6205105331 นางสาวทิพวรรณ ผัดดอก รป.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
23 6309101361 นางสาววงศ์รวี โกฏิวิเชียร ศศ.บ.10
24 6309101373 นางสาวศิริยาภรณ์ นิทะช้อย ศศ.บ.10
25 6309101405 นายภูรินทร์ ดวงปัญญาสว่าง ศศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
26 6214101336 นายนันทวัฒน์ สาคร ศศ.บ.10
27 6314101324 นางสาวณัชยา รัตนะ ศศ.บ.10
28 6314101326 นางสาวณัฐริกา ต้นหนองดู่ ศศ.บ.10
29 6314101371 นายพีรวิทย์ อินหอม ศศ.บ.10
30 6314101375 นายภัทราวุธ โภคาปกรณ์ ศศ.บ.10
31 6314101428 นางสาวชญาดา กล้าคง ศศ.บ.10
32 6314101430 นางสาวธัญญารักษ์ อาลักษณ์ธรรม ศศ.บ.10
33 6314102413 นางสาวรัชวิภา สว่างอารมณ์ B.A.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
34 6318102412 นายศักดิ์สิทธิ์ สรรค์สร้าง ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47