เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401102301 นายกตัญญู วงศ์ตา วท.บ.10
2 6401102302 นางสาวกมลชนก ทองน้อย วท.บ.10
3 6401102303 นายกฤษณะ นุชบ้านป่า วท.บ.10
4 6401102306 นางสาวกัญญารัตน์ ยานะวงษา วท.บ.10
5 6401102307 นายกิตติเชษฐ์ เงางาม วท.บ.10
6 6401102308 นายกิตติธัช งามขำ วท.บ.10
7 6401102309 นางสาวกิติมา นาภี วท.บ.10
8 6401102310 นายกิติศักดิ์ อินธิราช วท.บ.10
9 6401102311 นางสาวกุลนิษฐ์ แยกโคกสูง วท.บ.10
10 6401102312 นายเกษมธนชัย อินทณ์ปั่น วท.บ.10
11 6401102313 นายเกียรติกิจ กล้าหาญ วท.บ.10
12 6401102314 นางสาวโกมลชนก สารเพชร วท.บ.10
13 6401102316 นายคชพัฒน์ ส่างขุน วท.บ.10
14 6401102317 นายคชวรรธน์ จินดาศรี วท.บ.10
15 6401102318 นางสาวคณัสนันท์ อินทวัน วท.บ.10
16 6401102319 นางสาวเครือวัลย์ สุภาพวรพร วท.บ.10
17 6401102320 นายจอมทัพ ไชยลังกา วท.บ.10
18 6401102321 นายจักรพงษ์ กันยา วท.บ.10
19 6401102322 นางสาวจารุวดี สังข์ทอง วท.บ.10
20 6401102324 นางสาวจินต์จุฑา เบญจคีรีทอง วท.บ.10
21 6401102325 นางสาวจิรนันท์ ชิยางคะบุตร วท.บ.10
22 6401102327 นายจีรัชญ์ ศรีทา วท.บ.10
23 6401102328 นางสาวจุฬาลักษณ์ ดาวสว่าง วท.บ.10
24 6401102329 นางสาวแจ่มสกุล เหลืองดี วท.บ.10
25 6401102330 นางสาวชนนิกานต์ หกสี วท.บ.10
26 6401102331 นายชนะชล เรือนคำ วท.บ.10
27 6401102332 นางสาวชนัญชิดา อึ้งป้อมเมฆ วท.บ.10
28 6401102333 นางสาวชนัญญา โตเจริญ วท.บ.10
29 6401102334 นางสาวชนาภา ชะหมู่ วท.บ.10
30 6401102336 นางสาวชลธิชา เจียรไนแก้วอำไพ วท.บ.10
31 6401102338 นายชิษณุพงศ์ กรองทอง วท.บ.10
32 6401102339 นางสาวชุติมา ตาไฝ วท.บ.10
33 6401102341 นายฐิติพงษ์ ทองโชติ วท.บ.10
34 6401102342 นายณัฏฐ์ชาณินท์ กะระกล วท.บ.10
35 6401102343 นางสาวณัฐกฤตา รัตนกิจ วท.บ.10
36 6401102344 นายณัฐกิตติ์ คำแปง วท.บ.10
37 6401102345 นางสาวณัฐชยา มีนา วท.บ.10
38 6401102346 นางสาวณัฐณิชา ทาวดี วท.บ.10
39 6401102347 นางสาวณัฐธิดา มะโนเสาร์ วท.บ.10
40 6401102348 นางสาวณัดฐธิดา สุวรรณเมฆ วท.บ.10
41 6401102349 นางสาวณิชกานต์ ยอดดี วท.บ.10
42 6401102350 นางสาวณุตตรา มาเยอะ วท.บ.10
43 6401102351 นายดนุสรณ์ ต๊ะปัญญา วท.บ.10
44 6401102352 นายดนุสิทธิ์ สุวรรณยากุล วท.บ.10
45 6401102353 นายดุษฎี เย็นใจ วท.บ.10
46 6401102354 นายติณณภพ โสภา วท.บ.10
47 6401102355 นายถิรภาพ เพ็งตา วท.บ.10
48 6401102357 นายเทพนิมิตร ชุมชัย วท.บ.10
49 6401102358 นางสาวธนธร ป่าโพธิ์ชัน วท.บ.10
50 6401102359 นายธนพนธ์ ชาหอม วท.บ.10
51 6401102360 นางสาวธนพร ศรีพรหมคุณ วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
52 6204101308 นายจารุกิตติ์ ธีระสมบูรณ์ วท.บ.10
53 6204101336 นางสาวพิมพ์ประภา ชามะรัตน์ วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
54 6106105333 นายวิรัชพล ดุลย์นิธิไพศาล บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
55 6309101323 นางสาวณัฐธิดา พนมเวช ศศ.บ.10
56 6309101327 นางสาวดวงหทัย ดวงพิชัย ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
57 6219102501 นางสาวกนกพรรณ ตุงคบุรี ภ.สถ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47