เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท021 : สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
กลุ่ม10
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401101334 นางสาวภิรมน ไพรคุ้มครอง วท.บ.10
2 6401101335 นางสาวภูริชญา พันหนองหว้า วท.บ.10
3 6401101336 นางสาวมนัสชนก วงค์ษา วท.บ.10
4 6401101337 นางสาวยูถิกา แบนลี วท.บ.10
5 6401101338 นายฦาชา บำรุงเชื้อ วท.บ.10
6 6401101339 นางสาววรัชยา ประไพเพชร วท.บ.10
7 6401101341 นางสาววันนิชา กล้าแข็ง วท.บ.10
8 6401101342 นางสาววัลลภา ศิริสุวรรณ วท.บ.10
9 6401101343 นางสาววาสินี โสภาบุตร วท.บ.10
10 6401101344 นางสาวศกาวรัตน์ พรนิชสกุล วท.บ.10
11 6401101345 นางสาวศิรประภา วัฒนพันธุ์สอน วท.บ.10
12 6401101346 นางสาวศิริญากร พรหมแก้ว วท.บ.10
13 6401101347 นางสาวศิริรชา มหาบัน วท.บ.10
14 6401101348 นางสาวศุภาพิชย์ เต็มใจ วท.บ.10
15 6401101349 นายสงกรานต์ แสนใจ วท.บ.10
16 6401101350 นางสาวสินีนาฏ คำไชโย วท.บ.10
17 6401101351 นางสาวสุนันทา เทียมจันทร์ วท.บ.10
18 6401101352 นางสาวสุนิษา จรรยา วท.บ.10
19 6401101353 นางสาวสุรีย์นภา เสาร์ละวะ วท.บ.10
20 6401101354 นางสาวสุรีย์พร เก่งการทำ วท.บ.10
21 6401101356 นางสาวโสภิดา ทองพขันธ์ วท.บ.10
22 6401101357 นางสาวหฤทัย ทับทิม วท.บ.10
23 6401101358 นายอนิรชิต คำไชโย วท.บ.10
24 6401101359 นายอนุสรณ์ ทิมเปีย วท.บ.10
25 6401101360 นางสาวอาภัสรา ใหม่มามูล วท.บ.10
26 6401101361 นางสาวอินทิรา จุลจันทนโพธิ์ วท.บ.10
27 6401101362 นายณรงค์ฤทธิ์ สระทองโน วท.บ.10
28 6401101363 นางสาวธัญญารัตน์ ซองเงิน วท.บ.10
29 6401101364 นางสาวพลอยชมพู จำวิเศษ วท.บ.10
30 6401101365 นางสาววิไลลักษณ์ ลายศิลา วท.บ.10
31 6401101366 นายสหรัฐ วงษ์ลคร วท.บ.10
32 6401125301 นางสาวกนกพร จุ๋มปี๋ วท.บ.10
33 6401125302 นายกฤตภัฏ สุภาผล วท.บ.10
34 6401125303 นายกฤษฎา เพียรตา วท.บ.10
35 6401125305 นายเจริญศิริ พลคำสี วท.บ.10
36 6401125306 นายฉัทชนัน รอดเสวก วท.บ.10
37 6401125307 นางสาวฐิติชา คำเหลือง วท.บ.10
38 6401125308 นางสาวณัฐวสา สิงห์สุวรรณ์ วท.บ.10
39 6401125309 นายณัฐวุฒิ แปงคำ วท.บ.10
40 6401125310 นางสาวธนพร ดาคำ วท.บ.10
41 6401125311 นางสาวบุรินทร์ลักขณ์ คฤหะมาน วท.บ.10
42 6401125312 นางสาวปภาวี บำรุงศรี วท.บ.10
43 6401125313 นางสาวปรินทร เสมอกิจ วท.บ.10
44 6401125314 นายปุณณวิชญ์ เกษทองมา วท.บ.10
45 6401125315 นายพงษ์เดชา เสือมาพะเนา วท.บ.10
46 6401125316 นายพันธุ์ฮาลา ปานจันทร์ วท.บ.10
47 6401125317 นางสาวพิมพ์อัปสร แสงสิงห์ วท.บ.10
48 6401125318 นายภาณุวิชญ์ คำแสน วท.บ.10
49 6401125319 นางสาวภาพตะวัน ช่างทอง วท.บ.10
50 6401125320 นายยุทธพิชัย แสนคำ วท.บ.10
51 6401125321 นายรลรัชย์ แถวจัตุรัส วท.บ.10
52 6401125322 นายวรปกรณ์ ประกอบแก้ว วท.บ.10
53 6401125323 นางสาววริสา หน่อคำ วท.บ.10
54 6401125324 นางสาวศศิมา มงคล วท.บ.10
55 6401125325 นางสาวศิยารัตน์ ธนะวงศ์ วท.บ.10
56 6401125326 นางสาวศิรดา สอาดล้วน วท.บ.10
57 6401125327 นายสิรวิชญ์ อุตระ วท.บ.10
58 6401125328 นางสาวเสาวณีย์ ดาพัด วท.บ.10
59 6401125329 นางสาวอมิตา บางหลวง วท.บ.10
60 6401125330 นางสาวอรพรรณ คุณาจันทร์ วท.บ.10
61 6401125331 นายจักริน ญาณรัชชเมธี วท.บ.10
62 6401125332 นายเจษฎา คุณผม วท.บ.10
63 6401125334 นางสาวณัฐภรณ์ ธรรมวงษา วท.บ.10
64 6401125336 นายภานุพงศ์ ใจโต วท.บ.10
65 6401125340 นายจตุรพงศ์ สุวรรณ์ วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
66 6305105317 นางสาวฐิตาพร ใจดี รป.บ.10
67 6305105351 นางสาววัชราภรณ์ ศรีบุญเรือง รป.บ.10
68 6305105363 นางสาวสุพัตรา ว่างป่อ รป.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
69 6318102380 นายพัชรพล ศรีมณี ศศ.บ.10
70 6318102384 นายพัทธดลย์ นาคมณี ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
71 6319101305 นางสาวญาวีนันท์ จรรยา ทล.บ.10
72 6319101312 นางสาวมณีวรรณ ธิติอภินันท์ ทล.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47