เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท021 : สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
กลุ่ม8
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6203102305 นายณัฐพล คำหลวง วศ.บ.10
2 6203102306 นายเทพทัต โสมนัส วศ.บ.10
3 6203102309 นายพชร ต้นสอน วศ.บ.10
4 6203102310 นางสาวพัทรศยา พุทธวงษ์ วศ.บ.10
5 6203102319 นายอนุสร ธรรมวงค์ วศ.บ.10
6 6203102320 นางสาวอาพิมา แซ่ชิน วศ.บ.10
 วิทยาศาสตร์
7 6404101302 นายกษิพสิษฐ์ แก้วชัยรัตนโชติ วท.บ.10
8 6404101303 นางสาวกัญญาพัชร ยศสนิท วท.บ.10
9 6404101306 นางสาวขวัญชนก เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา วท.บ.10
10 6404101307 นายจิรายุ สวนสำราญ วท.บ.10
11 6404101308 นางสาวชมพูนุช สุภารัตน์ วท.บ.10
12 6404101309 นายชยณัฐ เชื้อเมืองพาน วท.บ.10
13 6404101310 นางสาวซิมมิ กุกเรยา วท.บ.10
14 6404101311 นายฐิติพงษ์ เรือนสุภา วท.บ.10
15 6404101312 นายณรงค์เกียรติ นามห้วยทอง วท.บ.10
16 6404101315 นายต้นตระการ วงค์สถาน วท.บ.10
17 6404101316 นายตะวัน สุรินา วท.บ.10
18 6404101317 นายติณณ์ ศรีสมศักดิ์ วท.บ.10
19 6404101318 นายไตรภาค สิทธิแก้ว วท.บ.10
20 6404101319 นายธนกร ปิญญาทู วท.บ.10
21 6404101320 นายธนกฤต เก็ดสราพร วท.บ.10
22 6404101322 นายธีรพงศ์ พัตภักดิ์ วท.บ.10
23 6404101324 นางสาวนิมมิตา สมริน วท.บ.10
24 6404101325 นายผดุงเกียรติ สุตาโย วท.บ.10
25 6404101327 นางสาวพิมลพรรณ เงินทอง วท.บ.10
26 6404101329 นายพีรพัฒน์ บางขัน วท.บ.10
27 6404101330 นายภราดร ศรีทา วท.บ.10
28 6404101331 นายภัทรพล วังผา วท.บ.10
29 6404101332 นายเมธาวัฒน์ มหาวัน วท.บ.10
30 6404101333 นางสาวเมธินี อัจฉราภัสร์ วท.บ.10
31 6404101334 นายรัฐติกรณ์ จินะกาศ วท.บ.10
32 6404101335 นายรุ่งเจริญ โพธิ์ศรี วท.บ.10
33 6404101336 นายฤทธิรุจน์ อุ่นตาล วท.บ.10
34 6404101337 นายลลิษา ยอดมณี วท.บ.10
35 6404101338 นายวชรพล ไชยวรรณ วท.บ.10
36 6404101341 นายศรายุทธ ธรรมากาศ วท.บ.10
37 6404101342 นายศิระณัฐ จันทะกี วท.บ.10
38 6404101344 นายศุภณัฐ วิบูลย์พานิช วท.บ.10
39 6404101345 นายเศรษฐพงศ์ อินทร์แสง วท.บ.10
40 6404101347 นางสาวสุจิตรา ปานการะเกตุ วท.บ.10
41 6404101348 นายสุธิชานนท์ พูลการขาย วท.บ.10
42 6404101349 นางสาวสุนิสา ผาด่าน วท.บ.10
43 6404101350 นายอดิศร วงศ์คำ วท.บ.10
44 6404101354 นางสาวกณิศนันท์ ทองสกุล วท.บ.10
45 6404101355 นายกษิดิ์เดช หลักเหมาะ วท.บ.10
46 6404101356 นายกุณช์ศุภณัฐ ศรีตาบุตรวรัตถ์ วท.บ.10
47 6404101357 นางสาวชนันฌ์ณภัสฐ์ สิงห์คาล วท.บ.10
48 6404101359 นายณภัทร บัวบาน วท.บ.10
49 6404101361 นายธนวัฒน์ ภิลุมวงค์ วท.บ.10
50 6404101362 นายธนวันต์ อริยะ วท.บ.10
51 6404101363 นายธนาคม ขวัญเงิน วท.บ.10
52 6404101365 นายพงศกร คูณเสนา วท.บ.10
53 6404101368 นายเพทาย คำเงิน วท.บ.10
54 6404101369 นางสาวมณฑารบ เชื่อมไธสง วท.บ.10
55 6404101370 นายรภัทร จินดาวงศ์ วท.บ.10
56 6404101371 นางสาววรกมล บัวเรือน วท.บ.10
57 6404101372 นายศิริชัย เกษมสุข วท.บ.10
58 6404101373 นายศุภกร ใจผ่อง วท.บ.10
59 6404101375 นางสาวสุทธิชาญ์ สอนบาลี วท.บ.10
60 6404101377 นายอภิวัฒน์ ไชยา วท.บ.10
61 6404101378 นางสาวอัจฉริยะณัฐ ปะฏิเต วท.บ.10
62 6404101379 นางสาวไอลดา แสงภิรมย์ วท.บ.10
63 6404105313 นางสาวพรหมพิริยะ ศรีสุพรรณ วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
64 6406102001 นางสาวกฤติยาภรณ์ ชุ่มมงคล บธ.บ.10
65 6406102003 นายปัณณวิชญ์ วิวัฒน์อนนท์ บธ.บ.10
66 6406102006 นางสาวนฤมล หนุนยศ บธ.บ.10
67 6406102007 นางสาวนิภา คะปานา บธ.บ.10
68 6406102008 นางสาวนุสรา บุญมา บธ.บ.10
69 6406102009 นางสาวมณีนุช นำมณีวงศ์ บธ.บ.10
70 6406102011 นางสาวลีลา พรมอินทร์ บธ.บ.10
71 6406102012 นางสาวหอม ลุงทุน บธ.บ.10
72 6406102014 นางสาวแอร์ อะซัง บธ.บ.10
73 6406102015 นางสาวกัลยลักษณ์ แซ่ย่าง บธ.บ.10
74 6406102017 นางสาวพัชรวลัย อายิ บธ.บ.10
75 6406102018 นางสาววัทนีย์ ยุชุมภู บธ.บ.10
76 6406102019 นางสาววิดาพร ปัญญาธีรเลิศ บธ.บ.10
77 6406102020 นางสาวศานันทินี ทายงาม บธ.บ.10
78 6406104001 นางสาวจิราพร ลัดดาวงศ์ บธ.บ.10
79 6406104002 นางสาวธิดารัตน์ อุดใจ บธ.บ.10
80 6406104003 นางสาวนิษฐาน กุมภา บธ.บ.10
81 6406104004 นางสาวพัชริญา บุญชุม บธ.บ.10
82 6406104005 นางสาวรังสิมา พิชญานุพงศ์ บธ.บ.10
83 6406104006 นางสาววิสิดา ท่าคล่อง บธ.บ.10
84 6406104007 นางสาวศานันทินี เพ็ชรสุ่น บธ.บ.10
85 6406104008 นางสาวศิริลักษณ์ อินนันชัย บธ.บ.10
86 6406104010 นายบุญทวี ปล้องสา บธ.บ.10
87 6406104011 นางสาวปัตมาวดี ศิลลาพรม บธ.บ.10
88 6406104012 นางสาวพิมใจ ศูนย์ตาอ้วน บธ.บ.10
89 6406104013 นางสาวยวงจันทร์ แสวงชอบ บธ.บ.10
90 6406104014 นางสาวศศิธร แต่งรูป บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
91 6409101301 นายกนก กัณทะวงค์ ศศ.บ.10
92 6409101302 นางสาวกันยากร ดวงกาศ ศศ.บ.10
93 6409101305 นางสาวชนกสุดา โยสีดา ศศ.บ.10
94 6409101306 นายชุติพงศ์ สรรเสริญ ศศ.บ.10
95 6409101307 นางสาวชุติฬกาญจน์ ธีระกานตภิรัตน์ ศศ.บ.10
96 6409101308 นายณัฎฐากร อำพรรณ์ ศศ.บ.10
97 6409101309 นางสาวณิชากานต์ บุญเกิดวัย ศศ.บ.10
98 6409101310 นางสาวดวงดาว เรืองธีรนพคุณ ศศ.บ.10
99 6409101311 นางสาวดาราทิพย์ เมืองมอง ศศ.บ.10
100 6409101313 นางสาวนภัสกร อินต๊ะยศ ศศ.บ.10
101 6409101314 นางสาวนันทิชา ศรีนำปน ศศ.บ.10
102 6409101315 นางสาวนิรดา มะลิโค ศศ.บ.10
103 6409101316 นางสาวบุญญิสา ใจเพื่อพันธ์ ศศ.บ.10
104 6409101317 นางสาวปภาวรินท์ พลดร ศศ.บ.10
105 6409101318 นางสาวปาริชาต ทองด้วง ศศ.บ.10
106 6409101319 นางสาวปิ่นทอง จารุจินดา ศศ.บ.10
107 6409101320 นางสาวพิมพ์ภัสสร ศรีธิ ศศ.บ.10
108 6409101322 นายภัทรวรรธ บริสุทธิ์ ศศ.บ.10
109 6409101323 นางสาวยวิษฐา ไตรยราช ศศ.บ.10
110 6409101324 นางสาวรุ่งทิวา จิระเพชรอำไพ ศศ.บ.10
111 6409101325 นางสาวลลิตภัทร วงษ์นาค ศศ.บ.10
112 6409101326 นางสาววรรณษา โสทัน ศศ.บ.10
113 6409101327 นางสาววรินทรา เรียงรัมย์ ศศ.บ.10
114 6409101328 นางสาววารุณี แตงนวลจันทร์ ศศ.บ.10
115 6409101330 นายสิทธิโชค สมบูรณ์ศรี ศศ.บ.10
116 6409101331 นางสาวสุณิสา ฉั่วเจริญ ศศ.บ.10
117 6409101332 นางสาวสุดธิดา ผาบเลโลกุล ศศ.บ.10
118 6409101333 นางสาวสุดารัตน์ วรรณภิระ ศศ.บ.10
119 6409101334 นางสาวสุภาธิณี แสนคำ ศศ.บ.10
120 6409101335 นางสาวอภิญญา ปาลี ศศ.บ.10
121 6409101336 นางสาวอภิสรา จีนประสพ ศศ.บ.10
122 6409101337 นางสาวอริญาพร เล็นดำ ศศ.บ.10
123 6409101338 นางสาวอลิสา พานบรรเจิด ศศ.บ.10
124 6409101339 นางสาวอักษราภัค ปัญญายืน ศศ.บ.10
125 6409101341 นางสาวกชกร เปรมไพบูลย์ ศศ.บ.10
126 6409101343 นางสาวจันทนา แซ่ย่าง ศศ.บ.10
127 6409101344 นางสาวฐาปณีย์ มณีโชติ ศศ.บ.10
128 6409101346 นายณัฐธกรณ์ แซ่ไป๋ ศศ.บ.10
129 6409101347 นายดรัณภพ ราชรักษ์ ศศ.บ.10
130 6409101348 นายธนานนท์ แซ่พ่าน ศศ.บ.10
131 6409101349 นางสาวธวัลรัตน์ วัฒนสันติ์ ศศ.บ.10
132 6409101350 นางสาวธารารัตน์ ลิขิตผู้เจริญ ศศ.บ.10
133 6409101351 นายนรากร ศรีชัยวงค์ ศศ.บ.10
134 6409101352 นางสาวนัทญา เสนพนัสสัก ศศ.บ.10
135 6409101353 นางสาวบัวเงิน ดานุกุล ศศ.บ.10
136 6409101354 นางสาวบุณยาพร เหลืองพิสุทธิสาร ศศ.บ.10
137 6409101355 นางสาวเบญจพร เฮ่าเมา ศศ.บ.10
138 6409101356 นางสาวปริยาภัทร ใจมั่น ศศ.บ.10
139 6409101357 นางสาวปานตะวัน ชุ่มใจ ศศ.บ.10
140 6409101358 นางสาวพัชรินทร์ ใจปวน ศศ.บ.10
141 6409101359 นายพิชญุตม์ ศรีสุวรรณ ศศ.บ.10
142 6409101360 นางสาวพิมพ์ชนก คิดเลิศล้ำ ศศ.บ.10
143 6409101361 นางสาวเพียงฟ้า จอมชนะศึก ศศ.บ.10
144 6409101362 นายภูรินท์ ชุ่มอินทรจักร ศศ.บ.10
145 6409101363 นางสาวมยุรินทร์ แซ่ย่าง ศศ.บ.10
146 6409101365 นางสาวศิริวรรณ ใชยจิตต์ ศศ.บ.10
147 6409101367 นางสาวสุภวราลักษณ์ แสงสว่าง ศศ.บ.10
148 6409101368 นางสาวอมิตรา ชัยวุฒิ ศศ.บ.10
149 6409101369 นายอัฑฒ์ วิจารณ์พล ศศ.บ.10
150 6409101370 นางสาวอิสรีย์ ปุณณกิจวรากรณ์ ศศ.บ.10
151 6409101371 นางสาวจิรัชญา นงค์ยา ศศ.บ.10
152 6409101376 นายอธิพล ตั้งตรีธารทิพย์ ศศ.บ.10
153 6409101377 นางสาวทองทิพย์ บุตรเวียงพันธ์ ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
154 6418102503 นายกรวิชญ์ ก๋องตา ศศ.บ.10
155 6418102505 นายธีรนนท์ บัวภา ศศ.บ.10
156 6418102506 นางสาวศิริรัตน์ ซุนสง่า ศศ.บ.10
157 6418102507 นายอลงกรณ์ ปูใส ศศ.บ.10
158 6418102508 นายอังกูร บุญเขียว ศศ.บ.10
159 6418102509 นางสาวอัณศยา ปฏิธันยธรณ์ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47