เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท021 : สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
กลุ่ม7
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401101301 นางสาวกชกร คำเผือ วท.บ.10
2 6401101302 นางสาวกนกวรรณ สังข์ทอง วท.บ.10
3 6401101303 นางสาวกมลชนก เมืองนาค วท.บ.10
4 6401101304 นางสาวกมลลักษณ์ แสนว่าง วท.บ.10
5 6401101305 นายกฤตชนะ เหมืองจา วท.บ.10
6 6401101306 นายกลาง ลุงกอ วท.บ.10
7 6401101307 นางสาวกันทิยา ขานทอง วท.บ.10
8 6401101308 นายกิตติคุณ ศรีคำมา วท.บ.10
9 6401101309 นางสาวจันทวรรณ จันทร์อ่อน วท.บ.10
10 6401101311 นางสาวชลธิชา ชื่นตา วท.บ.10
11 6401101312 นางสาวชลิดา ไตรยวงษ์ วท.บ.10
12 6401101313 นายชินกฤต รักชาวไร่ วท.บ.10
13 6401101314 นายฐาปนา ทองมนต์ วท.บ.10
14 6401101315 นางสาวณัฐวดี ยอดแสง วท.บ.10
15 6401101316 นางสาวณิชา ติตะสี วท.บ.10
16 6401101317 นายต่อตระกูล ดอนโอฬาร วท.บ.10
17 6401101318 นายธีรภัทร ดีขามป้อม วท.บ.10
18 6401101319 นางสาวนรินทิพย์ กันทิยะ วท.บ.10
19 6401101320 นายนัฐตพล ภูทองเงิน วท.บ.10
20 6401101321 นางสาวนิชานนท์ ทับไธสง วท.บ.10
21 6401101322 นางสาวเบญญทิพย์ นนทะนำ วท.บ.10
22 6401101323 นางสาวปรีญาฎา อินตา วท.บ.10
23 6401101324 นายปรุฬห์วิชญ์ วงโค้ง วท.บ.10
24 6401101326 นางสาวปิยาภรณ์ อุดดี วท.บ.10
25 6401101327 นายปุณณวิช เนตรรัตนะ วท.บ.10
26 6401101328 นายพงศธร จันทร์สิงขรณ์ วท.บ.10
27 6401101330 นายพงษ์พัฒน์ ถาบุญเรือง วท.บ.10
28 6401101331 นายพีรศุษม์ นาพรหม วท.บ.10
29 6401101332 นางสาวเพชรมณี กางนอก วท.บ.10
30 6401101333 นายภาณุพงษ์ พงษ์สมบัติ วท.บ.10
31 6401102461 นางสาวหนึ่งฤทัย แซ่ยะ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
32 6401102462 นายหฤษฎ์ ก้อนสัมฤทธิ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
33 6401102463 นายอดิศักดิ์ ก้อนแปง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
34 6401102464 นายอนันต์ อ้ายคำ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
35 6401102465 นายอนุวัฒน์ วงษ์วรรณ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
36 6401102466 นายอภิชาต กลับสุวรรณ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
37 6401102467 นางสาวอรรัมภา ประชายินดี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
38 6401102468 นางสาวอริยา ใจกิ่ง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
39 6401102469 นางสาวอริศรา จูมศรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
40 6401102470 นางสาวอริศรา ตาละสา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
41 6401102471 นางสาวอลิสา แดงดงมาลี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
42 6401102472 นางสาวอังศุมาลี มาบวบ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
43 6401102473 นางสาวอัญชลี บุญเป็ง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
44 6401102474 นายอัยย์รา ป่งแก้ว วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
45 6401102475 นายอัสดง เจริญสิทธิ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
46 6401102476 นางสาวอาทิตยา เมืองวัง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
47 6401102480 นางสาวอารีรัตน์ สิงห์ดา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
48 6401102481 นายเอกราช มาหวัน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
49 6401102482 นายเอกลักษณ์ พรมเวียง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
50 6401102483 นางสาวเอื้อกานต์ แจ่มนัยน์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
51 6401102484 นางสาวกชพร จันทนะ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
52 6401102485 นางสาวกมลพรรณ มีสุวรรณ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
53 6401102487 นายกิตติกร พิมสารี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
54 6401102488 นายฉลองศิริ วิชา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
55 6401102490 นายฐปนพงศ์ ตะริโย วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
56 6401102491 นายณัฐกิตติ์ จันทร์ทอง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
57 6401102492 นายณัฐสิทธิ์ แก้วพะเนี่ยง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
58 6401102494 นายทองแท้ การสูงเนิน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
59 6401102495 นายธนวินท์ อุดจอม วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
60 6401102496 นายธัญเทพ คงประเสริฐ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
61 6401102497 นายธีรภัทร สีขาว วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
62 6401102498 นายธีระพงษ์ เต็มเปียง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
63 6401102499 นางสาวนภัสสร คีรีจริยกิจ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
64 6401102500 นายนารเมธ วีคำชัย วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
65 6401102501 นายบุญญภัทร แสงนิล วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
66 6401102502 นางสาวปิยะมาศ เกตุฉลอง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
67 6401102503 นางสาวพรพิชญา แซ่เจียม วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
68 6401102504 นายพีรดนย์ ไพริน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
69 6401102505 นางสาวภัทราพร เงินทะนงค์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
70 6401102506 นางสาวภาวนา ชมภูวงษ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
71 6401102507 นายวรพล ปานขาว วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
72 6401102508 นางสาววิจิตรา เจริญไชย วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
73 6401102509 นายศรชัย สำราญใจ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
74 6401102510 นายศรุต แสงทอง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
75 6401102511 นางสาวศิริลักษณ์ สุพร วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
76 6401102512 นายศุภโชค พงษ์พานิช วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
77 6401102513 นายศุภณัฐ วรรณฤทธิ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
78 6401102516 นางสาวสุปรีญา ไชยยืน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
79 6401102517 นางสาวสุภัทรา พรมมี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
80 6401102518 นางสาวอาทิตยา เผ่นจันทึก วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
81 6401102519 นางสาวอิสตรี แก้วด้วง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
82 6401102521 นายรัฐพล ไชยชาญ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
83 6401102522 นายทรงชัย นงค์พยัคฆ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47