เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท021 : สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
กลุ่ม5
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401102301 นายกตัญญู วงศ์ตา วท.บ.10
2 6401102302 นางสาวกมลชนก ทองน้อย วท.บ.10
3 6401102303 นายกฤษณะ นุชบ้านป่า วท.บ.10
4 6401102306 นางสาวกัญญารัตน์ ยานะวงษา วท.บ.10
5 6401102307 นายกิตติเชษฐ์ เงางาม วท.บ.10
6 6401102308 นายกิตติธัช งามขำ วท.บ.10
7 6401102309 นางสาวกิติมา นาภี วท.บ.10
8 6401102310 นายกิติศักดิ์ อินธิราช วท.บ.10
9 6401102311 นางสาวกุลนิษฐ์ แยกโคกสูง วท.บ.10
10 6401102312 นายเกษมธนชัย อินทณ์ปั่น วท.บ.10
11 6401102313 นายเกียรติกิจ กล้าหาญ วท.บ.10
12 6401102316 นายคชพัฒน์ ส่างขุน วท.บ.10
13 6401102317 นายคชวรรธน์ จินดาศรี วท.บ.10
14 6401102318 นางสาวคณัสนันท์ อินทวัน วท.บ.10
15 6401102319 นางสาวเครือวัลย์ สุภาพวรพร วท.บ.10
16 6401102321 นายจักรพงษ์ กันยา วท.บ.10
17 6401102322 นางสาวจารุวดี สังข์ทอง วท.บ.10
18 6401102324 นางสาวจินต์จุฑา เบญจคีรีทอง วท.บ.10
19 6401102325 นางสาวจิรนันท์ ชิยางคะบุตร วท.บ.10
20 6401102328 นางสาวจุฬาลักษณ์ ดาวสว่าง วท.บ.10
21 6401102329 นางสาวแจ่มสกุล เหลืองดี วท.บ.10
22 6401102330 นางสาวชนนิกานต์ หกสี วท.บ.10
23 6401102331 นายชนะชล เรือนคำ วท.บ.10
24 6401102332 นางสาวชนัญชิดา อึ้งป้อมเมฆ วท.บ.10
25 6401102333 นางสาวชนัญญา โตเจริญ วท.บ.10
26 6401102334 นางสาวชนาภา ชะหมู่ วท.บ.10
27 6401102336 นางสาวชลธิชา เจียรไนแก้วอำไพ วท.บ.10
28 6401102339 นางสาวชุติมา ตาไฝ วท.บ.10
29 6401102341 นายฐิติพงษ์ ทองโชติ วท.บ.10
30 6401102342 นายณัฏฐ์ชาณินท์ กะระกล วท.บ.10
31 6401102343 นางสาวณัฐกฤตา รัตนกิจ วท.บ.10
32 6401102344 นายณัฐกิตติ์ คำแปง วท.บ.10
33 6401102345 นางสาวณัฐชยา มีนา วท.บ.10
34 6401102346 นางสาวณัฐณิชา ทาวดี วท.บ.10
35 6401102347 นางสาวณัฐธิดา มะโนเสาร์ วท.บ.10
36 6401102348 นางสาวณัดฐธิดา สุวรรณเมฆ วท.บ.10
37 6401102349 นางสาวณิชกานต์ ยอดดี วท.บ.10
38 6401102350 นางสาวณุตตรา มาเยอะ วท.บ.10
39 6401102351 นายดนุสรณ์ ต๊ะปัญญา วท.บ.10
40 6401102352 นายดนุสิทธิ์ สุวรรณยากุล วท.บ.10
41 6401102353 นายดุษฎี เย็นใจ วท.บ.10
42 6401102354 นายติณณภพ โสภา วท.บ.10
43 6401102355 นายถิรภาพ เพ็งตา วท.บ.10
44 6401102357 นายเทพนิมิตร ชุมชัย วท.บ.10
45 6401102358 นางสาวธนธร ป่าโพธิ์ชัน วท.บ.10
46 6401102359 นายธนพนธ์ ชาหอม วท.บ.10
47 6401102360 นางสาวธนพร ศรีพรหมคุณ วท.บ.10
48 6401102361 นายธนพล มหายศ วท.บ.10
49 6401102362 นางสาวธนภรณ์ หมอยา วท.บ.10
50 6401102365 นางสาวธนาภรณ์ หวานแหลม วท.บ.10
51 6401102369 นายธามัน เป็ดทอง วท.บ.10
52 6401102370 นายธารณ์ปฏิราช นามแก้ว วท.บ.10
53 6401102371 นายธีระธาดา ทูพันดุง วท.บ.10
54 6401102372 นายนครินทร์ สินสวัสดิ์ วท.บ.10
55 6401102373 นางสาวนฏกร ขันตีต่อ วท.บ.10
56 6401102374 นางสาวนภัสสร ใจคำ วท.บ.10
57 6401102375 นางสาวนภาพร จินะพรม วท.บ.10
58 6401102376 นายนันทพงศ์ เจริญอภัยกุล วท.บ.10
59 6401102377 นางสาวนันทิชา เสนามาต วท.บ.10
60 6401102378 นางสาวนาตยา ทิมกลั่น วท.บ.10
61 6401102379 นางสาวนิตยา แกว่นเขตรกรรม วท.บ.10
62 6401102380 นางสาวนิรพร สุรกิจมงคล วท.บ.10
63 6401102381 นางสาวนิรุชา ศรีสายธาร วท.บ.10
64 6401102382 นางสาวนิลาวัณ วิชัยนำโชค วท.บ.10
65 6401102383 นายบูรพา รุ่งโรจน์ประชาชื่น วท.บ.10
66 6401102384 นายบูราฮานูดิง สาและ วท.บ.10
67 6401102385 นายปฏิภาณ ขันท์ชาลี วท.บ.10
68 6401102386 นางสาวปณิตา เลาะหะนะ วท.บ.10
69 6401102387 นางสาวปพิชญา สารฤทธิ์ วท.บ.10
70 6401102388 นายประกอบบุญ ประดับวงษ์ วท.บ.10
71 6401102389 นางสาวประทุมรัตน์ แสงทอง วท.บ.10
72 6401102390 นายประเสริฐ สุประสงค์นิติ วท.บ.10
73 6401102391 นางสาวปรียานุช สกาวเดือน วท.บ.10
74 6401102392 นางสาวปานไพริน หน่อสันสี วท.บ.10
75 6401102393 นางสาวปิยธิดา คล่องดี วท.บ.10
76 6401102394 นางสาวปิยธิดา สิงห์ชัย วท.บ.10
77 6401102399 นางสาวพิมพ์มณี พวงมณี วท.บ.10
78 6401102400 นางสาวพิยดา จันทร์โพธิ์ วท.บ.10
79 6401102401 นายพีรพัฒน์ ศรีบุรินทร์ วท.บ.10
80 6401102402 นายพีรพัฒน์ สุขฟอง วท.บ.10
81 6401102404 นางสาวแพรวา มีบุญมาก วท.บ.10
82 6401102405 นางสาวภัคจิรา จะงาม วท.บ.10
83 6401102406 นางสาวภัทรนันท์ กล้ากระทำ วท.บ.10
84 6401102407 นางสาวภัทรมน ชลชี วท.บ.10
85 6401102408 นางสาวภัศรา โมกภา วท.บ.10
86 6401102409 นายภานุพงศ์ ยิ้มเจริญ วท.บ.10
87 6401102410 นางสาวภิชาพร ไชยอัษฎาพร วท.บ.10
88 6401102411 นายภูวฤทธิ์ ลมทวีวงค์ วท.บ.10
89 6401102412 นางสาวมัญฑิตา ฟองจันตา วท.บ.10
90 6401102413 นางสาวยุวดี มีอ่อน วท.บ.10
91 6401102415 นางสาวระพีพรรณ นิลสนธิ วท.บ.10
92 6401102416 นายรักษ์พงศ์ ตันตระกูล วท.บ.10
93 6401102417 นางสาวรัชฎาภรณ์ เมาวงษ์ วท.บ.10
94 6401102418 นางสาวรัชฎาภรณ์ อ่างแก้ว วท.บ.10
95 6401102419 นายรัฐนันท์ คำฝั้น วท.บ.10
96 6401102420 นางสาวลัดดาวัลณ์ ขันตีเอี่ยม วท.บ.10
97 6401102422 นางสาวเลิศฤทธิ์ พิศดาร วท.บ.10
98 6401102423 นายวชิรวิชญ์ จารุวสุศิริ วท.บ.10
99 6401102424 นายวยุเดช มะโนทอง วท.บ.10
100 6401102425 นางสาววรรณวลัย สุขสมพร วท.บ.10
101 6401102426 นายวรรธณพล ใหม่คามิ วท.บ.10
102 6401102427 นางสาววรัชยา มาประกอบ วท.บ.10
103 6401102430 นางสาวศตพร พาจันทร์ วท.บ.10
104 6401102431 นายศรีนฤเดช กลิ่นมณฑา วท.บ.10
105 6401102432 นางสาวศิริประภา วงกลม วท.บ.10
106 6401102433 นางสาวศิริลักษณ์ แข็งเจริญกสิกรณ์ วท.บ.10
107 6401102434 นายศุกฤษฎิ์ อินใจ วท.บ.10
108 6401102435 นายศุภกร จินดาธรรม วท.บ.10
109 6401102436 นายศุภวัทน์ วงค์หลวง วท.บ.10
110 6401102437 นายศุภวิชญ์ แป้นห้วย วท.บ.10
111 6401102438 นายศุภวิชญุ์ วงค์หลวง วท.บ.10
112 6401102439 นายสงกรานต์ จิตรอ่อน วท.บ.10
113 6401102440 นางสาวสมจิตร แข็งแรง วท.บ.10
114 6401102441 นายสรวิศ สมอหมอบ วท.บ.10
115 6401102442 นายสหรัชต์ มะโนใจ วท.บ.10
116 6401102444 นายสิทธิศักดิ์ แพงสอน วท.บ.10
117 6401102445 นายสิรธีร์ กระบวนสง่า วท.บ.10
118 6401102448 นางสาวสุธาสิณี ศรีนาค วท.บ.10
119 6401102450 นางสาวสุนิสา นาภี วท.บ.10
120 6401102451 นางสาวสุพรรษา สายวงค์ วท.บ.10
121 6401102452 นางสาวสุภาดา รักกระโทก วท.บ.10
122 6401102453 นางสาวสุภาพร คำปันศักดิ์ วท.บ.10
123 6401102454 นางสาวสุภิริญา มหามณี วท.บ.10
124 6401102455 นายสุเมธี วงศ์นารี วท.บ.10
125 6401102456 นายสุริยะ ไชยชนะ วท.บ.10
126 6401102458 นางสาวสุวิดา พิสมัย วท.บ.10
127 6401102459 นางสาวเสาวภา ตุละวิภาค วท.บ.10
128 6401102460 นางสาวหทัยรัตน์ อุตตะมา วท.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
129 6410102302 นายจิรเมธ มิตรเจริญ วท.บ.10
130 6410102303 นายณัฐภัทร กันพาวงค์ วท.บ.10
131 6410102306 นางสาวนิดารัตน์ เต็มคำ วท.บ.10
132 6410102307 นางสาวเนติภรณ์ สีสดเขียว วท.บ.10
133 6410102308 นางสาวปริยาภัทร ไชยเสน วท.บ.10
134 6410102309 นางสาวพัณณิตา พวงนุ่น วท.บ.10
135 6410102310 นางสาวพิมพ์พร คำสม วท.บ.10
136 6410102311 นายวัฏจักร รู้เที่ยง วท.บ.10
137 6410102312 นางสาววิภาภรณ์ หมายคอย วท.บ.10
138 6410102313 นางสาวสุทิตา อินสวย วท.บ.10
139 6410102314 นายหฤษณ์ วุฒิพันธ์ วท.บ.10
140 6410102317 นายธนกร กิติกร วท.บ.10
141 6410102318 นายภาณุพงษ์ วรดี วท.บ.10
142 6410102319 นายภูธเนศ ภูสีดิน วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47