เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท021 : สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
กลุ่ม5
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401102301 นายกตัญญู วงศ์ตา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
2 6401102302 นางสาวกมลชนก ทองน้อย วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
3 6401102303 นายกฤษณะ นุชบ้านป่า วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
4 6401102304 นางสาวกวินทรา จันโยธา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
5 6401102305 นางสาวกัญญารัตน์ ธรรมมัง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
6 6401102306 นางสาวกัญญารัตน์ ยานะวงษา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
7 6401102307 นายกิตติเชษฐ์ เงางาม วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
8 6401102308 นายกิตติธัช งามขำ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
9 6401102309 นางสาวกิติมา นาภี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
10 6401102310 นายกิติศักดิ์ อินธิราช วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
11 6401102311 นางสาวกุลนิษฐ์ แยกโคกสูง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
12 6401102312 นายเกษมธนชัย อินทณ์ปั่น วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
13 6401102313 นายเกียรติกิจ กล้าหาญ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
14 6401102314 นางสาวโกมลชนก สารเพชร วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
15 6401102316 นายคชพัฒน์ ส่างขุน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
16 6401102317 นายคชวรรธน์ จินดาศรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
17 6401102318 นางสาวคณัสนันท์ อินทวัน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
18 6401102319 นางสาวเครือวัลย์ สุภาพวรพร วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
19 6401102320 นายจอมทัพ ไชยลังกา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
20 6401102321 นายจักรพงษ์ กันยา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
21 6401102322 นางสาวจารุวดี สังข์ทอง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
22 6401102324 นางสาวจินต์จุฑา เบญจคีรีทอง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
23 6401102325 นางสาวจิรนันท์ ชิยางคะบุตร วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
24 6401102327 นายจีรัชญ์ ศรีทา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
25 6401102328 นางสาวจุฬาลักษณ์ ดาวสว่าง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
26 6401102329 นางสาวแจ่มสกุล เหลืองดี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
27 6401102330 นางสาวชนนิกานต์ หกสี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
28 6401102331 นายชนะชล เรือนคำ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
29 6401102332 นางสาวชนัญชิดา อึ้งป้อมเมฆ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
30 6401102333 นางสาวชนัญญา โตเจริญ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
31 6401102334 นางสาวชนาภา ชะหมู่ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
32 6401102335 นายชยณัฐ มโนสกูล วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
33 6401102336 นางสาวชลธิชา เจียรไนแก้วอำไพ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
34 6401102337 นายชัยอนันต์ สิงห์บุญ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
35 6401102338 นายชิษณุพงศ์ กรองทอง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
36 6401102339 นางสาวชุติมา ตาไฝ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
37 6401102340 นายโชติพัฒน์ ประไวย์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
38 6401102341 นายฐิติพงษ์ ทองโชติ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
39 6401102342 นายณัฏฐ์ชาณินท์ กะระกล วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
40 6401102343 นางสาวณัฐกฤตา รัตนกิจ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
41 6401102344 นายณัฐกิตติ์ คำแปง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
42 6401102345 นางสาวณัฐชยา มีนา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
43 6401102346 นางสาวณัฐณิชา ทาวดี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
44 6401102347 นางสาวณัฐธิดา มะโนเสาร์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
45 6401102348 นางสาวณัดฐธิดา สุวรรณเมฆ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
46 6401102349 นางสาวณิชกานต์ ยอดดี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
47 6401102350 นางสาวณุตตรา มาเยอะ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
48 6401102351 นายดนุสรณ์ ต๊ะปัญญา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
49 6401102352 นายดนุสิทธิ์ สุวรรณยากุล วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
50 6401102353 นายดุษฎี เย็นใจ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
51 6401102354 นายติณณภพ โสภา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
52 6401102355 นายถิรภาพ เพ็งตา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
53 6401102356 นายทักษิณ เลาหาง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
54 6401102357 นายเทพนิมิตร ชุมชัย วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
55 6401102358 นางสาวธนธร ป่าโพธิ์ชัน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
56 6401102359 นายธนพนธ์ ชาหอม วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
57 6401102360 นางสาวธนพร ศรีพรหมคุณ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
58 6401102361 นายธนพล มหายศ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
59 6401102362 นางสาวธนภรณ์ หมอยา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
60 6401102363 นายธนัตถ์ มโนราช วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
61 6401102365 นางสาวธนาภรณ์ หวานแหลม วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
62 6401102367 นายธวัชชัย จาสม วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
63 6401102368 นางสาวธัญญลักษณ์ แปงปุ๊ก วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
64 6401102369 นายธามัน เป็ดทอง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
65 6401102370 นายธารณ์ปฏิราช นามเเก้ว วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
66 6401102371 นายธีระธาดา ทูพันดุง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
67 6401102372 นายนครินทร์ สินสวัสดิ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
68 6401102373 นางสาวนฏกร ขันตีต่อ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
69 6401102374 นางสาวนภัสสร ใจคำ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
70 6401102375 นางสาวนภาพร จินะพรม วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
71 6401102376 นายนันทพงศ์ เจริญอภัยกุล วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
72 6401102377 นางสาวนันทิชา เสนามาต วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
73 6401102378 นางสาวนาตยา ทิมกลั่น วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
74 6401102379 นางสาวนิตยา แกว่นเขตรกรรม วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
75 6401102380 นางสาวนิรพร สุรกิจมงคล วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
76 6401102381 นางสาวนิรุชา ศรีสายธาร วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
77 6401102382 นางสาวนิลาวัณ วิชัยนำโชค วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
78 6401102383 นายบูรพา รุ่งโรจน์ประชาชื่น วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
79 6401102384 นายบูราฮานูดิง สาและ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
80 6401102385 นายปฏิภาณ ขันท์ชาลี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
81 6401102386 นางสาวปณิตา เลาะหะนะ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
82 6401102387 นางสาวปพิชญา สารฤทธิ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
83 6401102388 นายประกอบบุญ ประดับวงษ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
84 6401102389 นางสาวประทุมรัตน์ แสงทอง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
85 6401102390 นายประเสริฐ สุประสงค์นิติ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
86 6401102391 นางสาวปรียานุช สกาวเดือน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
87 6401102392 นางสาวปานไพริน หน่อสันสี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
88 6401102393 นางสาวปิยธิดา คล่องดี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
89 6401102394 นางสาวปิยธิดา สิงห์ชัย วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
90 6401102397 นางสาวพนัชกร จำรัสศรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
91 6401102398 นางสาวพัชรภา ใจชอบ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
92 6401102399 นางสาวพิมพ์มณี พวงมณี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
93 6401102400 นางสาวพิยดา จันทร์โพธิ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
94 6401102401 นายพีรพัฒน์ ศรีบุรินทร์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
95 6401102402 นายพีรพัฒน์ สุขฟอง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
96 6401102404 นางสาวแพรวา มีบุญมาก วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
97 6401102405 นางสาวภัคจิรา จะงาม วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
98 6401102406 นางสาวภัทรนันท์ กล้ากระทำ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
99 6401102407 นางสาวภัทรมน ชลชี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
100 6401102408 นางสาวภัศรา โมกภา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
101 6401102409 นายภานุพงศ์ ยิ้มเจริญ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
102 6401102410 นางสาวภิชาพร ไชยอัษฎาพร วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
103 6401102411 นายภูวฤทธิ์ ลมทวีวงค์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
104 6401102412 นางสาวมัญฑิตา ฟองจันตา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
105 6401102413 นางสาวยุวดี มีอ่อน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
106 6401102414 นางสาวระพีพร จะแล วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
107 6401102415 นางสาวระพีพรรณ นิลสนธิ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
108 6401102416 นายรักษ์พงศ์ ตันตระกูล วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
109 6401102417 นางสาวรัชฎาภรณ์ เมาวงษ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
110 6401102418 นางสาวรัชฎาภรณ์ อ่างแก้ว วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
111 6401102419 นายรัฐนันท์ คำฝั้น วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
112 6401102420 นางสาวลัดดาวัลณ์ ขันตีเอี่ยม วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
113 6401102421 นางสาวลิสา สูตรไชย์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
114 6401102422 นางสาวเลิศฤทธิ์ พิศดาร วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
115 6401102423 นายวชิรวิชญ์ จารุวสุศิริ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
116 6401102424 นายวยุเดช มะโนทอง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
117 6401102425 นางสาววรรณวลัย สุขสมพร วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
118 6401102426 นายวรรธณพล ใหม่คามิ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
119 6401102427 นางสาววรัชยา มาประกอบ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
120 6401102429 นายวีรศักดิ์ แซ่เจ๊า วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
121 6401102430 นางสาวศตพร พาจันทร์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
122 6401102431 นายศรีนฤเดช กลิ่นมณฑา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
123 6401102432 นางสาวศิริประภา วงกลม วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
124 6401102433 นางสาวศิริลักษณ์ แข็งเจริญกสิกรณ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
125 6401102434 นายศุกฤษฎิ์ อินใจ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
126 6401102435 นายศุภกร จินดาธรรม วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
127 6401102436 นายศุภวัทน์ วงค์หลวง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
128 6401102437 นายศุภวิชญ์ แป้นห้วย วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
129 6401102438 นายศุภวิชญุ์ วงค์หลวง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
130 6401102439 นายสงกรานต์ จิตรอ่อน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
131 6401102440 นางสาวสมจิตร แข็งแรง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
132 6401102441 นายสรวิศ สมอหมอบ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
133 6401102442 นายสหรัชต์ มะโนใจ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
134 6401102443 นายสหรัฐ สายวงศโห้ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
135 6401102444 นายสิทธิศักดิ์ แพงสอน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
136 6401102445 นายสิรธีร์ กระบวนสง่า วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
137 6401102446 นางสาวสิริพร สีฉว่า วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
138 6401102447 นายสุทธิพงษ์ นันต๊ะภูมิ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
139 6401102448 นางสาวสุธาสิณี ศรีนาค วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
140 6401102449 นางสาวสุธิษา เนตรยอง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
141 6401102450 นางสาวสุนิสา นาภี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
142 6401102451 นางสาวสุพรรษา สายวงค์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
143 6401102452 นางสาวสุภาดา รักกระโทก วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
144 6401102453 นางสาวสุภาพร คำปันศักดิ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
145 6401102454 นางสาวสุภิริญา มหามณี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
146 6401102455 นายสุเมธี วงศ์นารี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
147 6401102456 นายสุริยะ ไชยชนะ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
148 6401102458 นางสาวสุวิดา พิสมัย วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
149 6401102459 นางสาวเสาวภา ตุละวิภาค วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
150 6401102460 นางสาวหทัยรัตน์ อุตตะมา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
151 6410102302 นายจิรเมธ มิตรเจริญ วท.บ.10
152 6410102303 นายณัฐภัทร กันพาวงค์ วท.บ.10
153 6410102305 นายนพกรณ์ ม่านมีมงคล วท.บ.10
154 6410102306 นางสาวนิดารัตน์ เต็มคำ วท.บ.10
155 6410102307 นางสาวเนติภรณ์ สีสดเขียว วท.บ.10
156 6410102308 นางสาวปริยาภัทร ไชยเสน วท.บ.10
157 6410102309 นางสาวพัณณิตา พวงนุ่น วท.บ.10
158 6410102310 นางสาวพิมพ์พร คำสม วท.บ.10
159 6410102311 นายวัฏจักร รู้เที่ยง วท.บ.10
160 6410102312 นางสาววิภาภรณ์ หมายคอย วท.บ.10
161 6410102313 นางสาวสุทิตา อินสวย วท.บ.10
162 6410102314 นายหฤษณ์ วุฒิพันธ์ วท.บ.10
163 6410102315 นายอุตทนา ชมพูแพรวพรรณ วท.บ.10
164 6410102317 นายธนกร กิติกร วท.บ.10
165 6410102318 นายภาณุพงษ์ วรดี วท.บ.10
166 6410102319 นายภูธเนศ ภูสีดิน วท.บ.10
167 6410102320 นางสาววลัยลักษณ์ ไชยตาล วท.บ.10
 ศิลปศาสตร์
168 6114101361 นายพีรดนย์ ดาวดึงส์ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47