เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท021 : สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401124301 นางสาวกฤษติกา มุ่งวิชา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
2 6401124302 นางสาวจีระนันท์ ไชยชนะ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
3 6401124303 นางสาวชนนิกานต์ เกิดสมบุญ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
4 6401124304 นายณัฐวุฒิ พันชน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
5 6401124305 นายธนเขตน์ กล้าหาญ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
6 6401124306 นางสาววรรณษา จิตรีพรต วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
7 6401124307 นายวิทยา ใจหวัน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
8 6401124308 นายวิทยา ปงลังกา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
9 6401124309 นางสาวศศิกาณต์ ฤทธิ์เอี่ยม วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
10 6401124310 นายศิรศักดิ์ สีหนู วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
11 6401124311 นางสาวศิริรัตน์ ชุมจันทร์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
12 6401124312 นางสาวหนึ่งฤทัย โนนพยอม วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
13 6401124313 นางสาวอรปรียา แซ่ผ่าน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
14 6401124314 นายกฤษฎา คำปัญญา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
15 6401124315 นางสาวกัญญา สมสุขเสมา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
16 6401124317 นายธนวัฒน์ วังพลากร วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
17 6401124318 นายภานุวัฒน์ อรรถกิจไพบูลย์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
18 6401124319 นางสาววิภารัตน์ จุมปาแฝด วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
19 6401124320 นางสาวศรันย์พร มณีรัตน์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
20 6401124321 นางสาวศศินา ไกลถิ่น วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
21 6401124322 นายศุภณัฐ อินต๊ะ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
 วิทยาศาสตร์
22 6404102301 นางสาวกัญญาณัฐ มาเสน 10
23 6404102302 นายจรัญ เตชะ 10
24 6404102304 นางสาวจุฑามาศ จาดภักดี 10
25 6404102305 นางสาวณัฐธิดา เนื่องสุนันท์ 10
26 6404102307 นางสาวธันน์ชนก ธารศรีศักดิ์สกุล 10
27 6404102308 นางสาวนัฏฌาริกา ปานเนียม 10
28 6404102309 นางสาวบุณยวีร์ บุญจันทร์ 10
29 6404102310 นายพงศ์พิสุทธิ์ เนียมใย 10
30 6404102311 นางสาวพรรณภัค สุนทร 10
31 6404102312 นางสาวพัชรินทร์ ศิริวงศ์ตระกูล 10
32 6404102313 นางสาวพิมพกานต์ แก้วเฮ้า 10
33 6404102314 นางสาวเพชรรดา ขันทะรักษ์ 10
34 6404102315 นางสาวเมธิรัตน์ หอคำเครื่อง 10
35 6404102316 นายราเมศวร์ คำเพ็ง 10
36 6404102317 นางสาววริศรา เตชะอำไพ 10
37 6404102318 นางสาววิศรุตา ไชยมงคล 10
38 6404102320 นางสาวศิริพิมพ์ ไทยลา 10
39 6404102321 นางสาวศิริลักษณ์ จันต๊ะนาเขต 10
40 6404102322 นางสาวสุทธิดา ท้าวทัยสงค์ 10
41 6404102324 นางสาวสุภัสสร มณีย์ 10
42 6404102325 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวทอง 10
43 6404102326 นางสาวอรัญญา วรพจน์ 10
44 6404102331 นางสาวพรรณวษา ขยันการ 10
45 6404102334 นางสาวพิมพกานต์ คำบุญ 10
46 6404102335 นางสาวยลดา ตาดี 10
47 6404102336 นางสาวรัตนาพร วงศ์คำ 10
48 6404102339 นางสาวไอยญารินทร์ พรหมายน 10
49 6404102341 นางสาวชาลิดา ชัยวันดี 10
 บริหารธุรกิจ
50 6406101032 นางสาวธัญญรัตน์ พรมรินทร์ บธ.บ.10
51 6406101033 นางสาวพรรณนิภา บุญเฟรือง บธ.บ.10
52 6406105001 นางสาวกัญฑมาศ เจริญมาศกุล บธ.บ.10
53 6406105002 นางสาวกำไลทอง สหัสแปง บธ.บ.10
54 6406105003 นายเจษฎา ขัตติยะ บธ.บ.10
55 6406105005 นายชาญวิทย์ บัวเกตุเกิด บธ.บ.10
56 6406105006 นางสาวชุติกาญจน์ คำเครือ บธ.บ.10
57 6406105007 นายธนกร วัฒนะโชติ บธ.บ.10
58 6406105010 นางสาวธันญารัตน์ ดวงปันสิงห์ บธ.บ.10
59 6406105011 นายนครินทร์ ธรรมทิน บธ.บ.10
60 6406105012 นางสาวนาฎนัฐฎา วงษ์ไพบูลย์ บธ.บ.10
61 6406105013 นางสาวเบญจวรรณ ไชยมณี บธ.บ.10
62 6406105015 นางสาวเยาวเรศ นวลสม บธ.บ.10
63 6406105016 นายรัฐศาสตร์ อินวอ บธ.บ.10
64 6406105018 นางสาววรัญญา ลัทธิศักดิ์ บธ.บ.10
65 6406105020 นางสาวศุภรัตน์ หมูคำดี บธ.บ.10
66 6406105021 นายสันติภาพ ดอนละไพร บธ.บ.10
67 6406105023 นางสาวอินทิรา แย้มสุนทรา บธ.บ.10
68 6406105024 นางสาวกสิณา เก่งการจับ บธ.บ.10
69 6406105025 นายคณิศร สุขจันทร์ บธ.บ.10
70 6406105026 นางสาวฐิติมา นันชัย บธ.บ.10
71 6406105028 นายณัฐพงษ์ พิเรนรัมย์ บธ.บ.10
72 6406105029 นายทินภัทร มณีแดง บธ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
73 6322101364 นางสาวปิยธิดา นวลกรม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47