เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท021 : สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401125344 นางสาวจตุรพิธ สมวงศ์ วท.บ.10
2 6401125345 นายฐปณัฐ หลวงโปธา วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3 6303102306 นายจิระวัฒน์ ประทุมชาติ วศ.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
4 6305105306 นางสาวขวัญจิรา ผูกพันธุ์ รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
5 6406101001 นางสาวกชพรรณ สวนอ้อย บธ.บ.10
6 6406101003 นางสาวเกวลิน อกกว้าง บธ.บ.10
7 6406101004 นางสาวจิดาภา เนื่องจำนงค์ บธ.บ.10
8 6406101005 นางสาวจีรนันท์ ภูวิชิต บธ.บ.10
9 6406101006 นางสาวธนพร จุ่นนาค บธ.บ.10
10 6406101007 นางสาวธนัชญา ติปยานนท์ บธ.บ.10
11 6406101008 นางสาวธัญมาศ สุขสมัย บธ.บ.10
12 6406101010 นางสาวนานกอนคำ - บธ.บ.10
13 6406101011 นางสาวเบญญาภา ประเสริฐสม บธ.บ.10
14 6406101012 นางสาวปรารถนา ร่องจิก บธ.บ.10
15 6406101013 นางสาวปัทมา เพียรขุนทด บธ.บ.10
16 6406101015 นางสาวภัชราภรณ์ รุณทะจักร์ บธ.บ.10
17 6406101016 นางสาวภัทราภรณ์ ธรรมขันธ์ บธ.บ.10
18 6406101017 นายมควัฒน์ ศรีสมุทร บธ.บ.10
19 6406101018 นางสาวรังสิมา หอมแก่นจันทร์ บธ.บ.10
20 6406101019 นางสาวรุ่งรัศมี ปิ่นประเสริฐ บธ.บ.10
21 6406101020 นางสาวอรณิชา ศรีอุทัย บธ.บ.10
22 6406101021 นางสาวอรปรียา ปาลี บธ.บ.10
23 6406101022 นางสาวเกศสุดา บุญเลิศ บธ.บ.10
24 6406101023 นางสาวฐิติมล กิติกุศล บธ.บ.10
25 6406101025 นางสาววรินธร เดชาธนบูรณ์ บธ.บ.10
26 6406101026 นายวัชรินทร์ ธินันท์ บธ.บ.10
27 6406101027 นายสีหราช ไชยคำหล้า บธ.บ.10
28 6406101028 นายอธิวัฒน์ กล้วยทอง บธ.บ.10
29 6406101029 นางสาวอภิญญา อินวรรณ์ บธ.บ.10
30 6406101030 นายโชติวิทย์ สมใจ บธ.บ.10
31 6406101031 นายธิติพัทธ์ วงค์ชัย บธ.บ.10
32 6406105301 นายคณธร ทิพย์ประไพ บธ.บ.10
33 6406105302 นายจารุภัทร ธรรมเนียมอินทร์ บธ.บ.10
34 6406105303 นายชัยกร ชัยมงคล บธ.บ.10
35 6406105305 นางสาวชญาภา จันทร์มาทอง บธ.บ.10
36 6406105307 นางสาวศุภสุตา ศรีทอง บธ.บ.10
37 6406105308 นายสิทธณัฐ เมธาวงศ์ บธ.บ.10
38 6406105309 นางสาวสุชาทอง สมุทรผ่อง บธ.บ.10
39 6406105313 นางสาวธนิดา กะระกล บธ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
40 6412102301 นางสาวกัญญาณัฐ มูลวงษ์ 10
41 6412102302 นายจักรกฤษ พัฒนทรัพย์กุล 10
42 6412102303 นางสาวธัญชนก พรมมิ 10
43 6412102304 นายภราดร ศรีปานรอด 10
44 6412102306 นางสาวเสาวลักษณ์ หลวงธรรม 10
45 6412102307 นางสาวกรรณิการ์ คำมงคล 10
46 6412102309 นางสาวอัจฉรา แผ้วเกษม 10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
47 6322101319 นางสาวจุฑามาศ สิงห์ชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
48 6322101323 นางสาวชลฐิชา หมีนิ่ม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
49 6322101324 นางสาวชลธิชา ประทุมทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
50 6322101328 นางสาวชุติมา แก่นมั่น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
51 6322101344 นางสาวธมลวรรณ ปุริวงศ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
52 6322101355 นางสาวนาเดีย สาและ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
53 6322101356 นางสาวนิฟิรดาวซ์ บาเหะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
54 6322101362 นางสาวปานตะวัน จันทร์สาคร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
55 6322101367 นางสาวปิยะฉัตร วิเชียรดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
56 6322101373 นายพันยุทธ นนท์ชี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
57 6322101375 นางสาวพีระนันท์ ทองแม้น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
58 6322101377 นายพุทธิพงษ์ วงษ์ศิริสุพรชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
59 6322101383 นางสาวยุวดี พระงาม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
60 6322101384 นางสาวเยาวลักษณ์ หวังสุข วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
61 6322101393 นางสาววรนุช พนาจำปาสถิต วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
62 6322101395 นางสาววรรณิกา สุดใจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
63 6322101397 นายวรวิทย์ ศศิปการสกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
64 6322101398 นายวรวิทย์ จันทิมา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
65 6322101402 นางสาววัทนวิภา ใหม่ทองดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
66 6322101409 นายศิริศักดิ์ สีปุ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
67 6322101415 นางสาวสุธิดา งำเมืองตึง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
68 6322101416 นางสาวสุมิตรา สามัคคี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
69 6322101419 นางสาวเสาวลักษณ์ บังหมัด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
70 6322101421 นางสาวอชิรญา ฮุยเขียว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47