เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท022 : อารยธรรมโลก
กลุ่ม12
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6303101306 นางสาวณัฐนรี มูลเมือง วศ.บ.10
2 6303101308 นางสาวณิชลดา อุ่นเมือง วศ.บ.10
3 6303101316 นายธันยธรณ์ ทีเจริญวารี วศ.บ.10
4 6303101318 นายธีรศักดิ์ ฮุนตระกูล วศ.บ.10
5 6303101336 นางสาวสุทธิดา หงษ์ศรี วศ.บ.10
6 6303102322 นางสาวภัทริณี ฤทธิ์เรืองรุ่ง วศ.บ.10
7 6303102326 นางสาวรุ่งตะวัน สวนสวรรค์ วศ.บ.10
 บริหารธุรกิจ
8 6406106301 นางสาวกนกวรรณ เวชสุวรรณ์ บธ.บ.10
9 6406106302 นายกรประเสริฐ นาเทเวศน์ บธ.บ.10
10 6406106303 นายกฤตยชญ์ ยุทธนาปกรณ์ บธ.บ.10
11 6406106304 นายกอบลาภ จันทร์สุกปุก บธ.บ.10
12 6406106305 นางสาวชลิตตา ราชสีห์ บธ.บ.10
13 6406106306 นายชานน เปียผะ บธ.บ.10
14 6406106307 นางสาวฐิติมา ใจมั่ง บธ.บ.10
15 6406106309 นายทนารักษ์ ชื่นใจ บธ.บ.10
16 6406106311 นายธนากรณ์ บุญพร บธ.บ.10
17 6406106312 นายธฤต แสงอาทิตย์ บธ.บ.10
18 6406106313 นางสาวธัญญรัตน์ กีรกะจินดา บธ.บ.10
19 6406106314 นายธิติพันธุ์ อยู่อินทร์ บธ.บ.10
20 6406106315 นางสาวบัวเรือน พูลเพิ่ม บธ.บ.10
21 6406106316 นายบุญชู พิสัยเลิศ บธ.บ.10
22 6406106317 นายพรชัย แพงโตนด บธ.บ.10
23 6406106318 นายพีระวิชญ์ พะลัง บธ.บ.10
24 6406106319 นายมณฑนรรห์ สุคำตัน บธ.บ.10
25 6406106321 นางสาวมณิการ์ บรรพตวิจิตร บธ.บ.10
26 6406106323 นางสาวรุ่งนภา ประทุมเทพ บธ.บ.10
27 6406106325 นางสาววาสนา ยี่ปา บธ.บ.10
28 6406106327 นายศุภณัฐ วสุวัต บธ.บ.10
29 6406106328 นางสาวอภิษฎา ไตรปิ่น บธ.บ.10
30 6406106330 นางสาวอารียา ดุลยภากร บธ.บ.10
31 6406106332 นางสาวขวัญจิรา ทวิสุวรรณ์ บธ.บ.10
32 6406106333 นางสาวคำขิ่น วังแสง บธ.บ.10
33 6406106335 นายณัฐดนัย ขำดำ บธ.บ.10
34 6406106336 นายณัฐภัทร ศศิฉาย บธ.บ.10
35 6406106337 นางสาวดาราวดี ขยันการ บธ.บ.10
36 6406106338 นางสาวดาว บุญมี บธ.บ.10
37 6406106339 นายต่อลาภ ทองกระโทก บธ.บ.10
38 6406106342 นายธนภัทร บุชราคำ บธ.บ.10
39 6406106343 นายธนภูมิ อยู่สบาย บธ.บ.10
40 6406106344 นางสาวนฤมล ไชยศรีวงค์ บธ.บ.10
41 6406106345 นางสาวปภาวี ไชยยะเรือน บธ.บ.10
42 6406106346 นายภานรินทร์ อินต๊ะปิน บธ.บ.10
43 6406106347 นางสาวรวิสรา วงค์ปัญญา บธ.บ.10
44 6406106348 นายวรชน ศรีบุญมา บธ.บ.10
45 6406106349 นายวุฒิพงค์ จันทร์ตาธรรม บธ.บ.10
46 6406106350 นายศุภวัทร อาริยะ บธ.บ.10
47 6406106351 นางสาวสิริวิรุณ สาลีโท บธ.บ.10
48 6406106353 นางสาวสุชญา เผ่าเสรีชัย บธ.บ.10
49 6406106354 นายสุภัทร ใจกล้า บธ.บ.10
50 6406106355 นางสาวอรกานต์ อินใจดี บธ.บ.10
51 6406106356 นายอรรณพ พูนพัฒนสุข บธ.บ.10
52 6406106357 นางสาวอักษราภัค เพชรสี บธ.บ.10
53 6406106358 นายก้องภพ เชียงลา บธ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
54 6110101305 นางสาวกุลธิดา แก้วสูงเนิน วท.บ10
55 6110101393 นางสาวอุดมลักษณ์ มาตัน วท.บ10
 ศิลปศาสตร์
56 6214101325 นายณัชนน มาขาว ศศ.บ.10
57 6214101333 นางสาวธัญวรัตน์ กิจพิทักษ์ ศศ.บ.10
58 6214101335 นางสาวนงนภัส แจ่มใส ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47