เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท022 : อารยธรรมโลก
กลุ่ม10
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 5801125370 นางสาวสุภางค์ ตันติพัฒนา วท.บ. (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)10
2 6301125312 นายชิติพัทธ์ รัตนชัยประสิทธิ์ วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3 6203101311 นายชินดนัย ทองย้อย วศ.บ.10
4 6303102302 นางสาวเขมิกา สุพะศิริ วศ.บ.10
5 6303102303 นางสาวจงรักษ์ วันทอง วศ.บ.10
6 6303102304 นางสาวจิตตราภรณ์ ใจตื้อ วศ.บ.10
7 6303102308 นางสาวชนากานต์ แจ้งสิทธาเวช วศ.บ.10
8 6303102309 นายชวลิต อินตาเส้า วศ.บ.10
9 6303102310 นางสาวญาดา เอี่ยมสอาด วศ.บ.10
10 6303102314 นางสาวธิดารัตน์ สุขทิพย์ วศ.บ.10
11 6303102316 นางสาวนันทการต์ อักขระพันธ์ วศ.บ.10
12 6303102318 นายปฏิญญา พาดา วศ.บ.10
13 6303102319 นางสาวปิยนุช จันทร์มูล วศ.บ.10
14 6303102321 นางสาวภัคจีราพร ปู่ก่ำ วศ.บ.10
15 6303102323 นางสาวภีรนีย์ มหิสลากุล วศ.บ.10
 บริหารธุรกิจ
16 6306105301 นางสาวกณิตา ชัยศิริ บธ.บ.10
17 6306105303 นางสาวขวัญจิรา ชมภู บธ.บ.10
18 6306105304 นางสาวจิตรานนท์ บุญทรัพย์ บธ.บ.10
19 6306105305 นางสาวณัชชา ประมูลวงค์ บธ.บ.10
20 6306105307 นายธณเดช สังข์นวล บธ.บ.10
21 6306105308 นางสาวภูนิศา มูลพนัส บธ.บ.10
22 6306105309 นายศดานันท์ มัธยม บธ.บ.10
23 6306105310 นางสาวสวิณี มูลฟอง บธ.บ.10
24 6306105311 นายสุภทัต มารื่น บธ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
25 6312106322 นางสาวพรรษชล ตะนุ วท.บ.10
26 6312106323 นางสาวพัชราภา คุ้มสว่าง วท.บ.10
27 6312106325 นางสาวมาริษา สิมมาลี วท.บ.10
28 6312106326 นางสาววนัสนันท์ คีรีแสนภูมิ วท.บ.10
29 6312106329 นางสาวศศิกานต์ ศรีโคตร วท.บ.10
30 6312106332 นางสาวสุทิพย์ตา โนนดา วท.บ.10
31 6312106333 นางสาวสุนิษา จินาจาย วท.บ.10
32 6312106334 นางสาวแสงจันทร์ เชิญนอก วท.บ.10
 ศิลปศาสตร์
33 6314101318 นางสาวญาดา ไชยแก้ว ศศ.บ.10
34 6314101344 นางสาวนันทิญา ไชยคำ ศศ.บ.10
35 6314101352 นางสาวปนัดดา บาทอง ศศ.บ.10
36 6314101365 นางสาวพรหมพร สุขพิมาย ศศ.บ.10
37 6314101366 นายรภีพาญจน์ พิภัฌรเวชกุล ศศ.บ.10
38 6314101401 นางสาวศิริธิดา สิทธิพูนอนุภาพ ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
39 6118102314 นายจักรกฤษณ์ เที่ยงน้อย ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47