เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท022 : อารยธรรมโลก
กลุ่ม8
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1 6010101344 นายธนพล นันท์ตระกูล วท.บ10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2 6419101009 นางสาวมัณฑนา ทิพย์จักร์ ทล.บ.10
3 6419101010 นางสาววนิดา เดชพิชัย ทล.บ.10
4 6419101011 นายสุทธิพล กล่ำชื่น ทล.บ.10
5 6419101012 นางสาวบุรัสกร โนนลือชา ทล.บ.10
6 6419101013 นายธันยบูรณ์ จันทร์มุข ทล.บ.10
7 6419101014 นายธาวิน โรจนะบุรานนท์ ทล.บ.10
8 6419101015 นายธีรภัทร สาอุตม์ ทล.บ.10
9 6419101016 นายฤชา พงษ์สมร ทล.บ.10
10 6419101017 นางสาวศศิกานต์ แก่นจันทร์ ทล.บ.10
11 6419102522 นางสาวศุภิสรา ใจชุ่ม ภ.สถ.บ.10
12 6419102523 นางสาวสิริกร ทิศานุรักษ์ ภ.สถ.บ.10
13 6419102525 นางสาวอภิญญา จันทร์สีดา ภ.สถ.บ.10
14 6419102526 นายกัมปนาท แซ่หลิว ภ.สถ.บ.10
15 6419102527 นางสาวญาณิศา โยธาภักดี ภ.สถ.บ.10
16 6419102528 นางสาวทิวา รัตนอินทร์ ภ.สถ.บ.10
17 6419102530 นายธนพนธ์ เหหาสุข ภ.สถ.บ.10
18 6419102532 นางสาวปฐมาภรณ์ จันทร ภ.สถ.บ.10
19 6419102533 นางสาวปภาดา เป็งกาสิทธิ์ ภ.สถ.บ.10
20 6419102536 นางสาววัชรินทร์ ชุ่มกลาง ภ.สถ.บ.10
21 6419102538 นางสาววิรวรรณ แซ่โง้ว ภ.สถ.บ.10
22 6419102539 นายศุทธสิทธิ์ รอดพันธ์ ภ.สถ.บ.10
23 6419102541 นายอนิรุทธิ์ ทองนา ภ.สถ.บ.10
24 6419103520 นายกัญจน์ จันทนานนท์ สถ.บ.10
25 6419103521 นางสาวกัลยรัตน์ ต้นสมสุข สถ.บ.10
26 6419103522 นายกิตติศักดิ์ แก้วจับ สถ.บ.10
27 6419103523 นางสาวธนภรณ์ วิลัยปาน สถ.บ.10
28 6419103524 นางสาวธัญลักษณ์ ป้ำกระโทก สถ.บ.10
29 6419103526 นางสาวปรางค์ฉาย เทพประสิทธิ์ สถ.บ.10
30 6419103528 นายพาทิศ วัดพ่วง สถ.บ.10
31 6419103529 นายภูสิทธิ์ อุไรธรากุล สถ.บ.10
32 6419103530 นางสาวมาริษา วงค์เขียว สถ.บ.10
33 6419103532 นางสาวมุทิตา หวังเพ็ชรงาม สถ.บ.10
34 6419103533 นางสาวโยษิตา แพ่งสมบูรณ์ สถ.บ.10
35 6419103535 นางสาวสุนารี ศรีวิเศษ สถ.บ.10
36 6419103536 นางสาวอภิญญา ไสยวิบูลย์ สถ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47