เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท022 : อารยธรรมโลก
กลุ่ม6
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 พัฒนาการท่องเที่ยว
1 6409101002 นายกรณ์ พงมาลา ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
2 6409101003 นางสาวกฤษณา ลือผะ ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
3 6409101004 นางสาวกลิ่นเกสร มณีปรีดา ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
4 6409101005 นางสาวกัญญ์ฐญาณ์ วีรศุภชัยภัทร ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
5 6409101006 นางสาวกัญญาพัชร มณีมั่น ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
6 6409101007 นางสาวกุลธิดา รวมรีย์ ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
7 6409101008 นางสาวขรินทร์ทิพย์ เรืองสิทธิ์ ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
8 6409101009 นางสาวเขมอัปสร จันทร์ตาแก้ว ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
9 6409101010 นางสาวเจนจิรา แก้วศรีศุภวงศ์ ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
10 6409101011 นายชนะชัย คำหยาด ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
11 6409101012 นางสาวชมพลอย ชาญสูงเนิน ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
12 6409101013 นางสาวซัลมา กสิวรรณ ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
13 6409101014 นายฐณกร สุทธิยุทธ์ ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
14 6409101016 นายณัฐพล สุขทองคำ ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
15 6409101017 นางสาวณุกานดา ถิรสถิตพร ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
16 6409101018 นางสาวทัชชภร ศรีชัยเดชกุล ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
17 6409101019 นางสาวทัศวรรณ ปันดี ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
18 6409101020 นางสาวทิมากร มะดาว ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
19 6409101021 นายธนนันท์ จิตละการ ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
20 6409101022 นายธรรมรัฐ ฟองมูล ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
21 6409101023 นางสาวธันย์ชนก กู้เส้ง ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
22 6409101024 นางสาวธาวิตา บุญญาพิทักษ์ ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
23 6409101025 นางสาวธิดารัตน์ ไชยคีรี ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
24 6409101026 นายนฤสรณ์ เทพธานี ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
25 6409101027 นางสาวนิตยา สีทอง ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
26 6409101028 นางสาวปนัดดา อ่ำหลุบ ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
27 6409101029 นางสาวปรางทิพย์ แทวกระโทก ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
28 6409101030 นางสาวพรรวินท์ บุญนาม ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
29 6409101031 นางสาวพรวิสา วงศ์จีนา ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
30 6409101032 นางสาวพัชราภา จาวรรณะ ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
31 6409101033 นางสาวพันดาว นราพงศ์ ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
32 6409101034 นางสาวพิชญา เทพนุกูล ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
33 6409101035 นางสาวพิมญาดา ทองเจือ ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
34 6409101036 นางสาวพิมพ์ชนก เลิศลักษณ์ ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
35 6409101037 นางสาวเพียงดวงใจ โยธาพล ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
36 6409101038 นางสาวมุกดา ปัญญา ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
37 6409101039 นางสาวรภัสศา หนูเอียด ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
38 6409101040 นางสาวร้อยตะวัน นราพงศ์ ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
39 6409101043 นางสาววัชราภรณ์ หาบหา ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
40 6409101045 นางสาววัลลี แซ่เจ๊า ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
41 6409101046 นางสาววาริสา ปามี ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
42 6409101047 นางสาววิชญาดา สกาลี่ ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
43 6409101048 นางสาวศรสวรรค์ ปองกิจสุนทร ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
44 6409101049 นางสาวศรีพร น้อยสม ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
45 6409101050 นางสาวศิริพร ทองดี ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
46 6409101051 นางสาวศิริพร ลุงวง ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
47 6409101052 นางสาวศุทธินี เนติพัฒน์ ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
48 6409101053 นายสมชาย ลุงต๊ะ ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
49 6409101055 นางสาวสิทธินาถ นิมะวัฒนะ ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
50 6409101056 นางสาวไลลาลิณ หิรัญพงศ์ปภา ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
51 6409101057 นางสาวสุดารัตน์ แซ่หยาง ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
52 6409101058 นางสาวสุดารัตน์ ประดับขุนเขา ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
53 6409101059 นางสาวสุพิชญา วุฒิ ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
54 6409101060 นายสุรสิทธิ์ สร้อยสังวาลย์ ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
55 6409101061 นางสาวอรประภา กาวีวน ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
56 6409101062 นางสาวอวิกา เกิดพนา ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
57 6409101063 นางสาวอังคณา วรผล ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
58 6409101064 นางสาวอายริญญา สันแสนดี ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
59 6409101065 นางสาวอารี สุขแสน ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
60 6409101067 นายกาจน์ แสนสม ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
61 6409101068 นางสาวขนิษฐา สิงห์เชื้อ ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
62 6409101069 นางสาวจิรัชญา ธิมา ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
63 6409101070 นางฐิติพร พงศ์ปัญญาดี ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
64 6409101071 นางสาวดาว ศรีวิชัย ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
65 6409101073 นางสาวธันยา หน่อวงศ์ ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
66 6409101074 นายนครินทร์ ทรายกันคำ ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
67 6409101077 นายพงศ์ภัค แซ่หล่อ ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
68 6409101078 นางสาวพรสุดา รัตนขวัญเพชร ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
69 6409101080 นางสาวภัควลัญชญ์ พือทอ ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
70 6409101081 นางสาวรสสุคนธ์ สมคำ ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
71 6409101082 นางสาวสุดามาศ จอมเล็ก ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
72 6409101083 นางสาวสุนิศา ใจปัญญา ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
73 6409101084 นางสาวสุภาวดี จอมเล็ก ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47