เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท022 : อารยธรรมโลก
กลุ่ม5
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1 6415123301 นางสาวกนกพิชญ์ แถววงค์ วศ.บ.10
2 6415123302 นายกนกภัณฑ์ สีมา วศ.บ.10
3 6415123303 นายกิตติพงษ์ เขื่อนเพชร วศ.บ.10
4 6415123304 นางสาวขวัญชนก หิมรัตน์ วศ.บ.10
5 6415123306 นายจิรวัฒน์ สีนวลเขียว วศ.บ.10
6 6415123307 นางสาวจิราพร เตจะเเยง วศ.บ.10
7 6415123308 นางสาวจิรายุ กลิ่นหอม วศ.บ.10
8 6415123309 นางสาวจีรภิญญา บุญมาก วศ.บ.10
9 6415123310 นางสาวจุฑามาศ เกิดโต วศ.บ.10
10 6415123311 นายจุลลเพชร อุ่นเรือน วศ.บ.10
11 6415123312 นางสาวเจษฎาภรณ์ งามพลแสน วศ.บ.10
12 6415123313 นางสาวชญาดา ศรีชาย วศ.บ.10
13 6415123314 นางสาวชนกนันท์ ผาบสุวรรณ วศ.บ.10
14 6415123315 นางสาวชัญญานุช ช่างงาน วศ.บ.10
15 6415123316 นางสาวณัฐวรรณ ฟักเจริญ วศ.บ.10
16 6415123317 นางสาวดาวดี คำแหลง วศ.บ.10
17 6415123318 นายธนบดี ดำนิล วศ.บ.10
18 6415123319 นายธนวัฒน์ ติเยาว์ วศ.บ.10
19 6415123320 นายธนวัต บูก้ง วศ.บ.10
20 6415123321 นายธีรภัทร์ มะโนเรือง วศ.บ.10
21 6415123322 นางสาวเพ็ญนภา มั่งปริก วศ.บ.10
22 6415123323 นางสาวภคนันท์ วงศ์ทา วศ.บ.10
23 6415123324 นายภรดร น้ำสงค์ วศ.บ.10
24 6415123325 นายภราดร ลุงช้อย วศ.บ.10
25 6415123326 นายภัทรชนน สมหวัง วศ.บ.10
26 6415123327 นายภาณุวัฒน์ จอมหาร วศ.บ.10
27 6415123328 นายภาณุวิชญ์ อูปทอง วศ.บ.10
28 6415123329 นายภีรภัสฐ์ ลี วศ.บ.10
29 6415123330 นางสาวมณีดาว สาธุเม วศ.บ.10
30 6415123331 นางสาวเมษา ปัญญาถา วศ.บ.10
31 6415123332 นายรณฤทธิ์ ยาสาร วศ.บ.10
32 6415123333 นายวศิน อารีย์ วศ.บ.10
33 6415123334 นายวัชรกรณ์ สุกระมณี วศ.บ.10
34 6415123335 นายวัชรพล คำล้น วศ.บ.10
35 6415123336 นางสาวศศิวราศ์ เรืองจันทร์ วศ.บ.10
36 6415123337 นางสาวศิริวรรณ ฟักสุวรรณ วศ.บ.10
37 6415123338 นายศุภกร รุ่งสอาด วศ.บ.10
38 6415123339 นายษเมธ เลิศปภศิลป์ วศ.บ.10
39 6415123340 นางสาวสุชัญญา มลแก้ว วศ.บ.10
40 6415123341 นางสาวสุชัญญา ศรีพานิช วศ.บ.10
41 6415123342 นายสุริยัน คำดี วศ.บ.10
42 6415123343 นางสาวอรณิชา ทิพย์ชัย วศ.บ.10
43 6415123344 นางสาวอรวรรณ มั่นหมาย วศ.บ.10
44 6415123353 นางสาวประทานพร ดวงเทพ วศ.บ.10
45 6415123355 นายพณพล คงจันทร์ วศ.บ.10
46 6415123357 นางสาวภัทรวดี ศรีเดช วศ.บ.10
47 6415123358 นายภูริ ธิบุญเรือง วศ.บ.10
48 6415123359 นายวศิน แพร่พิพัฒน์มงคล วศ.บ.10
49 6415123360 นายวาทิต ฉัตรฐาปนา วศ.บ.10
50 6415123362 นายสมชาย เกียรขจร วศ.บ.10
51 6415123364 นายอภิวัฒน์ ซื่อตรง วศ.บ.10
52 6415123365 นางสาวชลิตา โปธายะ วศ.บ.10
53 6415123367 นางสาวสุพิชชา มหาวุฒิ วศ.บ.10
54 6415123368 นางสาวชนิกานต์ กาวิโล วศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
55 6419101302 นางสาวธัญชนก โทเพชร์ ทล.บ.10
56 6419101304 นายพัฒน์ ปัญโญใหญ่ ทล.บ.10
57 6419101305 นางสาวสุทธิลักษ์ สุทาคำ ทล.บ.10
58 6419101306 นายเจริญทรัพย์ ลูกแม่พระ ทล.บ.10
59 6419101307 นางสาวธภัทรพร ศรีจรัส ทล.บ.10
60 6419101308 นายพีรวิชญ์ สุมนาวดี ทล.บ.10
61 6419101310 นางสาวสิริลักษณ์ ยงโพธิ์ ทล.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47