เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท022 : อารยธรรมโลก
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401113301 นางสาวจุไรรักษ์ ตันทอง วท.บ.10
2 6401113302 นางสาวชมพูนุช เย็นอารมย์ วท.บ.10
3 6401113303 นางสาวณัฏฐิชา วงค์คำลือ วท.บ.10
4 6401113304 นางสาวนราทิพย์ พิมพ์บุษผา วท.บ.10
5 6401113305 นางสาวเนตรชนก น้ำเงิน วท.บ.10
6 6401113306 นายพัฒพงษ์ ปินตาคำ วท.บ.10
7 6401113307 นางสาวพิณมาดา มะโรหบุตร วท.บ.10
8 6401113308 นางสาวภิญญดา สินเปียง วท.บ.10
9 6401113309 นางสาวมลทิรา กิติยศ วท.บ.10
10 6401113310 นายวรรณทกรณ์ พิเคราะห์งาน วท.บ.10
11 6401113311 นายศุภากร สุ่มใจยา วท.บ.10
12 6401113312 นางสาวแสงจันทร์ ลุงส่วย วท.บ.10
13 6401113313 นายอธิปัตย์ คำหุ่ง วท.บ.10
14 6401113314 นายอินทรวิเชียร สีดาแก้ว วท.บ.10
15 6401113315 นายอุกฤษณ์ บุญทา วท.บ.10
16 6401113316 นางสาวแจ่มจันทร์ ตาเมือง วท.บ.10
17 6401113317 นางสาวกัลยภัคร์ สงค์ดำ วท.บ.10
18 6401113318 นางสาวนันท์นลิน ปะกินัง วท.บ.10
19 6401113319 นายวรพล ปัญจาสุธารส วท.บ.10
20 6401113320 นายวันชนะ มะณี วท.บ.10
21 6401125301 นางสาวกนกพร จุ๋มปี๋ วท.บ.10
22 6401125302 นายกฤตภัฏ สุภาผล วท.บ.10
23 6401125303 นายกฤษฎา เพียรตา วท.บ.10
24 6401125305 นายเจริญศิริ พลคำสี วท.บ.10
25 6401125306 นายฉัทชนัน รอดเสวก วท.บ.10
26 6401125307 นางสาวฐิติชา คำเหลือง วท.บ.10
27 6401125308 นางสาวณัฐวสา สิงห์สุวรรณ์ วท.บ.10
28 6401125309 นายณัฐวุฒิ แปงคำ วท.บ.10
29 6401125310 นางสาวธนพร ดาคำ วท.บ.10
30 6401125311 นางสาวบุรินทร์ลักขณ์ คฤหะมาน วท.บ.10
31 6401125312 นางสาวปภาวี บำรุงศรี วท.บ.10
32 6401125313 นางสาวปรินทร เสมอกิจ วท.บ.10
33 6401125314 นายปุณณวิชญ์ เกษทองมา วท.บ.10
34 6401125315 นายพงษ์เดชา เสือมาพะเนา วท.บ.10
35 6401125316 นายพันธุ์ฮาลา ปานจันทร์ วท.บ.10
36 6401125317 นางสาวพิมพ์อัปสร แสงสิงห์ วท.บ.10
37 6401125318 นายภาณุวิชญ์ คำแสน วท.บ.10
38 6401125319 นางสาวภาพตะวัน ช่างทอง วท.บ.10
39 6401125320 นายยุทธพิชัย แสนคำ วท.บ.10
40 6401125321 นายรลรัชย์ แถวจัตุรัส วท.บ.10
41 6401125322 นายวรปกรณ์ ประกอบแก้ว วท.บ.10
42 6401125323 นางสาววริสา หน่อคำ วท.บ.10
43 6401125324 นางสาวศศิมา มงคล วท.บ.10
44 6401125325 นางสาวศิยารัตน์ ธนะวงศ์ วท.บ.10
45 6401125326 นางสาวศิรดา สอาดล้วน วท.บ.10
46 6401125327 นายสิรวิชญ์ อุตระ วท.บ.10
47 6401125328 นางสาวเสาวณีย์ ดาพัด วท.บ.10
48 6401125329 นางสาวอมิตา บางหลวง วท.บ.10
49 6401125330 นางสาวอรพรรณ คุณาจันทร์ วท.บ.10
50 6401125331 นายจักริน ญาณรัชชเมธี วท.บ.10
51 6401125332 นายเจษฎา คุณผม วท.บ.10
52 6401125334 นางสาวณัฐภรณ์ ธรรมวงษา วท.บ.10
53 6401125336 นายภานุพงศ์ ใจโต วท.บ.10
54 6401125340 นายจตุรพงศ์ สุวรรณ์ วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
55 6204109305 นางสาวอิชยา รัตนสุพงษ์ วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
56 6204109307 นายธีรภัทร อุ่นนันกาศ วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
57 6305105390 นายฐิติพงศ์ สิทธิมูล รป.บ.10
58 6405105370 นายชัชรินทร์ ชัยบัญชาการ รป.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
59 6310101321 นายภาณุพงศ์ บัวใหญ่ วท.บ10
 ศิลปศาสตร์
60 6214101351 นางสาวมุกสกุล สินทูล ศศ.บ.10
61 6214101353 นางสาวรุจิษยา เสนีวงษ์ ณ อยุธยา ศศ.บ.10
62 6314101437 นางสาวสุกัญญา แก่นโทน ศศ.บ.10
63 6314101439 นางสาวเสาวภา แก้วมาลา ศศ.บ.10
64 6314102393 นางสาวพิมฤทัย ไชยวาน B.A.10
65 6314102419 นางสาวลาภิสรา บุนนาค B.A.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47