เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท022 : อารยธรรมโลก
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6206102387 นางสาววรกานต์ กันยะ บธ.บ.10
2 6406102471 นายอติกิจ เกษมสุข บธ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
3 6412101301 นางสาวกานต์ธิดา เครือโป้ ศ.บ.10
4 6412101302 นางสาวจิรัญญาภรณ์ โนทัย ศ.บ.10
5 6412101303 นางสาวชนกานต์ ภาคีขาว ศ.บ.10
6 6412101304 นางสาวณัฐณิชา แก้วเสน ศ.บ.10
7 6412101305 นายธนดล กองสิน ศ.บ.10
8 6412101306 นายธนวัฒน์ คิชวงค์ ศ.บ.10
9 6412101307 นายธรรมนูญ บุญทวี ศ.บ.10
10 6412101308 นายนพดล ครุธพันธ์ ศ.บ.10
11 6412101310 นายพงษ์เพชร ดอกหล้า ศ.บ.10
12 6412101311 นายพศวีร์ โพธิ์ศรี ศ.บ.10
13 6412101312 นายพัชรพฤกษ์ จุลพวก ศ.บ.10
14 6412101313 นายพิพัฒพงศ์ มูลละ ศ.บ.10
15 6412101315 นางสาวภัครมัย ทังแก้ว ศ.บ.10
16 6412101316 นายภูตะวัน ตุยทัง ศ.บ.10
17 6412101317 นางสาวมธุรดา ทะมองไชย ศ.บ.10
18 6412101318 นางสาวมัณฑิรา โชตะวัน ศ.บ.10
19 6412101319 นางสาวรัตนาภรณ์ เนื่องโพล้ง ศ.บ.10
20 6412101320 นายวชิรวิทย์ วชิรศิริเจริญ ศ.บ.10
21 6412101322 นางสาวศศิธร ภักดิ์สันติพงศ์ ศ.บ.10
22 6412101323 นางสาวศิริขวัญ เสือคำรณ ศ.บ.10
23 6412101324 นายสรวิชญ์ เลิศคาลี ศ.บ.10
24 6412101328 นางสาวสุพิชชา นามกุณณา ศ.บ.10
25 6412101330 นายเอกบดินทร์ วงศ์ธิดา ศ.บ.10
26 6412101331 นายกนก ทอสาร ศ.บ.10
27 6412101332 นายจักรพรรดิ์ มูลอินทร์ ศ.บ.10
28 6412101333 นายจิรัฏฐ์ ทองพิทักษ์วงศ์ ศ.บ.10
29 6412101334 นายชนันนัทธ์ เฉียบแหลม ศ.บ.10
30 6412101335 นางสาวณัฐธิดา อาทร ศ.บ.10
31 6412101336 นายธนกร เนื้อไม้ ศ.บ.10
32 6412101339 นายนิธิวุฒิ การะบูรณ์ ศ.บ.10
33 6412101340 นางสาวปนัดดา จันจรมานิต ศ.บ.10
34 6412101341 นายปิยวัฒน์ ถาตา ศ.บ.10
35 6412101342 นายปุณวิช เหมืองหม้อ ศ.บ.10
36 6412101343 นางสาวพรชิตา ยาวังเสน ศ.บ.10
37 6412101344 นางสาวเพชรลดา ฝั้นหลี ศ.บ.10
38 6412101345 นางสาวภัทธิยา ขันทยศ ศ.บ.10
39 6412101346 นางสาวภิญญประภา บุญเรือง ศ.บ.10
40 6412101347 นางสาวภิรมรัช นัยวิภาค ศ.บ.10
41 6412101349 นายวรพล ศรีชุมพล ศ.บ.10
42 6412101351 นางสาวศศินา ทองรักษ์ ศ.บ.10
43 6412101352 นางสาวศิตาพร โปธา ศ.บ.10
44 6412101353 นางสาวศิรภัสสร ใยมาก ศ.บ.10
45 6412101354 นายศุภโชค กันทแปลง ศ.บ.10
46 6412101355 นายสุกฤษฎิ์ พลเจริญ ศ.บ.10
47 6412101356 นางสาวสุภัทสร วงศ์รัตนชัย ศ.บ.10
48 6412101357 นายสุริยา มาหลวง ศ.บ.10
49 6412101358 นายอัมรินทร์ ศิลมั่น ศ.บ.10
50 6412101359 นายพิษณุ แก้วคำน้อย ศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
51 6318102386 นายพันดวง ผูกพันธ์ ศศ.บ.10
52 6318102389 นายพีณพัฒน์ บุณณสิริ ศศ.บ.10
53 6318102391 นายภราดร อินพุฒิ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47