เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท022 : อารยธรรมโลก
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6303103331 นางสาวภาณุมาศ ยกทอง วท.บ.10
2 6303103362 นางสาวพิมวดี ทองเสงี่ยม วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
3 6206102318 นายกิตติศักดิ์ ไชยชนะ บธ.บ.10
4 6206102398 นางสาวศิริลักษณ์ พรรณขาม บธ.บ.10
5 6206102410 นางสาวสุนันทินี ธรรมใจ บธ.บ.10
6 6206102412 นางสาวอัจฉราพร ไชยวงศ์ บธ.บ.10
7 6206102422 นายอลงกรณ์ ก๋าใจ บธ.บ.10
8 6406102002 นางสาวกาญจนาพร ทวีปเรืองอุดม บธ.บ.10
9 6406102004 นางสาวซอย อินทร์ต๊ะ บธ.บ.10
10 6406102005 นายณัฐนนท์ นนทการ บธ.บ.10
11 6406102010 นางสาวรังสิมา โพธิจินดา บธ.บ.10
12 6406102013 นางสาวแอน - บธ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
13 6419101001 นางสาวกุลธิดา สรจักร ทล.บ.10
14 6419101003 นายชานนท์ ลันทูล ทล.บ.10
15 6419101004 นายถิรเดช รักจงเจริญ ทล.บ.10
16 6419101005 นางสาวทักษิณา ศรีสังข์ ทล.บ.10
17 6419101006 นายธันว์พันธุ์ ใจเสมอ ทล.บ.10
18 6419101007 นายธีระพล เลาดี ทล.บ.10
19 6419101008 นายภานุวัฒน์ รบแคล้ว ทล.บ.10
20 6419102501 นางสาวกมลพรรณ โชคชูพันธุ์ ภ.สถ.บ.10
21 6419102503 นางสาวชญานิษฐ์ สารไธสง ภ.สถ.บ.10
22 6419102504 นางสาวชณิชชล มูลทาทอง ภ.สถ.บ.10
23 6419102505 นางสาวญาณนันท์ ศรีสุขเกษม ภ.สถ.บ.10
24 6419102506 นางสาวณิศรา เหลืองอ่อน ภ.สถ.บ.10
25 6419102507 นายทินกร บุญพา ภ.สถ.บ.10
26 6419102508 นางสาวนพมาศ เพชรวงศ์ ภ.สถ.บ.10
27 6419102509 นางสาวนันทิชา หมื่นทอง ภ.สถ.บ.10
28 6419102510 นางสาวนูรภาสินี การี ภ.สถ.บ.10
29 6419102511 นางสาวบุษบา หมื่อโปกู่ ภ.สถ.บ.10
30 6419102512 นายปฐพี สองเมือง ภ.สถ.บ.10
31 6419102513 นางสาวปฐมพร กลัดเจริญ ภ.สถ.บ.10
32 6419102514 นายพงศกร ทองมี ภ.สถ.บ.10
33 6419102515 นางสาวภคพร ใสแจ่ม ภ.สถ.บ.10
34 6419102516 นายภูมิปัญญา บุญสวัสดิ์ ภ.สถ.บ.10
35 6419102517 นางสาวเมธาวี พรมเจริญ ภ.สถ.บ.10
36 6419102519 นางสาวลภัสรดา อินทะจักร ภ.สถ.บ.10
37 6419102520 นางสาวศิริกัญญา แกระหัน ภ.สถ.บ.10
38 6419102521 นางสาวศิริณดา นิลนามะ ภ.สถ.บ.10
39 6419103501 นายกฤษฎา อ่วมจรยิ้ม สถ.บ.10
40 6419103502 นางสาวกัญญวรา ทาเนตร สถ.บ.10
41 6419103503 นางสาวกัญญาภัค สังข์รุ่ง สถ.บ.10
42 6419103504 นางสาวจิตรกัญญา นาปรัง สถ.บ.10
43 6419103505 นางสาวชฎาพร คำศรี สถ.บ.10
44 6419103506 นางสาวช่อนภา โบขุนทด สถ.บ.10
45 6419103508 นายชาร์กีรีน เจะเหาะ สถ.บ.10
46 6419103509 นายณัฐดนัย วันจันทร์ สถ.บ.10
47 6419103511 นางสาวธัญญลักษณ์ จิตรตรง สถ.บ.10
48 6419103512 นางสาวธัญวรัตม์ ดีพา สถ.บ.10
49 6419103513 นางสาวยชนา ทองหล่อ สถ.บ.10
50 6419103514 นางสาวลักษิกา นามศักดิ์ สถ.บ.10
51 6419103515 นางสาววิศรุตา แตงดารา สถ.บ.10
52 6419103517 นางสาวสุธิตา ชัยวงษา สถ.บ.10
53 6419103518 นางสาวสุภัสรา นันทสังข์ สถ.บ.10
54 6419103519 นางสาวกฤตยา วรรณวิจิตร สถ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
55 6322101440 นายฐิติพงษ์ กองรัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
56 6322101441 นายวัฒนาการ เงินขาว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47