เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาคศ100 : คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
กลุ่ม6
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401102451 นางสาวสุพรรษา สายวงค์ วท.บ.10
2 6401102452 นางสาวสุภาดา รักกระโทก วท.บ.10
3 6401102453 นางสาวสุภาพร คำปันศักดิ์ วท.บ.10
4 6401102454 นางสาวสุภิริญา มหามณี วท.บ.10
5 6401102455 นายสุเมธี วงศ์นารี วท.บ.10
6 6401102456 นายสุริยะ ไชยชนะ วท.บ.10
7 6401102458 นางสาวสุวิดา พิสมัย วท.บ.10
8 6401102459 นางสาวเสาวภา ตุละวิภาค วท.บ.10
9 6401102460 นางสาวหทัยรัตน์ อุตตะมา วท.บ.10
10 6401102461 นางสาวหนึ่งฤทัย แซ่ยะ วท.บ.10
11 6401102462 นายหฤษฎ์ ก้อนสัมฤทธิ์ วท.บ.10
12 6401102463 นายอดิศักดิ์ ก้อนแปง วท.บ.10
13 6401102466 นายอภิชาต กลับสุวรรณ์ วท.บ.10
14 6401102467 นางสาวอรรัมภา ประชายินดี วท.บ.10
15 6401102468 นางสาวอริยา ใจกิ่ง วท.บ.10
16 6401102470 นางสาวอริศรา ตาละสา วท.บ.10
17 6401102471 นางสาวอลิสา แดงดงมาลี วท.บ.10
18 6401102472 นางสาวอังศุมาลี มาบวบ วท.บ.10
19 6401102473 นางสาวอัญชลี บุญเป็ง วท.บ.10
20 6401102474 นายอัยย์รา ป่งแก้ว วท.บ.10
21 6401102475 นายอัสดง เจริญสิทธิ์ วท.บ.10
22 6401102476 นางสาวอาทิตยา เมืองวัง วท.บ.10
23 6401102480 นางสาวอารีรัตน์ สิงห์ดา วท.บ.10
24 6401102481 นายเอกราช มาหวัน วท.บ.10
25 6401102482 นายเอกลักษณ์ พรมเวียง วท.บ.10
26 6401102483 นางสาวเอื้อกานต์ แจ่มนัยน์ วท.บ.10
27 6401102484 นางสาวกชพร จันทนะ วท.บ.10
28 6401102487 นายกิตติกร พิมสารี วท.บ.10
29 6401102490 นายฐปนพงศ์ ตะริโย วท.บ.10
30 6401102491 นายณัฐกิตติ์ จันทร์ทอง วท.บ.10
31 6401102494 นายทองแท้ การสูงเนิน วท.บ.10
32 6401102495 นายธนวินท์ อุดจอม วท.บ.10
33 6401102496 นายธัญเทพ คงประเสริฐ วท.บ.10
34 6401102497 นายธีรภัทร สีขาว วท.บ.10
35 6401102498 นายธีระพงษ์ เต็มเปียง วท.บ.10
36 6401102499 นางสาวนภัสสร คีรีจริยกิจ วท.บ.10
37 6401102500 นายนารเมธ วีคำชัย วท.บ.10
38 6401102501 นายบุญญภัทร แสงนิล วท.บ.10
39 6401102502 นางสาวปิยะมาศ เกตุฉลอง วท.บ.10
40 6401102503 นางสาวพรพิชญา แซ่เจียม วท.บ.10
41 6401102504 นายพีรดนย์ ไพริน วท.บ.10
42 6401102505 นางสาวภัทราพร เงินทะนงค์ วท.บ.10
43 6401102506 นางสาวภาวนา ชมภูวงษ์ วท.บ.10
44 6401102507 นายวรพล ปานขาว วท.บ.10
45 6401102508 นางสาววิจิตรา เจริญไชย วท.บ.10
46 6401102510 นายศรุต แสงทอง วท.บ.10
47 6401102511 นางสาวศิริลักษณ์ สุพร วท.บ.10
48 6401102513 นายศุภณัฐ วรรณฤทธิ์ วท.บ.10
49 6401102516 นางสาวสุปรีญา ไชยยืน วท.บ.10
50 6401102517 นางสาวสุภัทรา พรมมี วท.บ.10
51 6401102518 นางสาวอาทิตยา เผ่นจันทึก วท.บ.10
52 6401102519 นางสาวอิสตรี แก้วด้วง วท.บ.10
53 6401102521 นายรัฐพล ไชยชาญ วท.บ.10
54 6401102522 นายทรงชัย นงค์พยัคฆ์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47