เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาคศ100 : คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401101301 นางสาวกชกร คำเผือ วท.บ.10
2 6401101302 นางสาวกนกวรรณ สังข์ทอง วท.บ.10
3 6401101303 นางสาวกมลชนก เมืองนาค วท.บ.10
4 6401101304 นางสาวกมลลักษณ์ แสนว่าง วท.บ.10
5 6401101305 นายกฤตชนะ เหมืองจา วท.บ.10
6 6401101306 นายกลาง ลุงกอ วท.บ.10
7 6401101307 นางสาวกันทิยา ขานทอง วท.บ.10
8 6401101308 นายกิตติคุณ ศรีคำมา วท.บ.10
9 6401101309 นางสาวจันทวรรณ จันทร์อ่อน วท.บ.10
10 6401101311 นางสาวชลธิชา ชื่นตา วท.บ.10
11 6401101312 นางสาวชลิดา ไตรยวงษ์ วท.บ.10
12 6401101313 นายชินกฤต รักชาวไร่ วท.บ.10
13 6401101314 นายฐาปนา ทองมนต์ วท.บ.10
14 6401101315 นางสาวณัฐวดี ยอดแสง วท.บ.10
15 6401101316 นางสาวณิชา ติตะสี วท.บ.10
16 6401101317 นายต่อตระกูล ดอนโอฬาร วท.บ.10
17 6401101318 นายธีรภัทร ดีขามป้อม วท.บ.10
18 6401101319 นางสาวนรินทิพย์ กันทิยะ วท.บ.10
19 6401101320 นายนัฐตพล ภูทองเงิน วท.บ.10
20 6401101321 นางสาวนิชานนท์ ทับไธสง วท.บ.10
21 6401101322 นางสาวเบญญทิพย์ นนทะนำ วท.บ.10
22 6401101323 นางสาวปรีญาฎา อินตา วท.บ.10
23 6401101324 นายปรุฬห์วิชญ์ วงโค้ง วท.บ.10
24 6401101326 นางสาวปิยาภรณ์ อุดดี วท.บ.10
25 6401101327 นายปุณณวิช เนตรรัตนะ วท.บ.10
26 6401101328 นายพงศธร จันทร์สิงขรณ์ วท.บ.10
27 6401101330 นายพงษ์พัฒน์ ถาบุญเรือง วท.บ.10
28 6401101331 นายพีรศุษม์ นาพรหม วท.บ.10
29 6401101332 นางสาวเพชรมณี กางนอก วท.บ.10
30 6401101333 นายภาณุพงษ์ พงษ์สมบัติ วท.บ.10
31 6401101334 นางสาวภิรมน ไพรคุ้มครอง วท.บ.10
32 6401101335 นางสาวภูริชญา พันหนองหว้า วท.บ.10
33 6401101336 นางสาวมนัสชนก วงค์ษา วท.บ.10
34 6401101337 นางสาวยูถิกา แบนลี วท.บ.10
35 6401101338 นายฦาชา บำรุงเชื้อ วท.บ.10
36 6401101339 นางสาววรัชยา ประไพเพชร วท.บ.10
37 6401101341 นางสาววันนิชา กล้าแข็ง วท.บ.10
38 6401101342 นางสาววัลลภา ศิริสุวรรณ วท.บ.10
39 6401101343 นางสาววาสินี โสภาบุตร วท.บ.10
40 6401101344 นางสาวศกาวรัตน์ พรนิชสกุล วท.บ.10
41 6401101345 นางสาวศิรประภา วัฒนพันธุ์สอน วท.บ.10
42 6401101346 นางสาวศิริญากร พรหมแก้ว วท.บ.10
43 6401101347 นางสาวศิริรชา มหาบัน วท.บ.10
44 6401101348 นางสาวศุภาพิชย์ เต็มใจ วท.บ.10
45 6401101349 นายสงกรานต์ แสนใจ วท.บ.10
46 6401101350 นางสาวสินีนาฏ คำไชโย วท.บ.10
47 6401101351 นางสาวสุนันทา เทียมจันทร์ วท.บ.10
48 6401101352 นางสาวสุนิษา จรรยา วท.บ.10
49 6401101353 นางสาวสุรีย์นภา เสาร์ละวะ วท.บ.10
50 6401101354 นางสาวสุรีย์พร เก่งการทำ วท.บ.10
51 6401101356 นางสาวโสภิดา ทองพขันธ์ วท.บ.10
52 6401101357 นางสาวหฤทัย ทับทิม วท.บ.10
53 6401101358 นายอนิรชิต คำไชโย วท.บ.10
54 6401101359 นายอนุสรณ์ ทิมเปีย วท.บ.10
55 6401101360 นางสาวอาภัสรา ใหม่มามูล วท.บ.10
56 6401101361 นางสาวอินทิรา จุลจันทนโพธิ์ วท.บ.10
57 6401101362 นายณรงค์ฤทธิ์ สระทองโน วท.บ.10
58 6401101363 นางสาวธัญญารัตน์ ซองเงิน วท.บ.10
59 6401101364 นางสาวพลอยชมพู จำวิเศษ วท.บ.10
60 6401101365 นางสาววิไลลักษณ์ ลายศิลา วท.บ.10
61 6401101366 นายสหรัฐ วงษ์ลคร วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47