เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาคศ100 : คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201102304 นางสาวกนกวรรณ สมใจหวัง วท.บ.10
2 6401102301 นายกตัญญู วงศ์ตา วท.บ.10
3 6401102302 นางสาวกมลชนก ทองน้อย วท.บ.10
4 6401102303 นายกฤษณะ นุชบ้านป่า วท.บ.10
5 6401102306 นางสาวกัญญารัตน์ ยานะวงษา วท.บ.10
6 6401102307 นายกิตติเชษฐ์ เงางาม วท.บ.10
7 6401102308 นายกิตติธัช งามขำ วท.บ.10
8 6401102309 นางสาวกิติมา นาภี วท.บ.10
9 6401102310 นายกิติศักดิ์ อินธิราช วท.บ.10
10 6401113301 นางสาวจุไรรักษ์ ตันทอง วท.บ.10
11 6401113302 นางสาวชมพูนุช เย็นอารมย์ วท.บ.10
12 6401113303 นางสาวณัฏฐิชา วงค์คำลือ วท.บ.10
13 6401113304 นางสาวนราทิพย์ พิมพ์บุษผา วท.บ.10
14 6401113305 นางสาวเนตรชนก น้ำเงิน วท.บ.10
15 6401113306 นายพัฒพงษ์ ปินตาคำ วท.บ.10
16 6401113307 นางสาวพิณมาดา มะโรหบุตร วท.บ.10
17 6401113308 นางสาวภิญญดา สินเปียง วท.บ.10
18 6401113309 นางสาวมลทิรา กิติยศ วท.บ.10
19 6401113310 นายวรรณทกรณ์ พิเคราะห์งาน วท.บ.10
20 6401113311 นายศุภากร สุ่มใจยา วท.บ.10
21 6401113312 นางสาวแสงจันทร์ ลุงส่วย วท.บ.10
22 6401113313 นายอธิปัตย์ คำหุ่ง วท.บ.10
23 6401113314 นายอินทรวิเชียร สีดาแก้ว วท.บ.10
24 6401113315 นายอุกฤษณ์ บุญทา วท.บ.10
25 6401113316 นางสาวแจ่มจันทร์ ตาเมือง วท.บ.10
26 6401113317 นางสาวกัลยภัคร์ สงค์ดำ วท.บ.10
27 6401113318 นางสาวนันท์นลิน ปะกินัง วท.บ.10
28 6401113319 นายวรพล ปัญจาสุธารส วท.บ.10
29 6401113320 นายวันชนะ มะณี วท.บ.10
30 6401125346 นายสีหเดช เปาอินทร์ วท.บ.10
31 6401126301 นางสาวกมลพรรณ นาคเกตุ 10
32 6401126302 นายจิรศักดิ์ ยอดศร 10
33 6401126303 นางสาวจุฑารัตน์ อิณปุรณ 10
34 6401126304 นางสาวณัฐกานต์ คำมุงคุณ 10
35 6401126305 นางสาวณัฐชยา รัตนพันธ์ 10
36 6401126306 นางสาวณัฐฌาย์ ตั้งมั่นคงเจริญ 10
37 6401126307 นายดีเด่น แซ่หลี่ 10
38 6401126308 นายพงษ์สิทธิ์ แสนยาเกียรติคุณ 10
39 6401126309 นางสาวพิรดา เล้าประเสริฐศรี 10
40 6401126311 นายอธิวัฒน์ อินต๊ะใจ 10
41 6401126312 นายจักรินทร์ ทั่งสุข 10
42 6401126313 นางสาวธัญจิรา ลำทอง 10
43 6401126314 นางสาวนิศารัตน์ แค้นหนองอ้อ 10
44 6401126316 นายมินท์ธาดา ก้อนสมบัติ 10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47