เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพส499 : สัมมนา
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6101102304 นายกฤษธร อุ่นใจ วท.บ.10
2 6101102306 นางสาวกัญญารัตน์ พรหมพชร วท.บ.10
3 6101102327 นางสาวชฎาภรณ์ เรืองคำ วท.บ.10
4 6101102331 นางสาวชนิดา เพชรจิตร วท.บ.10
5 6101102334 นางสาวชลธิชา สุธรรมฤทธิ์ วท.บ.10
6 6101102349 นายณัฐนิช ไชยแขวง วท.บ.10
7 6101102356 นางสาวดวงกมล ธรรมชัย วท.บ.10
8 6101102367 นางสาวธนัญญา ศักดิ์พุ่ม วท.บ.10
9 6101102369 นายธรรมวิทย์ นิลศิลา วท.บ.10
10 6101102380 นายธีระพงษ์ จันทะบุตร วท.บ.10
11 6101102385 นางสาวนัฐวรรณ แซ่ลี้ วท.บ.10
12 6101102391 นางสาวประภาพร มณีย์ วท.บ.10
13 6101102397 นางสาวปิยะธิดา สัจนวล วท.บ.10
14 6101102400 นายพงศกร คำวงศ์ วท.บ.10
15 6101102409 นางสาวพิมพิกา อาภรณ์เลิศสุข วท.บ.10
16 6101102412 นางสาวภญิดา วงค์ษา วท.บ.10
17 6101102416 นางสาวมัลลิกา เหมือนขุนทด วท.บ.10
18 6101102422 นางสาวยุพิน ภารกุล วท.บ.10
19 6101102430 นายรุสลาน กาซอ วท.บ.10
20 6101102441 นายวิทยา เหมอโบกุ วท.บ.10
21 6101102446 นางสาววิลาสิณี มุ่งมาตย์ วท.บ.10
22 6101102473 นางสาวสิริประภา ก๋าสมุทร วท.บ.10
23 6101102475 นางสาวสุกัญญา สืบจะบก วท.บ.10
24 6101102480 นางสาวสุธิดา รุณกิจ วท.บ.10
25 6101102489 นางสาวอธิชา อยู่ซับซ้อน วท.บ.10
26 6101102490 นายอนิรุจน์ ศรีนาม วท.บ.10
27 6101102497 นางสาวอัมพร คงศรีทาน วท.บ.10
28 6101102499 นางสาวอาทิตยา บุตตะ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47