เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาสด101 : หลักการสื่อสารดิจิทัล
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สารสนเทศและการสื่อสาร
1 6418102301 นางสาวกฤตยา มั่งสายทอง ศศ.บ.10
2 6418102302 นางสาวกวิณทิพย์ กองทรัพย์ ศศ.บ.10
3 6418102304 นายกิตติพิชญ์ มาตะพาน ศศ.บ.10
4 6418102307 นายคุณภัทร หมื่นไกร ศศ.บ.10
5 6418102308 นายจักรพันธ์ เนินลาด ศศ.บ.10
6 6418102311 นางสาวจิรดา ครองสัตย์ ศศ.บ.10
7 6418102314 นางสาวโชติกา วงศ์โอฬาร ศศ.บ.10
8 6418102315 นายโชติบัณฑ์ ดีมานพ ศศ.บ.10
9 6418102317 นางสาวญาณิกา เฉลียวกิจ ศศ.บ.10
10 6418102318 นายฐิติวุฒน์ เลิศศิลป์ ศศ.บ.10
11 6418102319 นางสาวณัฏฐพิชา ทิมใจทัศน์ ศศ.บ.10
12 6418102320 นายณัฏฐภพ อินต๊ะ ศศ.บ.10
13 6418102321 นายณัฐ ลุงวิ ศศ.บ.10
14 6418102322 นายณัฐกานต์ ปิ่งหย่า ศศ.บ.10
15 6418102323 นายณัฐดนัย คำแสน ศศ.บ.10
16 6418102324 นางสาวณัฐนารี จาดฤทธิ์ ศศ.บ.10
17 6418102325 นายณัฐพงศ์ หลังโหน ศศ.บ.10
18 6418102327 นายเดชพงศ์ นพรัมภา ศศ.บ.10
19 6418102328 นายเตชทัต นิลสิงห์ ศศ.บ.10
20 6418102329 นายเตชสิทธิ์ กิจการนา ศศ.บ.10
21 6418102330 นายทัพสาร มะโนวงค์ ศศ.บ.10
22 6418102331 นางสาวทิพรัตน์ ติระสา ศศ.บ.10
23 6418102332 นายธนกฤต คชบุตร ศศ.บ.10
24 6418102333 นายธนกฤต ณรงค์จันชัย ศศ.บ.10
25 6418102334 นายธนธรณ์ ลาภนำพา ศศ.บ.10
26 6418102335 นางสาวธนธิฌา แก้วมา ศศ.บ.10
27 6418102336 นายธนบดี ไชยยศ ศศ.บ.10
28 6418102337 นายธนบดี สมโลก ศศ.บ.10
29 6418102338 นางสาวธนพร อภิบูลสุวรรณ์ ศศ.บ.10
30 6418102339 นายธนพัฒน์ คนองศรี ศศ.บ.10
31 6418102340 นายธนยนต์ หมูดวง ศศ.บ.10
32 6418102341 นายธนันธัด บูชาธรรม ศศ.บ.10
33 6418102342 นางสาวธรรมพร ตัณฑวิรัตน์ ศศ.บ.10
34 6418102343 นายธวัชชัย ใจปวง ศศ.บ.10
35 6418102345 นางสาวธัญชนก สวนสำเริง ศศ.บ.10
36 6418102346 นางสาวธัญญ์ชนก ดวงแข ศศ.บ.10
37 6418102348 นางสาวธารารัตน์ สุรินิตย์ ศศ.บ.10
38 6418102349 นายธีรัตถ์ หาญฤทธิ์ ศศ.บ.10
39 6418102351 นายนพรัตน์ วงศ์เสนา ศศ.บ.10
40 6418102352 นางสาวนภสร กลิ่นจันทร์ ศศ.บ.10
41 6418102354 นายนรินทร์ นราไชย ศศ.บ.10
42 6418102355 นายนฤนาถ สามารถ ศศ.บ.10
43 6418102356 นางสาวนวพร แก้วนวล ศศ.บ.10
44 6418102358 นายปรเมศ ชิณวงค์ ศศ.บ.10
45 6418102359 นายปิยทัศน์ ปิงเมือง ศศ.บ.10
46 6418102360 นางสาวปุณณภา นาเมืองรักษ์ ศศ.บ.10
47 6418102361 นายพงษ์สุวรรณ สุริยะ ศศ.บ.10
48 6418102362 นายพชรพล ธงศิลา ศศ.บ.10
49 6418102363 นางสาวพรชิตา กันธิวา ศศ.บ.10
50 6418102374 นายภูดิศ ศรีธัญรัตน์ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47