เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาสด101 : หลักการสื่อสารดิจิทัล
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สารสนเทศและการสื่อสาร
1 6418102427 นางสาวญดา จันทร์ประเสริฐ ศศ.บ.10
2 6418102429 นางสาวฐิติภา คงคา ศศ.บ.10
3 6418102430 นายณัฐชนน กองทา ศศ.บ.10
4 6418102432 นางสาวณัฐธิชา รักสกุล ศศ.บ.10
5 6418102433 นายณัฐพงศ์ จันซางเพ็ญ ศศ.บ.10
6 6418102434 นายธนโชติ พาระตะ ศศ.บ.10
7 6418102437 นายธนพล คลี่แก้ว ศศ.บ.10
8 6418102438 นายธนภูมิ สุขุมสาทร ศศ.บ.10
9 6418102439 นายธนิสร ไทยถนอม ศศ.บ.10
10 6418102440 นางสาวธวัลรัตน์ พรมเชื้อ ศศ.บ.10
11 6418102441 นางสาวธัญชนก สังข์ป้อม ศศ.บ.10
12 6418102442 นางสาวธัญญารัตน์ เทพศิลป์ ศศ.บ.10
13 6418102444 นางสาวธารพระพร ราชกิจเจริญ ศศ.บ.10
14 6418102445 นายธีรเทพ ภัยพิลัย ศศ.บ.10
15 6418102446 นายธีรัฐพล อุตมกุล ศศ.บ.10
16 6418102447 นายนครินทร์ พงษ์โสด ศศ.บ.10
17 6418102448 นายนภัสถ์ ตันเฮงฮวด ศศ.บ.10
18 6418102449 นางสาวนันทิภาคย์ อิสริยอังกูร ศศ.บ.10
19 6418102450 นายนัยชนก ทองขันธ์ ศศ.บ.10
20 6418102451 นางสาวปณิตตรา ทูนแก้ว ศศ.บ.10
21 6418102452 นางสาวปราณปริยา มีสินธุ์ ศศ.บ.10
22 6418102453 นางสาวปวารณา กลิ่นสุคนธ์ ศศ.บ.10
23 6418102454 นางสาวเปรมิกา ชุ่มอินทร์จักร์ ศศ.บ.10
24 6418102455 นายพรพิพัฒน์ หาญธงชัย ศศ.บ.10
25 6418102456 นายพสิษฐ์ กัมปนาทปรีชากุล ศศ.บ.10
26 6418102457 นางสาวพัชราภรณ์ ขามโนนวัด ศศ.บ.10
27 6418102458 นายพัทธดนย์ ชุนนะวรรณ์ ศศ.บ.10
28 6418102459 นายพัสกร คำสิงห์ ศศ.บ.10
29 6418102460 นางสาวพิชญาภัค ศิริโภคานนท์ ศศ.บ.10
30 6418102461 นายพีรศักดิ์ สมยศ ศศ.บ.10
31 6418102462 นายภัคพล นันตา ศศ.บ.10
32 6418102463 นางสาวภัทราพร พึ่งศรี ศศ.บ.10
33 6418102466 นายภีรพล กุสุมาภิรมย์ ศศ.บ.10
34 6418102467 นางสาวภูริชญา คงมา ศศ.บ.10
35 6418102468 นางสาวมธุณี ปัญญา ศศ.บ.10
36 6418102469 นายมูฮัมหมัดฟาริด ล่าบู ศศ.บ.10
37 6418102470 นายรติพงค์ ศรีสุราษฎร์ ศศ.บ.10
38 6418102471 นางสาวรมิดา ไชยมงคล ศศ.บ.10
39 6418102472 นางสาวระพีพัฒน์ บือคำ ศศ.บ.10
40 6418102474 นางสาววริศรา มงคลพงษ์ ศศ.บ.10
41 6418102475 นายวิชญะ จิตตะวิกุล ศศ.บ.10
42 6418102476 นางสาววิศัลย์ศยา เตชะพงศ์ ศศ.บ.10
43 6418102477 นายศักดิ์ศิกานต์ อุตราช ศศ.บ.10
44 6418102478 นางสาวศิริกัญญา เล็กโล่ง ศศ.บ.10
45 6418102479 นางสาวศิรินภา เศษกำปัง ศศ.บ.10
46 6418102480 นายศุภมิตร สุนทรเวช ศศ.บ.10
47 6418102481 นายสิรวิชญ์ อภิมร ศศ.บ.10
48 6418102482 นางสาวสุภัชชา พรมมินทร์ ศศ.บ.10
49 6418102483 นางสาวสุภาวิตา กองโปธิ ศศ.บ.10
50 6418102484 นางสาวอภิษฎา อินตา ศศ.บ.10
51 6418102486 นางสาวอรปรีญา ภาษี ศศ.บ.10
52 6418102487 นายอัษฎา กาละปุก ศศ.บ.10
53 6418102488 นางสาวอาทิตยา เรือนเมา ศศ.บ.10
54 6418102489 นายเอกนรินทร์ วงศ์มา ศศ.บ.10
55 6418102490 นายภูริวัฒน์ แสนหลวง ศศ.บ.10
56 6418102491 นางสาวกันตยา ขามเทศ ศศ.บ.10
57 6418102493 นายธีรภัทร์ โกเมศ ศศ.บ.10
58 6418102494 นายปิยะดนัย ปลื้มประมล ศศ.บ.10
59 6418102495 นางสาวสุดากานต์ บรรโท ศศ.บ.10
60 6418102498 นายณัฐพล ลุงวิ ศศ.บ.10
61 6418102500 นายสหราช รัตนไพบูลย์ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47