เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาสด318 : การออกแบบประสบการณ์การสื่อสาร
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สารสนเทศและการสื่อสาร
1 6218102301 นางสาวกนกนารถ ศะศินิล ศศ.บ.10
2 6218102304 นางสาวกัญญารัตน์ จำปา ศศ.บ.10
3 6218102306 นางสาวเกษราภรณ์ บัวเผียน ศศ.บ.10
4 6218102307 นายเกียรติศักดิ์ สิทธิวงศ์ ศศ.บ.10
5 6218102309 นายขวัญเมือง ศรีคำ ศศ.บ.10
6 6218102310 นางสาวคุณัญญา กลมกลาง ศศ.บ.10
7 6218102319 นางสาวชมพูนุช สิงหนารถ ศศ.บ.10
8 6218102325 นายฐิติวัสส์ อินต๊ะเสน ศศ.บ.10
9 6218102328 นายณัฐพงค์ กันสุยะ ศศ.บ.10
10 6218102329 นางสาวณิชนันทร์ ชวนชัย ศศ.บ.10
11 6218102330 นางสาวดารุณี พิงคะสัน ศศ.บ.10
12 6218102331 นายดุลยวัฒน์ ยะเลาะ ศศ.บ.10
13 6218102336 นางสาวธนัชพร กวดสี ศศ.บ.10
14 6218102345 นางสาวนรีกานต์ แสงทา ศศ.บ.10
15 6218102349 นางสาวนาตารี การี ศศ.บ.10
16 6218102351 นางสาวประวีร์ภร วชิระนครพันธ์ ศศ.บ.10
17 6218102353 นางสาวปัญจาภรณ์ พวงมาลา ศศ.บ.10
18 6218102359 นางสาวพิจิกา เทพสิงห์ ศศ.บ.10
19 6218102361 นายพิชาน สุริยะรัศมี ศศ.บ.10
20 6218102370 นางสาวรัตนวรรณ อินต๊ะแก้ว ศศ.บ.10
21 6218102372 นางสาวเรณุกา ขัดธิพงษ์ ศศ.บ.10
22 6218102375 นางสาววิไลวรรณ ทองนวล ศศ.บ.10
23 6218102377 นายศรัณย์ สุขใจ ศศ.บ.10
24 6218102380 นายศิรชัช ทาสา ศศ.บ.10
25 6218102382 นางสาวศิริพร นวลละออง ศศ.บ.10
26 6218102383 นางสาวศิริพร เพชรพนารักษ์ ศศ.บ.10
27 6218102386 นางสาวอทิตยา สุดสูงเนิน ศศ.บ.10
28 6218102393 นางสาวกรกมล คันธรส ศศ.บ.10
29 6218102397 นายหฤษฎ์กุล ธนะบารมี ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47