เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชารศ411 : สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร์
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1 6105101301 นางสาวกชกร เซ็นน้อย ร.บ.10
2 6105101302 นายกตัณณ์ ไชยพรมมา ร.บ.10
3 6105101303 นายกรภัทร์ ธรรมสละ ร.บ.10
4 6105101304 นายกฤษณะ อ่อนละมูล ร.บ.10
5 6105101306 นางสาวกัญญรัตน์ สุขสัจจี ร.บ.10
6 6105101311 นางสาวขัติยาภรณ์ บุญตะนัย ร.บ.10
7 6105101312 นางสาวจันทร์จิรา พงษ์รักษ์ ร.บ.10
8 6105101314 นางสาวชลดา ติบรรณ์ ร.บ.10
9 6105101315 นายชลภัทร์ ชมภูทัน ร.บ.10
10 6105101318 นางสาวโชติกา อินทรสิทธิ์ ร.บ.10
11 6105101320 นางสาวฐานนันท์ ศรีอินทยุทธ ร.บ.10
12 6105101322 นางสาวฐิตินันท์ ยะมัง ร.บ.10
13 6105101323 นางสาวณัฏฐรินีย์ ธรรมรัตน์ ร.บ.10
14 6105101324 นางสาวณัฐณิชา อินสุยะ ร.บ.10
15 6105101327 นางสาวเดือนนภา เสนแก้ว ร.บ.10
16 6105101328 นายตะวัน จันทร์แก้ว ร.บ.10
17 6105101330 นางสาวทัตติยา คำวัง ร.บ.10
18 6105101331 นายทัศนชัย ชูศรีทอง ร.บ.10
19 6105101334 นางสาวธันยมัย ติระถา ร.บ.10
20 6105101335 นายธิติวุฒิ มูลแก้ว ร.บ.10
21 6105101336 นายธีรพันธุ์ เสาร์จันทร์ ร.บ.10
22 6105101339 นายธีรศักดิ์ ชัยศาสตร์ ร.บ.10
23 6105101340 นายนคร พึ่งสุวรรณ์ ร.บ.10
24 6105101344 นางสาวนัฐธิดา สุภายะ ร.บ.10
25 6105101347 นางสาวบุณยานุช ทัศนา ร.บ.10
26 6105101351 นางสาวปัจจัยยา อินปั๋น ร.บ.10
27 6105101355 นางสาวปาริชาติ บารมีสมบูรณ์ ร.บ.10
28 6105101356 นางสาวผกาวัลย์ เขื่อนคำ ร.บ.10
29 6105101360 นางสาวพัชรชรัตน์ อินต๊ะเครือ ร.บ.10
30 6105101362 นางสาวพัชรมัย ตาธิยะ ร.บ.10
31 6105101366 นางสาวพิมพ์สุภา ศักดิ์คงนันทกุล ร.บ.10
32 6105101367 นางสาวภัทรภร ปัญญาทอง ร.บ.10
33 6105101368 นางสาวภัทรวดี เชื้อสายใจ ร.บ.10
34 6105101370 นางสาวมัญชุลา เฟื่องฟู ร.บ.10
35 6105101371 นางสาวมัณฑิรา ตองใจ ร.บ.10
36 6105101372 นางสาวยุวภรณ์ จอมทอง ร.บ.10
37 6105101373 นายรติพงศ์ สมคะเน ร.บ.10
38 6105101375 นางสาวรุจิรา เต็มแบบ ร.บ.10
39 6105101378 นางสาวลักษิกา ณ เชียงใหม่ ร.บ.10
40 6105101384 นางสาววิชุตา สุขสำราญ ร.บ.10
41 6105101386 นางสาววิลันดา สุภายอง ร.บ.10
42 6105101393 นางสาวศิริลักษณ์ พริบไหว ร.บ.10
43 6105101394 นายศิวัฒ กงทอง ร.บ.10
44 6105101400 นายสิรวิชญ์ วัฒนวาทิน ร.บ.10
45 6105101401 นายสิรวิชญ์ อุ่นอก ร.บ.10
46 6105101402 นางสาวสิริลักษณ์ เรืองวิไลพร ร.บ.10
47 6105101403 นางสาวสุกัญญา ญาณแขก ร.บ.10
48 6105101405 นางสาวสุดาพร ธิตินนท์กูน ร.บ.10
49 6105101406 นายสุทธินันท์ หล่อวิไลกุล ร.บ.10
50 6105101407 นางสาวสุพิชชา สมกาศ ร.บ.10
51 6105101408 นางสาวสุภาวดี ชดช้อย ร.บ.10
52 6105101409 นางสาวสุรีย์พร ท้าวมั่น ร.บ.10
53 6105101410 นางสาวเสาวลักษณ์ มีแก้ว ร.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47