เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชานป313 : การทำฟาร์มสัตว์น้ำอินทรีย์
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6306103304 นางสาวกิ่งดาว โคสัย บช.บ.10
2 6306103310 นางสาวจันทรักษ์ สมใจอาศัยพนา บช.บ.10
3 6306103311 นางสาวจารุณี แซ่วะ บช.บ.10
4 6306103317 นางสาวชลธิชา บาลี บช.บ.10
5 6306103319 นางสาวชารีรัตน์ รัตนาวรวิเศษ บช.บ.10
6 6306103339 นางสาวนฎกร เงินกองแก้ว บช.บ.10
7 6306103343 นางสาวนริศรา การิยา บช.บ.10
8 6306103345 นางสาวนริศรา ทานัน บช.บ.10
9 6306103346 นางสาวนฤมล ดาวเงิน บช.บ.10
10 6306103350 นางสาวเบญญาภา จันทราราม บช.บ.10
11 6306103353 นางสาวปราณปริยา แก้วมามือ บช.บ.10
12 6306103354 นางสาวปรียนุช ใจอิ่ม บช.บ.10
13 6306103355 นางสาวปิยวดี สมบูรณ์ บช.บ.10
14 6306103358 นางสาวพนิดา บริสุทธิ์ บช.บ.10
15 6306103359 นางสาวพรพรรณ วิเศษศรี บช.บ.10
16 6306103380 นางสาวระพีพัฒน์ เพชรศรีงาม บช.บ.10
17 6306103381 นางสาวรัตติยา ปัญญา บช.บ.10
18 6306103383 นางสาวรุ่งอรุณ ช่างเหล็ก บช.บ.10
19 6306103384 นางสาวรุจิกาญจน์ ปาเมืองมูล บช.บ.10
20 6306103390 นายวิธวัช อินใจ บช.บ.10
21 6306103392 นางสาววิยดา สีกล่อม บช.บ.10
22 6306103393 นางสาวศกาวรัตน์ วิทยาเลิศวจี บช.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
23 6110102312 นายญาณกร นิลาพันธ์ วท.บ.10
 ศิลปศาสตร์
24 6314102473 นางสาวรวีวร ก้างออนตา B.A.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
25 6318102006 นางสาวเจนนิสา ธงชัย ศศ.บ10
26 6318102017 นางสาวปลายวรรษา เกิดสมบูรณ์ ศศ.บ10
27 6318102018 นางสาวภัณฑิลา โสรัสสะ ศศ.บ10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47