เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพส499 : สัมมนา
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6101102314 นายจักรพงศ์ เมืองขวา วท.บ.10
2 6101102335 นายชลาวุธ ฟองวรรณา วท.บ.10
3 6101102339 นายชาญณรงค์ ปักษี วท.บ.10
4 6101102341 นายไชยวัฒน์ เพชรศรีเจริญ วท.บ.10
5 6101102364 นายเทียนชัย คำแสง วท.บ.10
6 6101102374 นายธิตินันท์ เค้าอ้น วท.บ.10
7 6101102396 นายปัณณทัต สอนศรี วท.บ.10
8 6101102401 นายพงศ์ศิริ บุญกอด วท.บ.10
9 6101102408 นายพันธฤทธิ์ วิธี วท.บ.10
10 6101102411 นายพุฒิพงษ์ โปธาจุ่ม วท.บ.10
11 6101102424 นายรัชชานนท์ วงค์ไชย วท.บ.10
12 6101102426 นางสาวรัตนากร เกษี วท.บ.10
13 6101102427 นายราเชนทร์ ใคร่ครวญ วท.บ.10
14 6101102428 นางสาวรติกร เจริญตา วท.บ.10
15 6101102431 นางสาววทันยา สมโภชน์ วท.บ.10
16 6101102439 นายวัศพล แบนใจวาง วท.บ.10
17 6101102442 นายวิทวัฒน์ ศิริ วท.บ.10
18 6101102449 นายวีรากร วรกิจ วท.บ.10
19 6101102450 นายวุฒิพงษ์ นันตี วท.บ.10
20 6101102453 นางสาวศศิกัลยา คำตา วท.บ.10
21 6101102454 นางสาวศศิพิมพ์ ศรีโสภาบุปผา วท.บ.10
22 6101102468 นายสฤษฏ์พงค์ วงศ์วิลัย วท.บ.10
23 6101102474 นายสุกฤษฏิ์ บุรีรักษ์ วท.บ.10
24 6101102479 นายสุทัศน์ เพ็ชรกล้า วท.บ.10
25 6101102502 นายอาหมัด ตำภู วท.บ.10
26 6201102346 นายณัฐวุฒิ จันทร์แก้ว วท.บ.10
27 6201102412 นางสาวภาวรินทร์ ปรินเเคน วท.บ.10
28 6201102478 นายธนสรรค์ เกิดพุ่ม วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47