เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท310 : กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201102365 นางสาวธัญญาลักษณ์ พรมจักร วท.บ.10
2 6201102367 นางสาวธิดารัตน์ ไชยแก่น วท.บ.10
3 6201102378 นายนำโชค ใจหล้า วท.บ.10
4 6201105301 นางสาวกันติชา รถมณี วท.บ.10
5 6201105305 นางสาวชนิตร์นันท์ หนูผุด วท.บ.10
6 6201105307 นางสาวชัญญา ปิ่งหย่า วท.บ.10
7 6201105308 นางสาวณัฐนันท์ วงศ์อูบ วท.บ.10
8 6201105310 นางสาวธนพร ไทยนุรักษ์ วท.บ.10
9 6201105311 นางสาวธัญวรัตม์ หมุ่ยศรี วท.บ.10
10 6201105313 นางสาวธีรนาฏ วรรชนะ วท.บ.10
11 6201105316 นางสาวนุสบา สุขสำเร็จ วท.บ.10
12 6201105317 นายบวรทัต ศรีวะปะ วท.บ.10
13 6201105318 นางสาวเบญจมาศ เหลาเลิศ วท.บ.10
14 6201105319 นางสาวปัจศวีวรรณ วสะยางกูร วท.บ.10
15 6201105321 นางสาวพรพรรณ คิดตั๋น วท.บ.10
16 6201105322 นางสาวมณฑิรา เรืองนภารัตน์ วท.บ.10
17 6201105323 นางสาวมนัสยา มั่นแก้ว วท.บ.10
18 6201105324 นางสาวเยาวลักษณ์ เขียวจันทร์สืบ วท.บ.10
19 6201105325 นางสาวรุจิรา รินต๊ะสม วท.บ.10
20 6201105332 นางสาวสมิตา เจิมศร วท.บ.10
21 6201105335 นายอภินัทธ์ กฤษประจัน วท.บ.10
22 6201105342 นายสุวดล ทานา วท.บ.10
23 6201124301 นางสาวเกศฎาภรณ์ สิทธิวงค์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
24 6201124303 นายธรณ์เทพ ฟูลิ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
25 6201124306 นายพหุชัย พรผักแว่น วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
26 6201124307 นางสาวพิณัฐดา มโนธง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
27 6201124309 นางสาววรรณิษา สายทอง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
28 6201124310 นางสาวศิรินพา สีเหล็ก วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
29 6201126321 นางสาววสกมล มูลรส 10
30 6301101311 นายดุริยะ ชื่นสงวน วท.บ.10
31 6301105309 นายชลภัทร รอสูงเนิน วท.บ.10
32 6301105313 นายดนุพล ล้านหล้า วท.บ.10
33 6301105314 นายตะวัน ลองจำนงค์ วท.บ.10
34 6301105315 นายธนกร เนียมเพราะ วท.บ.10
35 6301105317 นางสาวประภาพร คุณาคำ วท.บ.10
36 6301105320 นายพีรณัฐ กาฬภักดี วท.บ.10
37 6301105324 นายวรวุฒิ พลอยขาว วท.บ.10
38 6301105326 นายศุภัทรโชค วงค์เสือ วท.บ.10
39 6301125307 นายจิรพนธ์ ทองแก้ว วท.บ.10
40 6301125317 นายณัฐพงศ์ มณเฑียรรัตน์ วท.บ.10
41 6301125325 นายพงศกร พัฒนากุล วท.บ.10
42 6301126303 นางสาวจุฬารัตน์ สุมทุม 10
43 6301126304 นางสาวณัชธภากร สบายสุข 10
44 6301126305 นายนนทวัฒน์ ยอดปานันท์ 10
45 6301126306 นายนวฤทธิ์ จันทร์ผ่อง 10
46 6301126307 นางสาวนุชสรา นันต๊ะนา 10
47 6301126309 นายศุภกิตต์ สิทธิธรรม 10
48 6301126310 นายสรรเสริญ แซ่ฟุ้ง 10
49 6301126311 นางสาวสุพิชญา ต่อมดวงแก้ว 10
50 6301126312 นายนัฐพล แก้วเขียว 10
51 6301126313 นางสาวกิรณา โคกสีอำนวย 10
52 6301126314 นายชาญชล อิ่มใจ 10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
53 6303102328 นางสาวสุพิชชา กันทาวงศ์ วศ.บ.10
54 6303103351 นางสาวสุพรรษา เจริญผล วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
55 6304105302 นางสาวชลธิชา ผ่านชมภู วท.บ.10
56 6304105303 นายธนกฤต ไชยวงค์ วท.บ.10
57 6304105304 นายธนาธร ลอยเลิศ วท.บ.10
58 6304105305 นายนัตดานัย แช่มช้อย วท.บ.10
59 6304105306 นายบรรณวัฒน์ ศรีเอี่ยมกุล วท.บ.10
60 6304105307 นางสาวพรสุนีย์ ภักดีวงษาสกุล วท.บ.10
61 6304105311 นางสาวอินทิดา มาพิทักษ์ วท.บ.10
62 6304105312 นายอิบรอเฮม มุสิกะพันธ์ วท.บ.10
63 6304106305 นางสาวจณิตตา เจริญศิริ วท.บ.10
64 6304106307 นางสาวจุฑามาศ พงษ์เถื่อน วท.บ.10
65 6304106309 นายเจษฎาพงษ์ ปุ๊ดใจ วท.บ.10
66 6304106310 นายเจษฎาภรณ์ ปุ๊ดใจ วท.บ.10
67 6304106311 นางสาวชนาพร ภูนสุวรรณ์ วท.บ.10
68 6304106316 นายทักษ์ดนัย ฤกษ์สกุลชัย วท.บ.10
69 6304106321 นายธนศักดิ์ ราชล้อม วท.บ.10
70 6304106324 นายบรรพต รัตนดิลกกุล วท.บ.10
71 6304106325 นายบวรทัต จำปาทอง วท.บ.10
72 6304106327 นายพันธกานต์ คนเที่ยง วท.บ.10
73 6304106329 นายภัคพล ปานบัว วท.บ.10
74 6304106330 นายภูรินท์ ทองแดง วท.บ.10
75 6304106332 นายมนต์ชัย ศรีสวาท วท.บ.10
76 6304106333 นายรัชชานนท์ เพ็ชรหาญ วท.บ.10
77 6304106334 นางสาววาสนา กิมอ่อน วท.บ.10
78 6304106335 นางสาวศศินา เฮงสิน วท.บ.10
79 6304106336 นายศุภกร เปียงเจริญ วท.บ.10
80 6304106338 นายสุรเชษฐ ลาภโต วท.บ.10
81 6304106339 นางสาวหัสยา ขาวใหม่ วท.บ.10
82 6304106340 นางสาวอรพินท์ จันทา วท.บ.10
83 6304106341 นางสาวอัญญารัตน์ อินทรมงคล วท.บ.10
84 6304106342 นางสาวสกุลดี ลิ้มวัฒนะ วท.บ.10
85 6404102342 นายทัศโชติ เผ่าบัวทอง 10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
86 6305101304 นายกิตติพงษ์ ดีปุกเปียง ร.บ.10
87 6305101311 นางสาวจิดาภา บำรุงเจียม ร.บ.10
88 6305101318 นางสาวชนนิกานต์ แซ่แต้ ร.บ.10
89 6305101320 นางสาวชลดา ปิ่นเมธา ร.บ.10
90 6305101327 นางสาวฐิติรัตน์ แก้วทา ร.บ.10
91 6305101328 นางสาวณฐมณ ป้อมเมือง ร.บ.10
92 6305101332 นางสาวณัฐธิตา อยู่สบาย ร.บ.10
93 6305101337 นายดิศรณ์ เจริญแก้ว ร.บ.10
94 6305101344 นางสาวธัญเรศ งามแสงสิริทรัพย์ ร.บ.10
95 6305101349 นายนฤตย์ ทุนอินทร์ ร.บ.10
96 6305101350 นางสาวนฤตยา เมืองใจแก้ว ร.บ.10
97 6305101355 นายปกรณ์ สิงห์ปัญญา ร.บ.10
98 6305101356 นางสาวปนัดดา นพเก้า ร.บ.10
99 6305101358 นายประเสริฐ ชาตรีวินิจทอง ร.บ.10
100 6305101360 นางสาวปริยากร อินรุ่ง ร.บ.10
101 6305101362 นายปารย์คณิน เอี่ยมสมบัติ ร.บ.10
102 6305101371 นางสาวพรวิไล หล้าจู ร.บ.10
103 6305101372 นางสาวพรสรวง สอาดศรี ร.บ.10
104 6305101373 นางสาวพลอยวรินทร์ คงนุ่น ร.บ.10
105 6305101386 นายมงคล ทองพิมพ์ ร.บ.10
106 6305101387 นายเมธาวี สารพัตร ร.บ.10
107 6305101391 นางสาวรัตนาวดี นิลวัฒน์ ร.บ.10
108 6305101395 นางสาววิมลพร มังคละแสน ร.บ.10
109 6305101399 นางสาวศศิกานต์ ฟักแก้ว ร.บ.10
110 6305101400 นางสาวศศิวิมล สุจาแสน ร.บ.10
111 6305101402 นางสาวศิริญญา บิดาคำ ร.บ.10
112 6305101405 นายสิทธิกร ดู่คำ ร.บ.10
113 6305101406 นายสิทธิโชค ผิวทน ร.บ.10
114 6305101407 นางสาวสิริกัญญา คำจันทร์ ร.บ.10
115 6305101408 นายสิริวัฒน์ เลิศธนวิรัตน์ ร.บ.10
116 6305101409 นางสาวสุนิตา แก้วสาร ร.บ.10
117 6305101410 นางสาวสุพัตรา อินนวน ร.บ.10
118 6305101411 นางสาวสุพิชชา บัวพันธ์ ร.บ.10
119 6305101412 นางสาวสุภัสสรา ศรีมอยน้อย ร.บ.10
120 6305101414 นายสุวิทย์ เทพมา ร.บ.10
121 6305101418 นายอนุวัฒน์ วรรณเสน ร.บ.10
122 6305101425 นางสาวอัจฉราพร ดวงดี ร.บ.10
123 6305105307 นายคณรัฐ ชื่นรัมย์ รป.บ.10
124 6305105314 นายชินวัฒน์ พวงอภัย รป.บ.10
125 6305105317 นางสาวฐิตาพร ใจดี รป.บ.10
126 6305105318 นางสาวฐิตารีย์ ศรีจันทร์ รป.บ.10
127 6305105319 นางสาวณัฐวดี พุ่มชะเอม รป.บ.10
128 6305105324 นางสาวสาธิดา ยศบุญเรือง รป.บ.10
129 6305105328 นายนพรัตน์ ศิริ รป.บ.10
130 6305105330 นางสาวนรีกานต์ ไทยนิยม รป.บ.10
131 6305105333 นางสาวหนึ่งกมล พังแสงสุ รป.บ.10
132 6305105335 นางสาวปฐมาวดี แก้วกุลศรี รป.บ.10
133 6305105337 นางสาวปวีณ์นุช ภูครองหิน รป.บ.10
134 6305105338 นางสาวผกามาศ ไววาง รป.บ.10
135 6305105339 นางสาวพรนัชชา วิภาสธวัช รป.บ.10
136 6305105340 นางสาวพัณณิตา ยอดดี รป.บ.10
137 6305105341 นางสาวพัทธนันท์ ยาปัน รป.บ.10
138 6305105343 นายพีชชญุตม์ ศรีสังวาลย์ รป.บ.10
139 6305105346 นางสาวรักตกันท์ กาละ รป.บ.10
140 6305105348 นายวชิรากร ราษตรีสกล รป.บ.10
141 6305105350 นายวรินทร์ คำมุลนา รป.บ.10
142 6305105351 นางสาววัชราภรณ์ ศรีบุญเรือง รป.บ.10
143 6305105358 นางสาวสายรุ้ง อาลัยไพรสณฑ์ รป.บ.10
144 6305105359 นางสาวสิริกานดา จดจำ รป.บ.10
145 6305105360 นางสาวสิริกานดา เลื่อนลอย รป.บ.10
146 6305105361 นางสาวสิรินดา สีเงา รป.บ.10
147 6305105362 นางสาวสุชาดา ช้างดี รป.บ.10
148 6305105363 นางสาวสุพัตรา ว่างป่อ รป.บ.10
149 6305105364 นางสาวสุภาพร เฟื่องฟูสมบูรณ์ รป.บ.10
150 6305105365 นางสาวสุภิชา สมพงษ์ รป.บ.10
151 6305105367 นายแสงชัย อนุดีเก้า รป.บ.10
152 6305105372 นางสาวอารีย์รัตน์ ลายะ รป.บ.10
153 6305105375 นายจตุพร อินทจักร์ รป.บ.10
154 6305105378 นายถิรวัฒน์ ปถมสุข รป.บ.10
155 6305105384 นายภูมิศักดิ์ หารสุโพธิ์ รป.บ.10
156 6305105386 นายศวัสกรณ์ ทิพย์โอสถ รป.บ.10
157 6305105389 นางสาวชนิกานต์ สิงห์คำ รป.บ.10
158 6305105392 นายรอซีดี ดอล๊ะ รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
159 6206102368 นายพัฒนากร เจริญทรัพย์ บธ.บ.10
160 6206102384 นางสาวรวินทร์นิภา ศิริเขตต์ บธ.บ.10
161 6206102385 นางสาวระพิพรรณ บุตรจันทร์ บธ.บ.10
162 6206102388 นางสาววราพร แก้วเมืองมา บธ.บ.10
163 6206102409 นางสาวสุทธิดา ดวงไทย บธ.บ.10
164 6206102414 นางสาวโสภิญญา กรัดทาน บธ.บ.10
165 6206102416 นางสาวอทิตยา สิงห์เถื่อน บธ.บ.10
166 6206102417 นางสาวอโนชา เงินยิ่ง บธ.บ.10
167 6206102425 นายเอกมงคล ดวงเล็ก บธ.บ.10
168 6206104315 นายอชิรญา เมืองอินทร์ บธ.บ.10
169 6206104319 นางสาวธันยพร ซุยหาญ บธ.บ.10
170 6206104320 นายธีระศักดิ์ มานุ บธ.บ.10
171 6206104322 นางสาวณกมล นิยะสม บธ.บ.10
172 6206104323 นางสาวนันทิญา สายสีแก้ว บธ.บ.10
173 6206104324 นางสาวนิรชา หว่านพืช บธ.บ.10
174 6206104325 นางสาวนิสา พันธราช บธ.บ.10
175 6206104327 นางสาวปรียาวดี จุมภูก๋า บธ.บ.10
176 6206104331 นางสาวรัญชนา แซ่เฮอ บธ.บ.10
177 6206104342 นางสาวอังคณา คำเงิน บธ.บ.10
178 6206104345 นายกำพลพัฒณ์ เกตุแก้ว บธ.บ.10
179 6306103304 นางสาวกิ่งดาว โคสัย บช.บ.10
180 6306103307 นางสาวเขมิกา ภูดอนตอง บช.บ.10
181 6306103311 นางสาวจารุณี แซ่วะ บช.บ.10
182 6306103312 นายจิรายุ คงคร้าม บช.บ.10
183 6306103317 นางสาวชลธิชา บาลี บช.บ.10
184 6306103326 นางสาวณัฐริกา วงษ์ถา บช.บ.10
185 6306103327 นางสาวณัฐิดา มณีขัติย์ บช.บ.10
186 6306103328 นางสาวณิชากร แหวนทอง บช.บ.10
187 6306103329 นางสาวถิรพร กุศลทาน บช.บ.10
188 6306103330 นางสาวทันญา บริสุทธิ์ บช.บ.10
189 6306103332 นางสาวทิพากร แสงนูญ บช.บ.10
190 6306103333 นางสาวธนัชชา ทองแท่น บช.บ.10
191 6306103335 นางสาวธัญวรัตน์ วงศ์สายปัน บช.บ.10
192 6306103336 นางสาวธัญสุดา แสนเขื่อน บช.บ.10
193 6306103343 นางสาวนริศรา การิยา บช.บ.10
194 6306103361 นางสาวพิชสินี เอี่ยมโพธิ์ บช.บ.10
195 6306103362 นางสาวพิมพิวรรณ กิริยา บช.บ.10
196 6306103363 นางสาวพิมพิศา พันมะโน บช.บ.10
197 6306103366 นางสาวเพชรนภา วังสุนันท์ บช.บ.10
198 6306103367 นางสาวภัคจิรา สมเพชร บช.บ.10
199 6306103383 นางสาวรุ่งอรุณ ช่างเหล็ก บช.บ.10
200 6306103384 นางสาวรุจิกาญจน์ ปาเมืองมูล บช.บ.10
201 6306103390 นายวิธวัช อินใจ บช.บ.10
202 6306103391 นางสาววิภารัตน์ เขียวหล้า บช.บ.10
203 6306103394 นางสาวศรัณย์พร เมืองก้อน บช.บ.10
204 6306103395 นางสาวศิรดา สามัคคีสาธร บช.บ.10
205 6306103396 นางสาวศิราพร สมคิด บช.บ.10
206 6306103397 นางสาวศิริวิมล เรือนหน้อย บช.บ.10
207 6306103398 นางสาวศุภกานต์ เรืองรัตน์วณิชยา บช.บ.10
208 6306103399 นางสาวศุภลักษณ์ พิสปิงคำ บช.บ.10
209 6306103400 นายศุภวิชญ์ คิดอ่าน บช.บ.10
210 6306103401 นางสาวสวรรญา จิตต์ปราณี บช.บ.10
211 6306103403 นางสาวสิริกัลยา บุญชัย บช.บ.10
212 6306103405 นางสาวสิริอัยการ ทะขุ่ย บช.บ.10
213 6306103407 นางสาวสุธินี ชัยยะ บช.บ.10
214 6306103409 นางสาวนราวดี นวลคำ บช.บ.10
215 6306103411 นางสาวสุภาพร สุทธเขต บช.บ.10
216 6306103415 นางสาวอมรรัตน์ ทิยะ บช.บ.10
217 6306103416 นางสาวอรณัส เทศนิยม บช.บ.10
218 6306103417 นางสาวอริยา ปราณีทะ บช.บ.10
219 6306103419 นางสาวอาชิว แซ่เจ้า บช.บ.10
220 6306104314 นายพัฐจักร ปัญญ์อภิลักษณ์ บธ.บ.10
221 6306105313 นายทีปกร ไชยมงคล บธ.บ.10
222 6306105314 นายปิยวัช กาวิน บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
223 6209101301 นางสาวกชพร พิพัฒน์สำโรง ศศ.บ.10
224 6209101302 นางสาวกมลทิพย์ ตั้งประดิษฐ์ ศศ.บ.10
225 6209101305 นางสาวกัญญารัตน์ สถานกอง ศศ.บ.10
226 6209101307 นางสาวกุสุมา แหขุนทด ศศ.บ.10
227 6209101308 นางสาวเกษวรินทร์ เขียวมณีย์ ศศ.บ.10
228 6209101310 นางสาวเขมิกา ปูคำ ศศ.บ.10
229 6209101312 นางสาวจิราลักษณ์ ลุงกอน ศศ.บ.10
230 6209101313 นางสาวจุฑามาศ จอมกันท์ ศศ.บ.10
231 6209101317 นางสาวชนินาถ จันชะนะกิจ ศศ.บ.10
232 6209101319 นายชัชชัย แก้วเณร ศศ.บ.10
233 6209101325 นางสาวณาฐเซียร์ เทรวิซาน ศศ.บ.10
234 6209101327 นางสาวดารารัตน์ กลิ่นขจร ศศ.บ.10
235 6209101329 นายตะวัน ลุงกู่มะ ศศ.บ.10
236 6209101330 นางสาวแตงโม มูหลิ่ง ศศ.บ.10
237 6209101332 นางสาวทิพย์วรรณ เขื่อนขันธ์ ศศ.บ.10
238 6209101334 นายธนวินท์ เกตุคง ศศ.บ.10
239 6209101336 นายธนาทัช ศิวพรอนันต์ ศศ.บ.10
240 6209101341 นางสาวนฤมล บุญแย้ม ศศ.บ.10
241 6209101345 นายปฏิภาณ รักวงษ์ฤทธิ์ ศศ.บ.10
242 6209101346 นางสาวปรียธิดา วงค์แปง ศศ.บ.10
243 6209101347 นางสาวปิยะฉัตร ศรีคำ ศศ.บ.10
244 6209101352 นางสาวพรสวรรค์ วงศ์แสง ศศ.บ.10
245 6209101353 นายพศวัฒน์ แก้วฟู ศศ.บ.10
246 6209101354 นางสาวพัชรี ศรเตโช ศศ.บ.10
247 6209101355 นางสาวพิชญ์กานต์ โพธิยอด ศศ.บ.10
248 6209101356 นางสาวพิมพ์ชนก ถวายนิล ศศ.บ.10
249 6209101357 นางสาวพิมพ์นิภา พวงมาลา ศศ.บ.10
250 6209101358 นางสาวพิยะดา แก้วเล็ก ศศ.บ.10
251 6209101359 นายพิสิษฐ์ ปรากฎผล ศศ.บ.10
252 6209101361 นางสาวภริดา เชอมือกู่ ศศ.บ.10
253 6209101365 นางสาวมากีตาร์ แสนสุภา ศศ.บ.10
254 6209101366 นางสาวมาริสา มาเยอะ ศศ.บ.10
255 6209101367 นางสาวเมทินี แสงคำ ศศ.บ.10
256 6209101368 นางสาวรวิสรา บัวสุวรรณ ศศ.บ.10
257 6209101369 นางสาวรุ่งทิวา พยาเรือน ศศ.บ.10
258 6209101372 นางสาววราภรณ์ วงค์แปง ศศ.บ.10
259 6209101377 นางสาวศกลวรรณ มากสรอย ศศ.บ.10
260 6209101379 นางสาวศศิกาญจน์ จิตนันท์ ศศ.บ.10
261 6209101381 นางสาวศิริญญา อุ่นปิง ศศ.บ.10
262 6209101382 นายสรธัญ เมืองแก้ว ศศ.บ.10
263 6209101383 นางสาวสโรชา แซ่ตัง ศศ.บ.10
264 6209101384 นางสาวสิริรัตน์ โตยัง ศศ.บ.10
265 6209101385 นางสาวสุชาวลี ใจรินทร์ ศศ.บ.10
266 6209101389 นางสาวอภิชญา เป็งโต ศศ.บ.10
267 6209101391 นางสาวอรัชพร ชัยมงคล ศศ.บ.10
268 6209101393 นางสาวอัญชลี สุทา ศศ.บ.10
269 6209101397 นางสาวณิชากร ทองอินทร์ ศศ.บ.10
270 6209101403 นางสาวโศภิตา แสงศรี ศศ.บ.10
271 6209101405 นายเอื้ออังกูร อู่จีรังกูล ศศ.บ.10
272 6309101400 นางสาววรัญญา ตะติรัตน์ ศศ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
273 6112107321 นางสาวสุภัสสร โฉมเชิด ศ.บ.10
274 6312101309 นายณัฐวุฒิ แสนแอ่น ศ.บ.10
275 6312101310 นายตรีนิล จงงามวิไล ศ.บ.10
276 6312101313 นายนครินทร์ อินทาน ศ.บ.10
277 6312101319 นายปฏิคม มุกกาศ ศ.บ.10
278 6312101321 นายพงศธร อ่ำกลาง ศ.บ.10
279 6312101330 นายศิวากร ผัดจันตา ศ.บ.10
280 6312101337 นายอธิบดี ศรียันต์ ศ.บ.10
281 6312101339 นายอัครวงศ์ วงค์ธิดา ศ.บ.10
282 6312101342 นายอำนาจ ปรัชญาภูวดล ศ.บ.10
283 6312101343 นายอิศรพงษ์ พวงบุญมี ศ.บ.10
284 6312101346 นายพงศกร อยู่ทอง ศ.บ.10
285 6312102302 นางสาวกัลยรัตน์ อวดสุข 10
286 6312102303 นางสาวกาญจนา ศรีวิชัย 10
287 6312102306 นางสาวจิราภรณ์ อินเสาร์ 10
288 6312102326 นางสาวสุพัตรา ธรรมขัดดุก 10
 ศิลปศาสตร์
289 6214102366 นางสาวแพรวา พรมดี ศศ.บ.10
290 6214102370 นางสาวรจนา สองแกะ ศศ.บ.10
291 6214102373 นางสาววรัญรัตน์ พูลสวัสดิ์ ศศ.บ.10
292 6214102376 นายวศิน น้าประเสริฐ ศศ.บ.10
293 6214102384 นายศุภวิชญ์ กาลิกานนท์ ศศ.บ.10
294 6214102398 นางสาวหทัยรักษ์ ทัพเสลา ศศ.บ.10
295 6214102407 นายอาธาร คำใจ ศศ.บ.10
296 6214102411 นายอุดมพฤกษ์ กรีธาธร ศศ.บ.10
297 6214102412 นายเอกอภิสิทธิ์ สุดเสาร์ ศศ.บ.10
298 6314101349 นางสาวบัณฑิตา แก้ววีระสิงห์ ศศ.บ.10
299 6314101372 นายพูนภัค วิสิฐสันติสุข ศศ.บ.10
300 6314101380 นางสาวมณฑิรา แดงใหม่ ศศ.บ.10
301 6314101398 นายศรายุธ เครื่องสกุล ศศ.บ.10
302 6314101433 นางสาวพรนภา ปัญญา ศศ.บ.10
303 6314101438 นายสุรเกียรติ์ สุคันธมาลย์ ศศ.บ.10
304 6314102302 นางสาวกนกพร บุญเฉลียว B.A.10
305 6314102304 นางสาวกนกวรรณ พุ่มพวง B.A.10
306 6314102313 นางสาวกัญญารัตน์ แจ้งอุบล B.A.10
307 6314102314 นายกีรดิต หีมบุญช่วย B.A.10
308 6314102315 นางสาวกุลภิกา ไหวพริบ B.A.10
309 6314102316 นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คำ B.A.10
310 6314102318 นางสาวจันทร์ธิดา เปียงแหล่ B.A.10
311 6314102321 นางสาวจุฑารัตน์ ติ๊บแดง B.A.10
312 6314102322 นางสาวฉัตรพร สกุลธนาภา B.A.10
313 6314102323 นางสาวชนกนาถ ปู่หวาน B.A.10
314 6314102327 นายชัชนันท์ สัตรูพ่าย B.A.10
315 6314102328 นายชัยวัฒน์ ปัญญาศิริ B.A.10
316 6314102329 นายชินวรากรณ์ อินต๊ะ B.A.10
317 6314102330 นางสาวญาณิศา อุดมวงษ์ B.A.10
318 6314102333 นายฐิตินัยน์ ดีใส B.A.10
319 6314102334 นายณทกฤท สุวรรณศรี B.A.10
320 6314102336 นายณรงค์วัฒน์ เพชรสวัสดิ์ B.A.10
321 6314102337 นางสาวณัชชา คงกล่ำ B.A.10
322 6314102339 นางสาวณัฏฐณิชา ถวิลรักษ์ B.A.10
323 6314102341 นายณัฐชนน เซ็งปี B.A.10
324 6314102345 นางสาวดนุนุช สุจา B.A.10
325 6314102349 นายทิชานนท์ กันยาประสิทธิ์ B.A.10
326 6314102351 นางสาวทิพรัตน์ บำรุงวุฒิ B.A.10
327 6314102352 นายธนกฤต จันทร์ดี B.A.10
328 6314102353 นายธนพล พันทนาภูมิ B.A.10
329 6314102354 นายธนภัทร ไชยลังการ์ B.A.10
330 6314102355 นายธวัชชัย มาลี B.A.10
331 6314102356 นางสาวธวัลรัตน์ จันทรัตน์ B.A.10
332 6314102357 นางสาวธัญญารัตน์ ศรีไพศาล B.A.10
333 6314102359 นางสาวธัญภัค บริสุทธิ์ B.A.10
334 6314102362 นางสาวธันยา รมนา B.A.10
335 6314102363 นายธาณุพงษ์ ทำทอง B.A.10
336 6314102364 นายธีรภัทร์ นามซื่อ B.A.10
337 6314102365 นางสาวนภัสวรรณ ไชยพูน B.A.10
338 6314102366 นางสาวนภัสวรรณ สวรรค์ไพร B.A.10
339 6314102368 นางสาวนริศรา อำนวยพร B.A.10
340 6314102369 นางสาวนลินี ลาไผ่ B.A.10
341 6314102370 นายนิติธร ศิริภูธร B.A.10
342 6314102371 นางสาวนิสรีนทร์ หมาดเต๊ะ B.A.10
343 6314102372 นางสาวนุชนาฎ ทองคำ B.A.10
344 6314102373 นางสาวนูรอิห์ซาน อินนูยูซี B.A.10
345 6314102375 นางสาวภิรฎา เทียนดำ B.A.10
346 6314102377 นางสาวปฏิกานต์ เข่งเฮง B.A.10
347 6314102378 นางสาวปทิตตา อ่ำรัศมี B.A.10
348 6314102379 นางสาวปรียาพร ฤทธิโยธิน B.A.10
349 6314102380 นางสาวปัญญาพร ทันพรมมา B.A.10
350 6314102383 นางสาวผกามาส คำคง B.A.10
351 6314102384 นายพงศธร วรรณรัตน์ B.A.10
352 6314102385 นางสาวพชรพร พรมอ้าย B.A.10
353 6314102386 นางสาวพนิดา จันทร์แก้ว B.A.10
354 6314102389 นางสาวพรอุมา นามเดช B.A.10
355 6314102392 นายพิชญุตม์ สุระพัฒน์พิชัย B.A.10
356 6314102393 นางสาวพิมฤทัย ไชยวาน B.A.10
357 6314102394 นายพิสิฐพงศ์ พันธุศาสตร์ B.A.10
358 6314102395 นายไพโรจน์ จันทรัตน์ B.A.10
359 6314102403 นางสาวมณีนพรัษน์ สว่างคำ B.A.10
360 6314102405 นางสาวมาลินี ลำสกุล B.A.10
361 6314102407 นายยศนันท์ มอญเต้ B.A.10
362 6314102408 นางสาวยศวดี เพ็ญพิชัย B.A.10
363 6314102409 นางสาวยอดชีวัน ผาทอง B.A.10
364 6314102410 นางสาวเยาวลักษณ์ นอสร้อยทอง B.A.10
365 6314102412 นางสาวรัชนีกร ดาวประดับ B.A.10
366 6314102414 นางสาวรินลณี ครูบรรณ์ B.A.10
367 6314102416 นางสาวลภัสรดา วงค์ราชสีห์ B.A.10
368 6314102417 นางสาวลักษิกา ทะทุมมา B.A.10
369 6314102418 นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกุล B.A.10
370 6314102420 นางสาววณพันธน์ อิงควระ B.A.10
371 6314102422 นางสาววรรณทสา ขืนเขียว B.A.10
372 6314102424 นางสาววราภรณ์ แซ่ห่วง B.A.10
373 6314102428 นายวาสุกรี ขุนทอง B.A.10
374 6314102429 นางสาววิชุดา ขำฉนวน B.A.10
375 6314102430 นางสาววิญาดา ห้าด่านจาก B.A.10
376 6314102431 นางสาววิลาสินี เที่ยงทุกข์ B.A.10
377 6314102432 นางสาววีรดา นิถาทานัง B.A.10
378 6314102434 นายศตกฤต ผลประเสริฐ B.A.10
379 6314102435 นายวชิรวิชญ์ ลุนจักร B.A.10
380 6314102436 นางสาวศรุตา สุทธิฤทธิ์ B.A.10
381 6314102444 นางสาวสโรชา พาพรหม B.A.10
382 6314102445 นางสาวสาวิตรี เทียนแก้ว B.A.10
383 6314102450 นายสุทธิชัย ใจมุข B.A.10
384 6314102451 นางสาวสุปริญา หมายมั่น B.A.10
385 6314102452 นางสาวสุพัตรา เพ็งหมู B.A.10
386 6314102455 นางสาวสุรางค์วรรณ สุขเกษม B.A.10
387 6314102456 นางสาวหทัยกานต์ ต้นสวรรค์ B.A.10
388 6314102458 นางสาวอนัญพร นันกด B.A.10
389 6314102459 นางสาวอภัชญา เจริญศุภมิต B.A.10
390 6314102460 นายอภิวัฒน์ สุทธิพัฒน์อนันต์ B.A.10
391 6314102461 นางสาวอรุณี ดอกไม้ B.A.10
392 6314102463 นายอัครพงศ์ กันใจ B.A.10
393 6314102464 นายอัครวินท์ คงสมฤทธิ์ B.A.10
394 6314102465 นางสาวอาณาประกาย ไชยวงค์ B.A.10
395 6314102466 นางสาวอานีส ลานง B.A.10
396 6314102468 นางสาวอารียา หอมบุญ B.A.10
397 6314102470 นางสาวอุมาพร ฟักสุวรรณ B.A.10
398 6314102472 นางสาวอนีตา ชัยรัตน์ B.A.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
399 6415124017 นายชวัช ดูเมฆ วศ.บ.10
400 6415124030 นายธีรศักดิ์ แก้วมา วศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
401 6418102504 นายชลสิทธิ์ รักษา ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
402 6319101301 Mr.Sokmanuth Sorn ทล.บ.10
403 6319101304 นางสาวจิรัชฌา ชัยเลิศ ทล.บ.10
404 6319101305 นางสาวญาวีนันท์ จรรยา ทล.บ.10
405 6319101306 นายตะวัน ศรีสร้างคอม ทล.บ.10
406 6319101310 นายพุฒิพงศ์ แสงทอง ทล.บ.10
407 6319101311 นายภูมิทัศน์ ชูมณี ทล.บ.10
408 6319101312 นางสาวมณีวรรณ ธิติอภินันท์ ทล.บ.10
409 6319101313 นางสาวรูสนา ลาแซ ทล.บ.10
410 6319101316 นายอนุวัฒน์ ก๋าแก่น ทล.บ.10
411 6319101318 นายแดง นายคำ ทล.บ.10
412 6319101319 นางสาวธัญจิรา ทรายทอง ทล.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
413 6322101302 นางสาวกัญญพัชร นันทกิจรุ่งโรจน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
414 6322101317 นายจิรายุ หวันมูล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
415 6322101321 นายเจษฎา พานทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
416 6322101326 นายชัยทัศน์ กลึงสำโรง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
417 6322101327 นายชายชาญ พรมประสิทธิ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
418 6322101330 นายณธีวิชญ์ ศิระวิมลพงพษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
419 6322101331 นางสาวณัฏฐณิชา ปันกัน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
420 6322101332 นายณัฐชนน วาดสูงเนิน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
421 6322101351 นางสาวนลัทพร เสียวกระแส วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
422 6322101353 นางสาวนันทนี นัดครีบ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
423 6322101354 นางสาวนัสริน ปิ่นธุรัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
424 6322101359 นางสาวปนัดดา เกิดสุข วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
425 6322101370 นางสาวพรพิมล สืบพันธ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
426 6322101378 นายภคิน บัวเขียว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
427 6322101380 นางสาวมนธิญา สุตา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
428 6322101382 นายไมเคิล ฟานเนียฟัน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
429 6322101388 นางสาวรัตติกาล แต้มมาก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
430 6322101389 นางสาวรินรดา เทียนสว่าง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
431 6322101390 นางสาวลฎาภา เสาร์ไชย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
432 6322101391 นางสาวลลิตา เปียงใจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
433 6322101411 นางสาวศุภลักษณ์ ทองเขียว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
434 6322101412 นางสาวสรัลพร ส่องแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47