เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท310 : กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201102350 นายตะวัน กันทะตั๋น วท.บ.10
2 6201102372 นางสาวนพัสร สุทธิ วท.บ.10
3 6201102374 นายนลธวัช แสงแก้ว วท.บ.10
4 6201102380 นายบรรพต สมิด วท.บ.10
5 6201102398 นางสาวพรไพลิน โงกสูงเนิน วท.บ.10
6 6201102409 นายภัทระ แสงเรือง วท.บ.10
7 6201102411 นายภานุวัฒน์ ใจจะดี วท.บ.10
8 6201102474 นายอิศรพงศ์ ไชยตน วท.บ.10
9 6301101013 นายณัฐพล ไชยสถาน วท.บ.10
10 6301102304 นายกฤตภาส สิงหนาท วท.บ.10
11 6301102351 นายธนาชัย ใจเรือน วท.บ.10
12 6301102437 นายเอกชัย ปิ่นเสา วท.บ.10
13 6301105306 นายจักรินทร์ ปันคำ วท.บ.10
14 6301105307 นายจิตรกานต์ ทองดี วท.บ.10
15 6301105311 นางสาวฐิติยาภรณ์ ญาณะตัน วท.บ.10
16 6301105316 นายธนากร เกียรตินพคุณ วท.บ.10
17 6301105319 นางสาวฝนมณี สามสาลี วท.บ.10
18 6301105325 นางสาวศิริมาศ มาลีการุณกิจ วท.บ.10
19 6301105332 นางสาวสุธาทิพย์ คุ้มกุดขมิ้น วท.บ.10
20 6301105333 นายอัครชัย จันทร์ศรีมา วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
21 6203103310 นางสาวโชติกา เกตุอินทร์ วท.บ.10
22 6203103350 นายอาทิตย์ ด่านกระโทก วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
23 6204101305 นายเกียรติศักดิ์ แซ่โซ้ง วท.บ.10
24 6204101312 นายชาญสิริ บุญจันทร์ วท.บ.10
25 6204101322 นายนรภัทร แคว้งใจ วท.บ.10
26 6204101343 นายเมฆินทร์ จีนะวรรณ วท.บ.10
27 6204101348 นางสาววิภาวี เครื่องพนัด วท.บ.10
28 6204101349 นางสาวศตพร ทองสกุล วท.บ.10
29 6204101351 นายศิริวุฒิ ภูวนาสันติ วท.บ.10
30 6204101352 นายศิลาดล ประคองธนะพันธุ์ วท.บ.10
31 6204101354 นายสรสิช ไชยราษฎร์ วท.บ.10
32 6204101364 นายอานนท์ แซ่เฮ้ง วท.บ.10
33 6304103304 นายฐิติกร เรือนมนต์ วท.บ.10
34 6304103306 นางสาวณัฐริกา เรืองฤทธิ์ วท.บ.10
35 6304103307 นายเดชณรงค์ จินะกาศ วท.บ.10
36 6304103308 นางสาวทิพวัลย์ รายะ วท.บ.10
37 6304103312 นางสาวแพรวพรรณ วงศ์ตา วท.บ.10
38 6304103313 นางสาวภัทรมาศ บุตรจุมปา วท.บ.10
39 6304103314 นางสาวรัตติกรณ์ หยง วท.บ.10
40 6304103315 นางสาวรุ่งธิวา เรือนมูล วท.บ.10
41 6304103316 นางสาววรรณนิสา คงยอด วท.บ.10
42 6304103317 นางสาววัชรินทร์ สุวรรณรัตน์ วท.บ.10
43 6304103318 นางสาววิศรุตา พึ่งปา วท.บ.10
44 6304103319 นางสาวศศิกานต์ วงศ์ก่ำ วท.บ.10
45 6304103320 นางสาวศิรินภา ใจมา วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
46 6305105304 นางสาวเกตุสุดา แย้มกระจ่าง รป.บ.10
47 6305105305 นางสาวขนิษฐา ยาวไธสง รป.บ.10
48 6305105306 นางสาวขวัญจิรา ผูกพันธุ์ รป.บ.10
49 6305105308 นางสาวคุณนิธิ รองเดช รป.บ.10
50 6305105309 นางสาวจารุภา คงสถาน รป.บ.10
51 6305105310 นางสาวจารุมน โพธริน รป.บ.10
52 6305105316 นายฐานทัพ ท้าวภูธร รป.บ.10
53 6305105320 นายดัสกร กัญจนะ รป.บ.10
54 6305105326 นายธิติ ต๊ะพ่อ รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
55 6206102332 นางสาวฐิติภรณ์ สารคำ บธ.บ.10
56 6206102338 นางสาวดรณีรัตน์ จั๋นติ๊บ บธ.บ.10
57 6206102394 นางสาววิสสุตา ผ่องประภา บธ.บ.10
58 6206102415 นางสาวอติพร งามประพฤติ บธ.บ.10
59 6206105313 นางสาวพราวพรรณ เมืองทอง บธ.บ.10
60 6206105316 นางสาวภัคจีรา แสนคำ บธ.บ.10
61 6306102313 นางสาวจิตรลดา ถนอมใจ บธ.บ.10
62 6306102314 นางสาวจิรภิญญา หมวดคง บธ.บ.10
63 6306102338 นายต้นน้ำ เด่นดี บธ.บ.10
64 6306102349 นางสาวธมนวรรณ เกตุมณี บธ.บ.10
65 6306102383 นายศรัณยู สมานพงษ์ บธ.บ.10
66 6306102385 นายศักดิพงศ์ ใจทา บธ.บ.10
67 6306102416 นางสาวแพรวา ปาละดี บธ.บ.10
68 6306102423 นางสาวภัทรนิษฐ์ กาญจนเจริญกุล บธ.บ.10
69 6306103005 นายจันทพร แซแฮ บช.บ.10
70 6306103017 นายณัฐภัทร สุวรรณเดชา บช.บ.10
71 6306103041 นางสาวพรรวี หลวงนา บช.บ.10
72 6306103046 นางสาวภันทิลา ปัญญาทา บช.บ.10
73 6306103310 นางสาวจันทรักษ์ สมใจอาศัยพนา บช.บ.10
74 6306103319 นางสาวชารีรัตน์ รัตนาวรวิเศษ บช.บ.10
75 6306103320 นางสาวญาริณี อินทะวงษ์ บช.บ.10
76 6306103323 นางสาวฐิติชญา ขอนดอก บช.บ.10
77 6306103324 นายณฐนนท์ เชื้อเจ็ดตน บช.บ.10
78 6306103338 นางสาวธิญาดา ทาป้อ บช.บ.10
79 6306103339 นางสาวนฎกร เงินกองแก้ว บช.บ.10
80 6306103345 นางสาวนริศรา ทานัน บช.บ.10
81 6306103346 นางสาวนฤมล ดาวเงิน บช.บ.10
82 6306103347 นางสาวนัทชา สายสร้อย บช.บ.10
83 6306103350 นางสาวเบญญาภา จันทราราม บช.บ.10
84 6306103353 นางสาวปราณปริยา แก้วมามือ บช.บ.10
85 6306103354 นางสาวปรียนุช ใจอิ่ม บช.บ.10
86 6306103355 นางสาวปิยวดี สมบูรณ์ บช.บ.10
87 6306103357 นายพชรพล เทพแก้ว บช.บ.10
88 6306103358 นางสาวพนิดา บริสุทธิ์ บช.บ.10
89 6306103359 นางสาวพรพรรณ วิเศษศรี บช.บ.10
90 6306103371 นางสาวภาลินี มะโนคำ บช.บ.10
91 6306103375 นางสาวเมธาวี จันทร์ต๊ะวงค์ บช.บ.10
92 6306103376 นางสาวยุวดี อุดหนุน บช.บ.10
93 6306103377 นางสาวเยาวภา ก๋าถม บช.บ.10
94 6306103380 นางสาวระพีพัฒน์ เพชรศรีงาม บช.บ.10
95 6306103381 นางสาวรัตติยา ปัญญา บช.บ.10
96 6306103386 นางสาววริสรา ชุมภู บช.บ.10
97 6306103388 นางสาววันวิสา นาคอก บช.บ.10
98 6306103389 นางสาววาษิณี คำมูลใจ บช.บ.10
99 6306103392 นางสาววิยดา สีกล่อม บช.บ.10
100 6306103393 นางสาวศกาวรัตน์ วิทยาเลิศวจี บช.บ.10
101 6306104302 นางสาวกัญญาณัฐ พวงจันทร์ บธ.บ.10
102 6306104315 นางสาวพรธวัล คำทิพย์ บธ.บ.10
103 6306104316 นางสาวภัทรลภา สุยะการ บธ.บ.10
104 6306104317 นางสาวมานิตา นิลลออ บธ.บ.10
105 6306104318 นางสาววชิรญาณ์ พันแสง บธ.บ.10
106 6306104319 นางสาววรนุช วีจันทร์ บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
107 6109102304 นายคิรากร พนาใฝ่ธรรมชาติ ศศ.บ.10
108 6109102305 นางสาวจังคนิภา แก้วมาระวัง ศศ.บ.10
109 6209101314 นางสาวจุรีพร ลึกวิลัย ศศ.บ.10
110 6209101315 นางสาวเจียรนัย จันทานี ศศ.บ.10
111 6209101316 นางสาวชนัญชิดา บุณฑริกบุตร ศศ.บ.10
112 6209101323 นางสาวณัฐธิดา สถานเขื่อน ศศ.บ.10
113 6209101364 นางสาวมนัญญา ภู่ศรี ศศ.บ.10
114 6209101386 นางสาวสุทธิดา คำปันวงค์ ศศ.บ.10
115 6209101387 นางสาวสุธินี ดวงต๋า ศศ.บ.10
116 6209101390 นางสาวอรมณัส พรหมสุวรรณ์ ศศ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
117 6110102324 นายธีรศักดิ์ การคนซื่อ วท.บ.10
118 6110102336 นางสาวพรรยี่หวา ภุมกา วท.บ.10
119 6110102341 นายภูมินทร์ คำแก้ว วท.บ.10
120 6110102345 นางสาวลักษณพร ขันทะมา วท.บ.10
121 6210101029 นายพสธร งามสุวรรณวงษ์ วท.บ.10
122 6210101311 นางสาวณัฐิดา ปงลังกา วท.บ10
123 6210101336 นางสาวศิริวรรณ ผาสุข วท.บ10
124 6210101346 นายสพล แซ่ว่อง วท.บ10
125 6210101347 นางสาวโสธิดา ทองลิ้ม วท.บ10
126 6310101018 นายศุภณัฐ คงสี วท.บ.10
127 6310101310 นางสาวชลิตา จองจันทร์ วท.บ10
128 6310101334 นายสุทธิพงศ์ เอี่ยมทอง วท.บ10
129 6310101339 นายอลงกรณ์ หอมอุดม วท.บ10
130 6310102305 นายจิณณวัตร ม่วงมี วท.บ.10
131 6310102308 นายชัยนิตย์ ธรรมมา วท.บ.10
132 6310102309 นายชัยวัฒน์ กนกจรัสวาณิชย์ วท.บ.10
133 6310102310 นายชุติวัต คะปานา วท.บ.10
134 6310102313 นายธนายุทธ เดชจินดา วท.บ.10
135 6310102314 นางสาวธีนิดา อัศวภูมิ วท.บ.10
136 6310102317 นางสาวพรรณวิษา เทพสิงห์ วท.บ.10
137 6310102319 นายภานุ แสงฉาย วท.บ.10
138 6310102325 นายสุทิวัส ดีชูศร วท.บ.10
139 6310102326 นางสาวธนิดา นองสมุทร วท.บ.10
140 6310102327 นายอธิษฐ์ รัศมีเพ็ญ วท.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
141 6312106305 นายจาฏุพัจน์ พิมพ์ชาติ วท.บ.10
142 6312106312 นายธนากร ธงซิว วท.บ.10
143 6312106313 นายธนิสร มงคลไชยเจริญ วท.บ.10
144 6312106314 นายธีรพงษ์ เถื่อนเเท้ วท.บ.10
145 6312106320 นายบุญมี แน่นอุดร วท.บ.10
146 6312106324 นายภาสวิชญ์ แช่มไพโรจน์ วท.บ.10
147 6312106328 นายวีรภัทร ปิ่นปั่น วท.บ.10
148 6312106331 นายสาคร เกตุเเสนลี วท.บ.10
149 6312106338 นายชลัช ก่ำศรี วท.บ.10
150 6312107302 นางสาวกรรณิกา กล่ำเทพ ศ.บ.10
151 6312107315 นางสาวศศิธร อ่อนน้อม ศ.บ.10
152 6312107317 นางสาวสโรชา สุมามารย์ ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
153 6214101313 นางสาวจารุพักตร์ นพศรี ศศ.บ.10
154 6214101314 นางสาวจิดาพร เณรแตง ศศ.บ.10
155 6214101316 นางสาวจิราภรณ์ ทลทอง ศศ.บ.10
156 6214101317 นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีอุทยาน ศศ.บ.10
157 6214101322 นายชรันดร์ กระแสร์สาย ศศ.บ.10
158 6214101326 นายณัฐพงศ์ มะโนเสาร์ ศศ.บ.10
159 6214101337 นายนันทิภัคค์ โกเสนตอ ศศ.บ.10
160 6214101348 นางสาวพิชามญธุ์ อ่อนแก้ว ศศ.บ.10
161 6214101358 นายศิรากร เครือพิมาย ศศ.บ.10
162 6214101359 นางสาวศิวาพร ปันดอนตอง ศศ.บ.10
163 6214101361 นายสมภพ บุญมาสุ ศศ.บ.10
164 6214101373 นางสาวอิชฌนา บุญสมหมาย ศศ.บ.10
165 6214101378 นางสาวนรีกานต์ คำหาบ ศศ.บ.10
166 6214101379 นางสาวพิมประภา มะเทวิน ศศ.บ.10
167 6214101384 นายสุริยา มีนาค ศศ.บ.10
168 6314101340 นางสาวนภสินธุ์ ปุณณวนิช ศศ.บ.10
169 6314101395 นางสาววิลาสินี วัฒนะ ศศ.บ.10
170 6314101416 นางสาวอมรรัตน์ ผ่องทิพย์ ศศ.บ.10
171 6314102326 นางสาวชลิตภากร ปานกลาง B.A.10
172 6314102376 นางสาวเบญสิตา ไกรสุข B.A.10
173 6314102388 นางสาวพรสวรรค์ วงค์ริยะ B.A.10
174 6314102390 นางสาวพิชญาภา เนตรโรจน์ B.A.10
175 6314102396 นางสาวเฟื่องลดา ประหุน B.A.10
176 6314102398 นางสาวภรางค์ทิพย์ เทพกูล B.A.10
177 6314102423 นางสาววราพร คุ้มนก B.A.10
178 6314102425 นางสาววราลี ทองใส B.A.10
179 6314102426 นางสาววรินธร โขพิมพ์ B.A.10
180 6314102467 นางสาวอารีญา ปู่อ่อน B.A.10
181 6314102471 นางสาวอาอีซะห์ สาลัง B.A.10
182 6314102473 นางสาวรวีวร ก้างออนตา B.A.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
183 6315123301 นางสาวกชกร แซ่ยะ วศ.บ.10
184 6315123302 นายกษิเดช สายโท๊ะ วศ.บ.10
185 6315123303 นางสาวกาญจนา ยศดี วศ.บ.10
186 6315123304 นายจักรพงศ์ ลินใจ วศ.บ.10
187 6315123306 นายชโยดม วงศ์หลวง วศ.บ.10
188 6315123307 นางสาวญาณิศา บัวพลู วศ.บ.10
189 6315123309 นายณภัทร กันธวัฒนะ วศ.บ.10
190 6315123311 นายธนญฤทธิ์ ไชยมนตรี วศ.บ.10
191 6315123312 นางสาวธนิตา อวดผล วศ.บ.10
192 6315123313 นายธีรดนย์ ดวงไทย วศ.บ.10
193 6315123315 นายธีรภัทร วงค์ษา วศ.บ.10
194 6315123316 นางสาวนฤมล บุญเสริม วศ.บ.10
195 6315123317 นางสาวนฤมล สมปาน วศ.บ.10
196 6315123318 นางสาวเบญทราย ล่ำสูง วศ.บ.10
197 6315123320 นางสาวปัณฑิตา จันทคัด วศ.บ.10
198 6315123322 นายพนมกร ผลาผล วศ.บ.10
199 6315123323 นายพฤกษ์ ปัทมานุช วศ.บ.10
200 6315123325 นายพีรพล ไกรวศิน วศ.บ.10
201 6315123326 นายภาณุพงษ์ ถังสูงเนิน วศ.บ.10
202 6315123327 นายภารดร กันธะ วศ.บ.10
203 6315123328 นางสาวมณัญญา วงษ์ดี วศ.บ.10
204 6315123329 นางสาวมุกแท้ ช่างตรึก วศ.บ.10
205 6315123330 นายวราธิษณ์ ใจกันทา วศ.บ.10
206 6315123331 นางสาววริศรา เตือนสติ วศ.บ.10
207 6315123333 นายวิษณุ ใจงาม วศ.บ.10
208 6315123334 นายสมหวัง กล่อมดวงใจ วศ.บ.10
209 6315123335 นางสาวสุธาสินี เชี่ยวชาญพฤกษา วศ.บ.10
210 6315123336 นายอดิศักดิ์ ทับแก้ว วศ.บ.10
211 6315123338 นายอัศวราช เกิดผล วศ.บ.10
212 6315123339 นายอัษฎาวุฒิ คำแสน วศ.บ.10
213 6315123340 นางสาวอาทิตย์ตยา สุทอง วศ.บ.10
214 6315123341 นายอิทธิพัทธ์ กัญมะใจ วศ.บ.10
215 6315123342 นายไอศวรรย์ บุญยรัตน์ วศ.บ.10
216 6315123343 นายกุญชร สุริวงษ์ วศ.บ.10
217 6315123344 นายเจตนิพัทธ์ เลสัก วศ.บ.10
218 6315123345 นายดนุสรณ์ หมื่นอภัย วศ.บ.10
219 6315123346 นายนายปฏิพล จองซาน วศ.บ.10
220 6315123347 นายพิสิทธิ์ สีม่วง วศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
221 6118102325 นางสาวณัฏฐา ชมนารถติกร ศศ.บ.10
222 6218102302 นางสาวกรรณิกา แสงมาน ศศ.บ.10
223 6218102305 นายเกษฎา สมเวที ศศ.บ.10
224 6218102308 นางสาวขวัญณรางค์ พุ่มเพชร ศศ.บ.10
225 6218102309 นายขวัญเมือง ศรีคำ ศศ.บ.10
226 6218102311 นางสาวจริยาภรณ์ สุยะ ศศ.บ.10
227 6218102312 นางสาวจารุพร อู่อินทร์ ศศ.บ.10
228 6218102313 นางสาวจิราพรณ์ จิตกล้า ศศ.บ.10
229 6218102314 นางสาวจุฑามาศ จอมจันทร์ ศศ.บ.10
230 6218102316 นางสาวจุฬารัตน์ อภัยกาวี ศศ.บ.10
231 6218102317 นายเฉลิมชัย ใจพล ศศ.บ.10
232 6218102318 นางสาวชณัฐรวี ประจันทร์คีรี ศศ.บ.10
233 6218102320 นางสาวชลดา จันต๊ะยศ ศศ.บ.10
234 6218102321 นายชลธิศ แก้วเป็ง ศศ.บ.10
235 6218102323 นายโชคชัย นามใหม่ภักดี ศศ.บ.10
236 6218102325 นายฐิติวัสส์ อินต๊ะเสน ศศ.บ.10
237 6218102326 นายณัชพล จันทร์ทศ ศศ.บ.10
238 6218102333 นางสาวตวงทอง ปาชนะวงค์ ศศ.บ.10
239 6218102337 นายธนิสร ตีรอรุณศิริ ศศ.บ.10
240 6218102338 นายธรรมรัฐ ปิ่นเงิน ศศ.บ.10
241 6218102339 นางสาวธัญชนิต ผจงภักดีกุล ศศ.บ.10
242 6218102343 นายนพรุจ อินต๊ะแสน ศศ.บ.10
243 6218102347 นางสาวนลินี สืบสมุทร ศศ.บ.10
244 6218102358 นายพัศกรจรัส คำแดง ศศ.บ.10
245 6218102367 นายภูวไนย พึ่งศรี ศศ.บ.10
246 6218102374 นายวาชิต วงค์ษา ศศ.บ.10
247 6218102379 นายศราวุธ อนันคำ ศศ.บ.10
248 6318102321 นางสาวจุไรวรรณ สมดุลย์ ศศ.บ.10
249 6318102352 นายธิติวัฒน์ มณีวรรณ ศศ.บ.10
250 6318102378 นางสาวพรวิมล เคลิ้มกระโทก ศศ.บ.10
251 6318102383 นายพัฒนพงค์ สุทธคำ ศศ.บ.10
252 6318102394 นายภาณุพัฒน์ มัธยะจันทร์ ศศ.บ.10
253 6318102398 นายเมธี พรหมฝาย ศศ.บ.10
254 6318102399 นางสาวยลดา คล้ายสิทธิ์ ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
255 6322101016 นางสาวรุจิรา ตั้งเมธากุล วท.บ.10
256 6322101305 นายกิตติพงศ์ ดีสุข วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
257 6322101312 นางสาวจันจิรา สุภาษี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
258 6322101314 นางสาวจารุวรรณ ใจแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
259 6322101319 นางสาวจุฑามาศ สิงห์ชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
260 6322101322 นายชนิสร สวัสดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
261 6322101323 นางสาวชลฐิชา หมีนิ่ม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
262 6322101324 นางสาวชลธิชา ประทุมทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
263 6322101328 นางสาวชุติมา แก่นมั่น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
264 6322101338 นางสาวณิชา ลมราษฎร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
265 6322101339 นางสาวณิชารีย์ ปรีชารัมย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
266 6322101341 นางสาวทัศติพร จักรปา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
267 6322101342 นางสาวทินสิรี สุดแสง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
268 6322101344 นางสาวธมลวรรณ ปุริวงศ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
269 6322101346 นายธัชพล หน่อวงศ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
270 6322101350 นายนพดล ศึกษาภักดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
271 6322101357 นางสาวนิศาชล นิตรา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
272 6322101358 นางสาวนุตธิภรณ์ บุตติ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
273 6322101361 นางสาวปัญญาพร ลุงลอย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
274 6322101362 นางสาวปานตะวัน จันทร์สาคร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
275 6322101365 นางสาวปิยธิดา บูชากุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
276 6322101375 นางสาวพีระนันท์ ทองแม้น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
277 6322101379 นายภูวนัย กันธิยะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
278 6322101383 นางสาวยุวดี พระงาม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
279 6322101384 นางสาวเยาวลักษณ์ หวังสุข วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
280 6322101387 นายระพีพัฒน์ กิมิเส วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
281 6322101393 นางสาววรนุช พนาจำปาสถิต วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
282 6322101394 นางสาววรรณกร วิภาจักษณกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
283 6322101395 นางสาววรรณิกา สุดใจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
284 6322101396 นายวรวิทย์ ขวัญรอด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
285 6322101400 นางสาววริศรา เขียวน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
286 6322101402 นางสาววัทนวิภา ใหม่ทองดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
287 6322101403 นางสาววารีเพลิน จวบสมัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
288 6322101404 นางสาววิภาดา บุญเลิศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
289 6322101405 นางสาววิวิศนา กุลชา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
290 6322101408 นางสาวศิริภรณ์ อ้วนคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
291 6322101413 นางสาวสิรปภา ชื่นประทุม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
292 6322101429 นางสาวอลิตา โพธิจักร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
293 6322101430 นางสาวอัมรินทร์ เขียวคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
294 6322101432 นางสาวอานัญญา โคตรทิพย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
295 6322103012 นายธิติวุฒิ เด็ดเดี่ยว วท.บ.10
296 6322103013 นายธีรยุทธ รอดหมื่นไวย วท.บ.10
297 6322103018 นายเพิ่มศักดิ์ เฟื่องฟูลอย วท.บ.10
298 6322103027 นายอภิสิทธิ์ ใคร้เชียงคำ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47