เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวอ101 : วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สมทบ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301260001 นายชนพัฒน์ มณีเทศ วท.บ.10
2 6301260002 นางสาวพิมพ์พนิต พิจิดเพ็ญ วท.บ.10
3 6301260003 นางสาวมนต์นรินทร์ เรืองจิตต์ วท.บ.10
4 6301260004 นายสกล คะประเวช วท.บ.10
5 6301260005 นายอนุศิษฎ์ ปาลีกุย วท.บ.10
6 6301260006 นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์ วท.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
7 6310260001 นายชาญชัย ใจเที่ยง วท.บ.10
8 6310260002 นายทีฆโชติ กันหาคำ วท.บ.10
9 6310260003 นางสาววรรษมน จันทร์ตา วท.บ.10
10 6310260004 นายวิรัตน์ กันคำ วท.บ.10
11 6310260005 นายสุเมธ ฟูเฟื่อง วท.บ.10
12 6310260006 นายอภิวัศน์ ธัญพรบุญอนันต์ วท.บ.10
13 6310260007 นายอัชฌานนท์ บุญเทพ วท.บ.10
14 6310260008 นายอับดุลเลาะห์ หลงกลาง วท.บ.10
15 6310260009 นายอิทธิ อั้งเอย วท.บ.10
16 6310260010 นางสาวพิชญ์สินี จันทร์ขิ่น วท.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
17 6322261001 นายธนพล ภู่อำไพ 10
18 6322262001 นางสาวสุมิตตรา ปุ้มประเสริฐ วท.บ.10
19 6322263001 นายชัยวัฒน์ ยาวิชัย วท.บ.10
20 6322263002 นางปวีณา กลิ่นรักษ์ วท.บ.10
21 6322263003 นายเอกอาทิตย์ ถวิลวรางกูร วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47