เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว100 : ชีววิทยาทั่วไป
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401102336 นางสาวชลธิชา เจียรไนแก้วอำไพ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
2 6401102337 นายชัยอนันต์ สิงห์บุญ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
3 6401102338 นายชิษณุพงศ์ กรองทอง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
4 6401102339 นางสาวชุติมา ตาไฝ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
5 6401102340 นายโชติพัฒน์ ประไวย์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
6 6401102341 นายฐิติพงษ์ ทองโชติ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
7 6401102342 นายณัฏฐ์ชาณินท์ กะระกล วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
8 6401102343 นางสาวณัฐกฤตา รัตนกิจ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
9 6401102344 นายณัฐกิตติ์ คำแปง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
10 6401102345 นางสาวณัฐชยา มีนา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
11 6401102346 นางสาวณัฐณิชา ทาวดี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
12 6401102347 นางสาวณัฐธิดา มะโนเสาร์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
13 6401102348 นางสาวณัดฐธิดา สุวรรณเมฆ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
14 6401102349 นางสาวณิชกานต์ ยอดดี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
15 6401102350 นางสาวณุตตรา มาเยอะ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
16 6401102351 นายดนุสรณ์ ต๊ะปัญญา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
17 6401102352 นายดนุสิทธิ์ สุวรรณยากุล วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
18 6401102353 นายดุษฎี เย็นใจ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
19 6401102354 นายติณณภพ โสภา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
20 6401102355 นายถิรภาพ เพ็งตา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
21 6401102356 นายทักษิณ เลาหาง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
22 6401102357 นายเทพนิมิตร ชุมชัย วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
23 6401102358 นางสาวธนธร ป่าโพธิ์ชัน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
24 6401102359 นายธนพนธ์ ชาหอม วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
25 6401102360 นางสาวธนพร ศรีพรหมคุณ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
26 6401102361 นายธนพล มหายศ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
27 6401102363 นายธนัตถ์ มโนราช วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
28 6401102365 นางสาวธนาภรณ์ หวานแหลม วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
29 6401102366 นายธรรศ ปินตาเปี้ย วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
30 6401102367 นายธวัชชัย จาสม วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
31 6401102368 นางสาวธัญญลักษณ์ แปงปุ๊ก วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
32 6401102369 นายธามัน เป็ดทอง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
33 6401102370 นายธารณ์ปฏิราช นามเเก้ว วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
34 6401102371 นายธีระธาดา ทูพันดุง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47