เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว330 : จุลชีววิทยา
กลุ่ม6
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401126301 นางสาวกมลพรรณ นาคเกตุ 10
2 6401126302 นายจิรศักดิ์ ยอดศร 10
3 6401126303 นางสาวจุฑารัตน์ อิณปุรณ 10
4 6401126304 นางสาวณัฐกานต์ คำมุงคุณ 10
5 6401126305 นางสาวณัฐชยา รัตนพันธ์ 10
6 6401126306 นางสาวณัฐฌาย์ ตั้งมั่นคงเจริญ 10
7 6401126307 นายดีเด่น แซ่หลี่ 10
8 6401126308 นายพงษ์สิทธิ์ แสนยาเกียรติคุณ 10
9 6401126309 นางสาวพิรดา เล้าประเสริฐศรี 10
10 6401126311 นายอธิวัฒน์ อินต๊ะใจ 10
11 6401126312 นายจักรินทร์ ทั่งสุข 10
12 6401126313 นางสาวธัญจิรา ลำทอง 10
13 6401126314 นางสาวนิศารัตน์ แค้นหนองอ้อ 10
14 6401126316 นายมินท์ธาดา ก้อนสมบัติ 10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
15 6410101305 นายคณัสนันท์ จันต๊ะมงคล วท.บ10
16 6410101308 นายชญานนท์ บุญงาม วท.บ10
17 6410101318 นางสาวพิมพ์ขวัญ ลือสัก วท.บ10
18 6410101334 นางสาวสุวพร สุทธารากุล วท.บ10
19 6410101336 นางสาวอภิญญา พรหมมา วท.บ10
20 6410101338 นางสาวอารียา มูลเจริญ วท.บ10
21 6410101339 นางสาวไอซามี พงษ์จิระสกุลชัย วท.บ10
22 6410101347 นายณัฐชนน พันธุสา วท.บ10
23 6410101355 นางสาวรุ่งทิวา ชนูดหอม วท.บ10
24 6410101356 นางสาววนิดา มณีรัตน์ วท.บ10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
25 6422101009 นายอนุชา หล้าคำมูล วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47