เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว330 : จุลชีววิทยา
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6222102027 นางสาวพรเทวี เต็นเส้า วท.บ.10
2 6322101308 นางสาวกุสุมา มัธเรศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
3 6322101311 นางสาวจอมขวัญ เมืองมูล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
4 6322101312 นางสาวจันจิรา สุภาษี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
5 6322101317 นายจิรายุ หวันมูล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
6 6322101319 นางสาวจุฑามาศ สิงห์ชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
7 6322101323 นางสาวชลฐิชา หมีนิ่ม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
8 6322101324 นางสาวชลธิชา ประทุมทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
9 6322101328 นางสาวชุติมา แก่นมั่น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
10 6322101335 นางสาวณัฐนรี สารีวงษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
11 6322101336 นางสาวณัฐรินทร์ เตชะพงศ์ธนโชติ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
12 6322101344 นางสาวธมลวรรณ ปุริวงศ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
13 6322101351 นางสาวนลัทพร เสียวกระแส วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
14 6322101352 นายนวพล ชุมภูชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
15 6322101353 นางสาวนันทนี นัดครีบ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
16 6322101354 นางสาวนัสริน ปิ่นธุรัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
17 6322101360 นางสาวปริยาภัทร คำอ้ายกาวิน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
18 6322101365 นางสาวปิยธิดา บูชากุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
19 6322101367 นางสาวปิยะฉัตร วิเชียรดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
20 6322101368 นายพงศกร ทองนอก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
21 6322101370 นางสาวพรพิมล สืบพันธ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
22 6322101372 นางสาวพลอยวรินทร์ นวลจันทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
23 6322101373 นายพันยุทธ นนท์ชี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
24 6322101374 นางสาวพิชชานันท์ ปินไชย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
25 6322101375 นางสาวพีระนันท์ ทองแม้น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
26 6322101377 นายพุทธิพงษ์ วงษ์ศิริสุพรชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
27 6322101378 นายภคิน บัวเขียว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
28 6322101382 นายไมเคิล ฟานเนียฟัน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
29 6322101383 นางสาวยุวดี พระงาม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
30 6322101384 นางสาวเยาวลักษณ์ หวังสุข วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
31 6322101387 นายระพีพัฒน์ กิมิเส วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
32 6322101393 นางสาววรนุช พนาจำปาสถิต วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
33 6322101395 นางสาววรรณิกา สุดใจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
34 6322101401 นางสาววศินี เวนวล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
35 6322101402 นางสาววัทนวิภา ใหม่ทองดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
36 6322101406 นายศิรพงษ์ สวัสดิ์ชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
37 6322101408 นางสาวศิริภรณ์ อ้วนคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
38 6322101432 นางสาวอานัญญา โคตรทิพย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
39 6322101433 นางสาวอาภาพร อ่อนศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47