เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท310 : กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201113301 นางสาวกนกกร กันไชย วท.บ.10
2 6201113306 นางสาวชนกานต์ มูลเงิน วท.บ.10
3 6201113307 นางสาวชนิกา ภูริทัตปัญญา วท.บ.10
4 6201113308 นางสาวชนิตรา สมยอ วท.บ.10
5 6201113315 นางสาวเบญญาภา ปัญญาวงศ์ วท.บ.10
6 6201124311 นางสาวสิริยาภรณ์ แก้วเขียว วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
7 6301124304 นางสาวชนิสรา ผ่องศรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
8 6301124307 นางสาวพรธิดา ชัยสงคราม วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
9 6301124308 นางสาววิรัญญา ขันคำ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
10 6301124312 นางสาวอลิสา สรงนวล วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
11 6401101323 นางสาวปรีญาฎา อินตา วท.บ.10
12 6401101336 นางสาวมนัสชนก วงค์ษา วท.บ.10
13 6401101338 นายฦาชา บำรุงเชื้อ วท.บ.10
14 6401101344 นางสาวศกาวรัตน์ พรนิชสกุล วท.บ.10
15 6401101352 นางสาวสุนิษา จรรยา วท.บ.10
16 6401102308 นายกิตติธัช งามขำ วท.บ.10
17 6401102309 นางสาวกิติมา นาภี วท.บ.10
18 6401102310 นายกิติศักดิ์ อินธิราช วท.บ.10
19 6401102311 นางสาวกุลนิษฐ์ แยกโคกสูง วท.บ.10
20 6401102319 นางสาวเครือวัลย์ สุภาพวรพร วท.บ.10
21 6401102322 นางสาวจารุวดี สังข์ทอง วท.บ.10
22 6401102324 นางสาวจินต์จุฑา เบญจคีรีทอง วท.บ.10
23 6401102325 นางสาวจิรนันท์ ชิยางคะบุตร วท.บ.10
24 6401102328 นางสาวจุฬาลักษณ์ ดาวสว่าง วท.บ.10
25 6401102329 นางสาวแจ่มสกุล เหลืองดี วท.บ.10
26 6401102330 นางสาวชนนิกานต์ หกสี วท.บ.10
27 6401102331 นายชนะชล เรือนคำ วท.บ.10
28 6401102332 นางสาวชนัญชิดา อึ้งป้อมเมฆ วท.บ.10
29 6401102333 นางสาวชนัญญา โตเจริญ วท.บ.10
30 6401102336 นางสาวชลธิชา เจียรไนแก้วอำไพ วท.บ.10
31 6401102338 นายชิษณุพงศ์ กรองทอง วท.บ.10
32 6401102341 นายฐิติพงษ์ ทองโชติ วท.บ.10
33 6401102345 นางสาวณัฐชยา มีนา วท.บ.10
34 6401102346 นางสาวณัฐณิชา ทาวดี วท.บ.10
35 6401102348 นางสาวณัดฐธิดา สุวรรณเมฆ วท.บ.10
36 6401102349 นางสาวณิชกานต์ ยอดดี วท.บ.10
37 6401102351 นายดนุสรณ์ ต๊ะปัญญา วท.บ.10
38 6401102352 นายดนุสิทธิ์ สุวรรณยากุล วท.บ.10
39 6401102357 นายเทพนิมิตร ชุมชัย วท.บ.10
40 6401102360 นางสาวธนพร ศรีพรหมคุณ วท.บ.10
41 6401102362 นางสาวธนภรณ์ หมอยา วท.บ.10
42 6401102373 นางสาวนฏกร ขันตีต่อ วท.บ.10
43 6401102374 นางสาวนภัสสร ใจคำ วท.บ.10
44 6401102378 นางสาวนาตยา ทิมกลั่น วท.บ.10
45 6401102379 นางสาวนิตยา แกว่นเขตรกรรม วท.บ.10
46 6401102381 นางสาวนิรุชา ศรีสายธาร วท.บ.10
47 6401102382 นางสาวนิลาวัณ วิชัยนำโชค วท.บ.10
48 6401102384 นายบูราฮานูดิง สาและ วท.บ.10
49 6401102386 นางสาวปณิตา เลาะหะนะ วท.บ.10
50 6401102387 นางสาวปพิชญา สารฤทธิ์ วท.บ.10
51 6401102388 นายประกอบบุญ ประดับวงษ์ วท.บ.10
52 6401102393 นางสาวปิยธิดา คล่องดี วท.บ.10
53 6401102398 นางสาวพัชรภา ใจชอบ วท.บ.10
54 6401102400 นางสาวพิยดา จันทร์โพธิ์ วท.บ.10
55 6401102404 นางสาวแพรวา มีบุญมาก วท.บ.10
56 6401102405 นางสาวภัคจิรา จะงาม วท.บ.10
57 6401102407 นางสาวภัทรมน ชลชี วท.บ.10
58 6401102408 นางสาวภัศรา โมกภา วท.บ.10
59 6401102410 นางสาวภิชาพร ไชยอัษฎาพร วท.บ.10
60 6401102415 นางสาวระพีพรรณ นิลสนธิ วท.บ.10
61 6401102418 นางสาวรัชฎาภรณ์ อ่างแก้ว วท.บ.10
62 6401102422 นางสาวเลิศฤทธิ์ พิศดาร วท.บ.10
63 6401102431 นายศรีนฤเดช กลิ่นมณฑา วท.บ.10
64 6401102433 นางสาวศิริลักษณ์ แข็งเจริญกสิกรณ์ วท.บ.10
65 6401102437 นายศุภวิชญ์ แป้นห้วย วท.บ.10
66 6401102438 นายศุภวิชญุ์ วงค์หลวง วท.บ.10
67 6401102447 นายสุทธิพงษ์ นันต๊ะภูมิ วท.บ.10
68 6401102450 นางสาวสุนิสา นาภี วท.บ.10
69 6401102452 นางสาวสุภาดา รักกระโทก วท.บ.10
70 6401102453 นางสาวสุภาพร คำปันศักดิ์ วท.บ.10
71 6401102454 นางสาวสุภิริญา มหามณี วท.บ.10
72 6401102456 นายสุริยะ ไชยชนะ วท.บ.10
73 6401102458 นางสาวสุวิดา พิสมัย วท.บ.10
74 6401102466 นายอภิชาต กลับสุวรรณ์ วท.บ.10
75 6401102471 นางสาวอลิสา แดงดงมาลี วท.บ.10
76 6401102475 นายอัสดง เจริญสิทธิ์ วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
77 6203105306 นางสาวรุจิรา อัครพัฒน์ วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
78 6303101310 นายทัศน์พล ภูวเกียรติกุล วศ.บ.10
79 6303101342 นายอำนาจ ธนูไตร วศ.บ.10
80 6303103310 นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีนวล วท.บ.10
81 6303103330 นางสาวเฟื่องฟ้า ชัยบุตร วท.บ.10
82 6303103346 นางสาวศศิปภา ทองเปิ่ง วท.บ.10
83 6303103348 นางสาวสุกัญญา เที่ยงผดุง วท.บ.10
84 6303103349 นางสาวสุทธิดา จันทร์ผาย วท.บ.10
85 6303103350 นางสาวสุธิมา ลูกมณี วท.บ.10
86 6403104308 นายพศุตม์ สุทธหลวง วท.บ.10
87 6403104320 นายณัฐพงศ์ จันทรบูรณ์ วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
88 6104101370 นายรัชชานนท์ เชื้อเมืองพาน วท.บ.18
89 6104101395 นายสุธิชล บุญยืน วท.บ.10
90 6304102301 นางสาวกรกนก หงสาอ่อน 10
91 6304102304 นางสาวจิราวรรณ เชียงตา 10
92 6304102305 นางสาวชนาพร ขันแก้ว 10
93 6304102307 นางสาวชลิดา ภานุรัตน์ 10
94 6304102308 นางสาวณัฏฐนิช วิทยาดีมาก 10
95 6304102310 นางสาวปาณิสรา วรรณะ 10
96 6304102311 นางสาวพนิตา วนาอาสา 10
97 6304102314 นายภาณุวัฒน์ บัวระวงค์ 10
98 6304102321 นางสาวสุธิษา ขัติหอม 10
99 6404106308 นางสาวณัฐนรี อุประ วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
100 6205105357 นางสาวมินตรา แก้ววรรณะ รป.บ.10
101 6205105382 นางสาวอรสา จิตตะวงค์ รป.บ.10
102 6205105383 นางสาวอรอนงค์ ชมภู รป.บ.10
103 6205105384 นางสาวอังคณา สุทธิยะ รป.บ.10
104 6205105385 นางสาวอัจฉราภรณ์ กมลศรี รป.บ.10
105 6205105386 นางสาวอาทิตยา คำแสน รป.บ.10
106 6205105387 นางสาวอาภาพร รู้ธรรม รป.บ.10
107 6205105409 นางสาวพจนีย์ คำฝั้น รป.บ.10
108 6405101339 นางสาวณัฐวรรณ ทองขาว ร.บ.10
109 6405101380 นางสาวมณีรัตน์ แอปู่ ร.บ.10
110 6405101389 นางสาววิมลสิริ สุวรรณษา ร.บ.10
111 6405101423 นางสาวชฎาพร ชูมณี ร.บ.10
112 6405101424 นางสาวชลิดา กลิ่นทอง ร.บ.10
113 6405101425 นางสาวณภัทร ยอดมั่นคง ร.บ.10
114 6405101445 นายพิชิตชัย สิงห์สุข ร.บ.10
115 6405101461 นางสาวอุมาพร ขำตระกูล ร.บ.10
116 6405105312 นางสาวญาณิศา เงินนาค รป.บ.10
117 6405105322 นางสาวปวีณ์นุช ปงกองแก้ว รป.บ.10
118 6405105324 นางสาวปิยาภรณ์ มูลลา รป.บ.10
119 6405105326 นายพงศ์ธากานต์ สิทธิพา รป.บ.10
120 6405105330 นางสาวแพรวพรรณ นารักษ์ รป.บ.10
121 6405105331 นายภัทรพล แจ้งสาร รป.บ.10
122 6405105335 นางสาวเมษนี มีตา รป.บ.10
123 6405105339 นางสาววชิรินทรา สิริใจ รป.บ.10
124 6405105340 นางสาววรกมล กลิ่นดาว รป.บ.10
125 6405105342 นางสาววรนุช กันสีชา รป.บ.10
126 6405105345 นางสาววรินทร์พร ภุมรินทร์ รป.บ.10
127 6405105346 นางสาววาสิณี สายคำ รป.บ.10
128 6405105350 นางสาวศุภกานต์ กาลกระสังข์ รป.บ.10
129 6405105353 นางสาวสุจิตรา ปัญญาพรม รป.บ.10
130 6405105356 นางสาวอาคิรา นาคสังข์ รป.บ.10
131 6405105361 นายกฤติเดช เจริญใจ รป.บ.10
132 6405105364 นางสาวกันยารัตน์ คงผลาญ รป.บ.10
133 6405105365 นายคัณฑิเบศร์ นพรัตน์ รป.บ.10
134 6405105367 นางสาวเฉลิมขวัญ ทรายคำ รป.บ.10
135 6405105374 นางสาวณัฐกฤตา มาอินทร์ รป.บ.10
136 6405105376 นายณัฐวัตร บุญญะ รป.บ.10
137 6405105386 นายพัชรพล มีแก้ว รป.บ.10
138 6405105390 นางสาวภัคนันท์ โกมาส รป.บ.10
139 6405105396 นางสาววิลาวัณย์ ฉายสุขเกษม รป.บ.10
140 6405105398 นางสาวศิริภัสสร เนียวกุล รป.บ.10
141 6405105412 นางสาวสุดารัตน์ ศิริโชคผล รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
142 6406103421 นางสาวพรหมพร พัวพันธุ์ บช.บ.10
143 6406103427 นางสาวภัทรานิษฐ์ ชัยวงค์ บช.บ.10
144 6406103429 นางสาวมนัญชยา แก่นกล่ำ บช.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
145 6309101301 นางสาวธวษมน ดำอำไพ ศศ.บ.10
146 6309101303 นางสาวกัญญารัตน์ ไชยวงค์ศรี ศศ.บ.10
147 6309101304 นายกันตพงศ์ ชลสินธุ์ ศศ.บ.10
148 6309101306 นายเขมณัฐ วามะศิริ ศศ.บ.10
149 6309101308 นางสาวจรินทร์ดา จิมารส ศศ.บ.10
150 6309101309 นายจักรินทร์ กองหมอก ศศ.บ.10
151 6309101311 นางสาวจิณัฐชญา อาทรประชาชิต ศศ.บ.10
152 6309101312 นายจิรายุ สิงสุขศรี ศศ.บ.10
153 6309101316 นางสาวชนนิศา สงวนนาม ศศ.บ.10
154 6309101317 นายชนม์ชนก ศรีสมบัติ ศศ.บ.10
155 6309101323 นางสาวณัฐธิดา พนมเวช ศศ.บ.10
156 6309101324 นางสาวณัฐธิดา เสาริเดช ศศ.บ.10
157 6309101327 นางสาวดวงหทัย ดวงพิชัย ศศ.บ.10
158 6309101328 นางสาวดาริกา บุญปั๋น ศศ.บ.10
159 6309101330 นางสาวธนพร จองมิ้น ศศ.บ.10
160 6309101331 นางสาวธัญวรัตน์ ไชยสลี ศศ.บ.10
161 6309101333 นายธีรภัทร์ วงษ์นาค ศศ.บ.10
162 6309101337 นางสาวนฤมล แซ่ยะ ศศ.บ.10
163 6309101338 นางสาวนัทธมน จินะราช ศศ.บ.10
164 6309101339 นางสาวนัทธรดา ตันละมัยงาม ศศ.บ.10
165 6309101340 นายนิติ อ้อยกาบ ศศ.บ.10
166 6309101353 นายภัทรภณ สารีผล ศศ.บ.10
167 6309101356 นายภูษณะ เสถียรวงศ์นุษา ศศ.บ.10
168 6309101358 นางสาวรมย์นลิน ใยน้อย ศศ.บ.10
169 6309101360 นางสาวรัญชัชศพร กังวลทรัพย์ ศศ.บ.10
170 6309101361 นางสาววงศ์รวี โกฏิวิเชียร ศศ.บ.10
171 6309101362 นางสาววนัสพร คำดี ศศ.บ.10
172 6309101368 นายวุฒิไกร สุดใจงาม ศศ.บ.10
173 6309101372 นางสาวศิริกุล ตะริดโน ศศ.บ.10
174 6309101373 นางสาวศิริยาภรณ์ นิทะช้อย ศศ.บ.10
175 6309101374 นางสาวศิริโสภา แก้วประสิทธิ์ ศศ.บ.10
176 6309101377 นางสาวสิรีธร ชัยภักดี ศศ.บ.10
177 6309101378 นางสาวสุกัญญา นนทธิ ศศ.บ.10
178 6309101379 นางสาวสุชาดา สุเค ศศ.บ.10
179 6309101380 นางสาวสุทธิดา แชอ่อง ศศ.บ.10
180 6309101381 นางสาวสุธาสินี เจริญปัฐยาวัต ศศ.บ.10
181 6309101383 นายสุรเชษฐ์ แซ่เท่า ศศ.บ.10
182 6309101386 นางสาวโสรยา อ่อนตา ศศ.บ.10
183 6309101387 นางสาวเหมย ลุงอ่อง ศศ.บ.10
184 6309101392 นางสาวอาทิตยา วระรัตน์ ศศ.บ.10
185 6309101393 นางสาวอาทิตยา สุริยา ศศ.บ.10
186 6309101394 นางสาวณัชชา รี่คุปต์ฤทธิ์ ศศ.บ.10
187 6309101395 นางสาวณัฎฐณิชา พรหมจันทร์ ศศ.บ.10
188 6309101396 นางสาวณัฐณิชา บุญทะจิตร ศศ.บ.10
189 6309101398 นางสาวลลิตา สุขศรี ศศ.บ.10
190 6309101406 นางสาวสุดารัตน์ มากะนัต ศศ.บ.10
191 6309101409 นางสาวปุณณภา กันทะเป็ง ศศ.บ.10
192 6409101322 นายภัทรวรรธ บริสุทธิ์ ศศ.บ.10
193 6409102307 นางสาวปาณิสรา สุขสวัสดิ์ ศศ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
194 6110102310 นายชิษณุพงศ์ ศิริประยงค์ วท.บ.10
195 6110102328 นายนัฎปกรณ์ วงษ์ประเสริฐ วท.บ.10
196 6210101301 นางสาวกนกวรรณ โกสุมภ์ วท.บ10
197 6210101302 นายเกียรติศักดิ์ มูลรังษี วท.บ10
198 6210101305 นางสาวจุฑามาศ สุขกล้า วท.บ10
199 6210101319 นางสาวปริฉัตร ปรากฎรัตน์ วท.บ10
200 6210101327 นายภูมรินทร์ สิงห์ทอง วท.บ10
201 6210101329 นายภูมิกร มาดี วท.บ10
202 6210101340 นายสุรศักดิ์ สังข์อ่อน วท.บ10
203 6210101341 นายอนุภัทร เกตวงษา วท.บ10
204 6210101343 นายอารีฟีน ลังเมือง วท.บ10
205 6210102302 นางสาวกุศลิน เพียรสกุล วท.บ.10
206 6310101010 นายพลภัต พานิช วท.บ.10
207 6310101019 นางสาวอลิษา ศรีหะรัญ วท.บ.10
208 6310101021 นางสาวอุษา ธรรมศร วท.บ.18
209 6310101023 นายธฤต ไชยเจริญ วท.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
210 6412102302 นายจักรกฤษ พัฒนทรัพย์กุล 10
211 6412102303 นางสาวธัญชนก พรมมิ 10
212 6412102304 นายภราดร ศรีปานรอด 10
213 6412102306 นางสาวเสาวลักษณ์ หลวงธรรม 10
214 6412102309 นางสาวอัจฉรา แผ้วเกษม 10
 ศิลปศาสตร์
215 6214102317 นางสาวเจนจิรา ต้อยทอง ศศ.บ.10
216 6214102335 นางสาวนภาพร แก้วใจ ศศ.บ.10
217 6214102341 นายนิติพงษ์ บ่อแก้ว ศศ.บ.10
218 6214102344 นายปรัตถกร สุรินทร์แก้ว ศศ.บ.10
219 6214102349 นางสาวปานชีวา ศรีนามบุรี ศศ.บ.10
220 6314101335 นายธนวัฒน์ พังยะ ศศ.บ.10
221 6314101396 นายวีรวัฒน์ สังข์ทอง ศศ.บ.10
222 6314102308 นางสาวกฤติมา ถนอมกล่อม B.A.10
223 6314102312 นางสาวกัญญารัตน์ คงกะพันธ์ B.A.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
224 6415124001 นางสาวกนกวรรณ ตาวงษ์ วศ.บ.10
225 6415124002 นายกฤตภัทร์ เพ็ญสว่าง วศ.บ.10
226 6415124004 นางสาวกฤติยา จิตรมั่น วศ.บ.10
227 6415124008 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ ธรรมจักร วศ.บ.10
228 6415124012 นายจักรพันธ์ ธัญญะวานิช วศ.บ.10
229 6415124019 นายชินวัตร จันทร์แดง วศ.บ.10
230 6415124020 นายชินวัตร ทองวัน วศ.บ.10
231 6415124026 นายธนาตย์ ฉิมมา วศ.บ.10
232 6415124031 นายธีระพงษ์ แสงดอก วศ.บ.10
233 6415124032 นายนพคุณ บรรจง วศ.บ.10
234 6415124033 นายนพดล มาแก้ว วศ.บ.10
235 6415124037 นายประสิทธิ์ จะมี วศ.บ.10
236 6415124041 นายพลวัฒน์ ชัยวิเศษกุล วศ.บ.10
237 6415124044 นายภูชิสส์ รัตนจันทร์ วศ.บ.10
238 6415124046 นายยศพนธ์ ศรีสังข์ วศ.บ.10
239 6415124050 นายศรายุทธ คำเพ็ง วศ.บ.10
240 6415124053 นายศักดิ์สิทธิ์ ฤทัยกริ่ม วศ.บ.10
241 6415124055 นายศุภกร เรืองผึ้ง วศ.บ.10
242 6415124056 นายศุภฤกษ์ เขียวเขื่อน วศ.บ.10
243 6415124061 นายสันติ วรรณโคตร วศ.บ.10
244 6415124062 นางสาวสาวิตรี สินจ้าง วศ.บ.10
245 6415124065 นายอภินันทน์ เข็มเพชร วศ.บ.10
246 6415124068 นางสาวกาญจนา ปัญญา วศ.บ.10
247 6415124069 นางสาวกุลนิภา ลุงกุล วศ.บ.10
248 6415124071 นายจักรทอง ทองภู่ วศ.บ.10
249 6415124074 นายจิราภัทร กองคำ วศ.บ.10
250 6415124077 นายชัยวัฒน์ ลาภประสานยิ่ง วศ.บ.10
251 6415124082 นายณัฐทกรณ์ คงตัน วศ.บ.10
252 6415124087 นายดุสิต เชอมือ วศ.บ.10
253 6415124089 นายต่อตระกูล อุปนันท์ วศ.บ.10
254 6415124097 นายธีรภัทร จุมภูวัน วศ.บ.10
255 6415124111 นายพันธกานต์ เสนอุโมงค์ วศ.บ.10
256 6415124114 นายภควัต สายพรม วศ.บ.10
257 6415124116 นายภูวิศ ศิริปัญญา วศ.บ.10
258 6415124135 นายอนุชิต สุริยะ วศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
259 6219101302 นางสาวเกษราพร พฤกษ์พนาสันต์ ทล.บ.10
260 6219101303 นางสาวจิรารัตน์ ศรีขำกูล ทล.บ.10
261 6219101304 นายณัฐลักษณ์ มนัสมโนธรรม ทล.บ.10
262 6219101307 นายธนพนธ์ สังขสัญญา ทล.บ.10
263 6219101309 นางสาวบุษกร ใจอารีย์ ทล.บ.10
264 6219101311 นายปรัชญา จักร์พงค์ ทล.บ.10
265 6219101312 นางสาวพิชญาภา พลอยประเสริฐ ทล.บ.10
266 6219101313 นางสาวพิมพ์ประภา อินต๊ะ ทล.บ.10
267 6219101316 นายศรายุทธ สิงห์เทศ ทล.บ.10
268 6219101317 นายสสิน พระก่ำ ทล.บ.10
269 6219101318 นางสาวสุคันธา ศรีคำมา ทล.บ.10
270 6319101011 นางสาวพิกุลแก้ว ชัยสิทธิ์ ทล.บ.10
271 6419102533 นางสาวปภาดา เป็งกาสิทธิ์ ภ.สถ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
272 6122103005 นายจาตุรงค์ ไทยใหม่ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
273 6422101315 นางสาวกานต์ธิดา ยังสงบสุข วท.บ.10
274 6422101454 นางสาวรัตติกาล ล้อมประเสริฐ วท.บ.10
275 6422101455 นางสาวรัตนพร วรรณศรี วท.บ.10
276 6422101456 นางสาวรุ่งนภา สุขทวี วท.บ.10
277 6422101502 นายสุวัฒน์ ตวงลาภ วท.บ.10
278 6422101503 นายสุวินชนันท์ ปานสมุทร วท.บ.10
279 6422101514 นายอภิสิทธิ์โชคชัย หมายมั่น วท.บ.10
280 6422103006 นายกฤษฎากรณ์ พิมพิลา วท.บ.10
281 6422103011 นายฉัตรชัย ภักดีกลาง วท.บ.10
282 6422103012 นายชนสรณ์ ทะปัญญา วท.บ.10
283 6422103014 นายชินพัทธ์ จันทมาศ วท.บ.10
284 6422103024 นายพัชรพงศ์ พรมมงคล วท.บ.10
285 6422103028 นายภูริพัฒน์ พรมมาศ วท.บ.10
286 6422103033 นายศราวุธ งอกศิลป์ วท.บ.10
287 6422103041 นายอนาวินต์ กล้ากะชีวิต วท.บ.10
288 6422103045 นายอาทิตย์ ทองกาญจนา วท.บ.10
289 6422103048 นายสดุดี ผ่องใส วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47