เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท310 : กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201113309 นางสาวชลธิณี วรรณสุภา วท.บ.10
2 6201113311 นางสาวญาณิศา ตาทา วท.บ.10
3 6201113316 นางสาวปริยาภรณ์ แสนบุดดี วท.บ.10
4 6201113318 นางสาวอรัญญา บุตรพรม วท.บ.10
5 6201113319 นางสาวอุมารินทร์ อ้ายตุ๋ย วท.บ.10
6 6201124305 นายพลพล อินทร์ใหญ่ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
7 6401101037 นายนิรุต เรืองอร่าม วท.บ.10
8 6401101049 นางสาวเพ็ญนภา ธานะวิโรจน์ วท.บ.10
9 6401101301 นางสาวกชกร คำเผือ วท.บ.10
10 6401101317 นายต่อตระกูล ดอนโอฬาร วท.บ.10
11 6401101319 นางสาวนรินทิพย์ กันทิยะ วท.บ.10
12 6401101324 นายปรุฬห์วิชญ์ วงโค้ง วท.บ.10
13 6401101333 นายภาณุพงษ์ พงษ์สมบัติ วท.บ.10
14 6401101346 นางสาวศิริญากร พรหมแก้ว วท.บ.10
15 6401101356 นางสาวโสภิดา ทองพขันธ์ วท.บ.10
16 6401102369 นายธามัน เป็ดทอง วท.บ.10
17 6401102375 นางสาวนภาพร จินะพรม วท.บ.10
18 6401102376 นายนันทพงศ์ เจริญอภัยกุล วท.บ.10
19 6401102380 นางสาวนิรพร สุรกิจมงคล วท.บ.10
20 6401102383 นายบูรพา รุ่งโรจน์ประชาชื่น วท.บ.10
21 6401102391 นางสาวปรียานุช สกาวเดือน วท.บ.10
22 6401102394 นางสาวปิยธิดา สิงห์ชัย วท.บ.10
23 6401102399 นางสาวพิมพ์มณี พวงมณี วท.บ.10
24 6401102402 นายพีรพัฒน์ สุขฟอง วท.บ.10
25 6401102439 นายสงกรานต์ จิตรอ่อน วท.บ.10
26 6401102495 นายธนวินท์ อุดจอม วท.บ.10
27 6401102496 นายธัญเทพ คงประเสริฐ วท.บ.10
28 6401102499 นางสาวนภัสสร คีรีจริยกิจ วท.บ.10
29 6401102501 นายบุญญภัทร แสงนิล วท.บ.10
30 6401102502 นางสาวปิยะมาศ เกตุฉลอง วท.บ.10
31 6401102505 นางสาวภัทราพร เงินทะนงค์ วท.บ.10
32 6401102506 นางสาวภาวนา ชมภูวงษ์ วท.บ.10
33 6401102508 นางสาววิจิตรา เจริญไชย วท.บ.10
34 6401102510 นายศรุต แสงทอง วท.บ.10
35 6401102513 นายศุภณัฐ วรรณฤทธิ์ วท.บ.10
36 6401102517 นางสาวสุภัทรา พรมมี วท.บ.10
37 6401102518 นางสาวอาทิตยา เผ่นจันทึก วท.บ.10
38 6401124301 นางสาวกฤษติกา มุ่งวิชา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
39 6401124302 นางสาวจีระนันท์ ไชยชนะ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
40 6401124303 นางสาวชนนิกานต์ เกิดสมบุญ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
41 6401124306 นางสาววรรณษา จิตรีพรต วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
42 6401124315 นางสาวกัญญา สมสุขเสมา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
43 6401124320 นางสาวศรันย์พร มณีรัตน์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
44 6203101303 นางสาวกัลยารัตน์ ศรีกุนนะ วศ.บ.10
45 6203101312 นายชุติมันต์ ธรรมสอน วศ.บ.10
46 6203101313 นายเชาว์ วิวิตตา วศ.บ.10
47 6203101316 นายธนเดช ศิลารักษ์ วศ.บ.10
48 6203101317 นายธนพัฒน์ มีสนุ่น วศ.บ.10
49 6203101318 นายธวัชชัย ชัยกาจ วศ.บ.10
50 6203101327 นางสาวประภัสสร เทพธรรม วศ.บ.10
51 6203101331 นายพีรพัฒน์ อุ่นทิ วศ.บ.10
52 6203101333 นางสาวภคไมย มะโนใจ วศ.บ.10
53 6203101343 นายวาชานนท์ ชิณโคตร วศ.บ.10
54 6203101344 นายสมชาย มาเยอะ วศ.บ.10
55 6203101345 นายสมพล พุทธรักษี วศ.บ.10
56 6203101346 นายสมหวัง พันทอง วศ.บ.10
57 6203101349 นายอภิชาติ ชำนาญ วศ.บ.10
58 6203102303 นางสาวชนิสรา สินล่ำซำ วศ.บ.10
59 6303105301 นายกฤษฎา มุ่งพูนกลาง วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
 วิทยาศาสตร์
60 6204103307 นางสาวพิศมัย ตาประโคน วท.บ.10
61 6204109304 นางสาวลดาทิพย์ เรือนสูง วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
62 6304108301 นางสาวกันต์นิษฐ์ วังคีรี วท.บ.10
63 6304108302 นางสาววชิรญาณ์ ศรีจันทร์ วท.บ.10
64 6404101303 นางสาวกัญญาพัชร ยศสนิท วท.บ.10
65 6404101307 นายจิรายุ สวนสำราญ วท.บ.10
66 6404101333 นางสาวเมธินี อัจฉราภัสร์ วท.บ.10
67 6404101334 นายรัฐติกรณ์ จินะกาศ วท.บ.10
68 6404101354 นางสาวกณิศนันท์ ทองสกุล วท.บ.10
69 6404101355 นายกษิดิ์เดช หลักเหมาะ วท.บ.10
70 6404101357 นางสาวชนันฌ์ณภัสฐ์ สิงห์คาล วท.บ.10
71 6404101371 นางสาววรกมล บัวเรือน วท.บ.10
72 6404101375 นางสาวสุทธิชาญ์ สอนบาลี วท.บ.10
73 6404101378 นางสาวอัจฉริยะณัฐ ปะฏิเต วท.บ.10
74 6404105313 นางสาวพรหมพิริยะ ศรีสุพรรณ วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
75 6305101381 นางสาวภัทราพร สอนเสนา ร.บ.10
76 6305101428 นางสาวอัญชุลี สัญญากิจ ร.บ.10
77 6405101305 นายกัณฑ์ธีร์ ยอดคำ ร.บ.10
78 6405101308 นายกิตติศักดิ์ ชมภูจา ร.บ.10
79 6405101316 นางสาวจุรีรัตน์ อวดห้าว ร.บ.10
80 6405101321 นางสาวชรินรัตน์ คำจิตต์ ร.บ.10
81 6405101325 นายชลศักดิ์ ผาผง ร.บ.10
82 6405101326 นางสาวชัชฎาวรรณ แก้วประภา ร.บ.10
83 6405101331 นางสาวฐิติมา บัวมาศ ร.บ.10
84 6405101334 นายณัฐดนัย กันใจ ร.บ.10
85 6405101335 นายณัฐนนท์ วิไลเลิศ ร.บ.10
86 6405101341 นายธนกร มณีรัตน์ ร.บ.10
87 6405101353 นางสาวนิจจารีย์ ลือดี ร.บ.10
88 6405101354 นางสาวนิชาภา นวนด้วง ร.บ.10
89 6405101357 นางสาวเบญจรงค์ แผนสมบูรณ์ ร.บ.10
90 6405101359 นางสาวปนัดดา แสนนันตา ร.บ.10
91 6405101361 นางสาวประภาพร จะหลู ร.บ.10
92 6405101364 นางสาวปัทมา ขาวสุข ร.บ.10
93 6405101367 นางสาวปุณยนุช นำปุ๊ด ร.บ.10
94 6405101375 นางสาวเพียงตะวัน ช้างหิน ร.บ.10
95 6405101394 นายศุภกิตติ์ ปานันต๊ะ ร.บ.10
96 6405101403 นางสาวสุณัฏฐา แก้วดี ร.บ.10
97 6405101404 นางสาวสุทธิพร ปิงชัย ร.บ.10
98 6405101406 นางสาวสุวนันท์ รสฉ่ำ ร.บ.10
99 6405101408 นายอนุกุล ใจจันทร์ติ๊บ ร.บ.10
100 6405101409 นายอภิชาติ กานุมาร ร.บ.10
101 6405101412 นางสาวอาภารัตน์ พงษ์รูป ร.บ.10
102 6405101419 นายกฤตภาส กิตติชัยพานิช ร.บ.10
103 6405101428 นายณัฐวุฒิ แก้วสุข ร.บ.10
104 6405101438 นางสาวนิชาพัฒน์ สมพันธ์ ร.บ.10
105 6405101440 นางสาวบุษกร ไพรพิชิต ร.บ.10
106 6405101442 นางสาวประภาวัลย์ ศรีสุวรรณ ร.บ.10
107 6405101444 นางสาวพรพิมล บุญส่ง ร.บ.10
108 6405101448 นายภูมิพัฒน์ วัฒนศิริชัยกุล ร.บ.10
109 6405101449 นายรัฐนนท์ สมศรี ร.บ.10
110 6405101454 นางสาวศิวพร สิริวรรณ ร.บ.10
111 6405101455 นางสาวสุธิตรา ศรีนวล ร.บ.10
112 6405101457 นางสาวอลีนา มายิด ร.บ.10
113 6405105302 นางสาวกัญญาณัฐ นำบุญจิตต์ รป.บ.10
114 6405105306 นายจีรพันธ์ จันเป็ง รป.บ.10
115 6405105308 นายฉัตรชัย โม๊ะดี รป.บ.10
116 6405105309 นางสาวชลธิชา มงคล รป.บ.10
117 6405105311 นางสาวซานีย์ ดาอีซอ รป.บ.10
118 6405105316 นายธรณ์เทพ จองหนัน รป.บ.10
119 6405105318 นางสาวธิดา ไกรนรา รป.บ.10
120 6405105320 นางสาวปธิดา ปัญโญ รป.บ.10
121 6405105323 นายปารมี วงศ์ลิขิตลาภ รป.บ.10
122 6405105327 นางสาวพรพรรณ อภินันท์ทิพยกุล รป.บ.10
123 6405105329 นางสาวพิมพ์วิภา สมบุญชัย รป.บ.10
124 6405105338 นางสาวรุจิรัตน์ เวชมะโน รป.บ.10
125 6405105341 นางสาววรกานต์ โพธิ์ประสาร รป.บ.10
126 6405105344 นายวรินทร คำยันต์ รป.บ.10
127 6405105347 นายวุฒิไกร ทรัพย์ประเสริฐ รป.บ.10
128 6405105348 นางสาวศรีวรรณ สุโท รป.บ.10
129 6405105351 นางสาวศุภาพิชญ์ บุญสนอง รป.บ.10
130 6405105355 นายอภิสิทธิ์ แก้วคำ รป.บ.10
131 6405105358 นางสาวอุษณีย์ ฐิติวิชญานันทร์ รป.บ.10
132 6405105371 นางสาวชุตินันท์ กันทะมาลัย รป.บ.10
133 6405105373 นางสาวณัชชาวีณ์ อภิพรบุญญพัฒน์ รป.บ.10
134 6405105377 นางสาวณัฐิกา บัวยอด รป.บ.10
135 6405105379 นางสาวบัณฑิตา เสลาคุณ รป.บ.10
136 6405105381 นางสาวปรานวรี วินมา รป.บ.10
137 6405105382 นางสาวปริกา จิตต์ริด รป.บ.10
138 6405105385 นางสาวพรสุดารัตน์ สัมมาพรต รป.บ.10
139 6405105389 นางสาวภควดี จันทรัตน์ รป.บ.10
140 6405105395 นางสาววรนารี ปัญโญ รป.บ.10
141 6405105407 นางสาวอริสา ยอดเงิน รป.บ.10
142 6405105409 นางสาวอารยา มายิด รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
143 6106102307 นางสาวกรกนก จันทร์เจนจบ บธ.บ.10
144 6106102330 นางสาวชัญญา วังศิริโชติ บธ.บ.10
145 6106102372 นางสาวปาณิสรา ยศนวล บธ.บ.10
146 6106102375 นายพงศ์พันธ์ คำเขียว บธ.บ.10
147 6306101302 นายกมลภพ แก้วเดียว บธ.บ.10
148 6306101304 นายกร ธเนศวรสุวรรณ บธ.บ.10
149 6306101311 นางสาวกุลนันท์ ทองคำ บธ.บ.10
150 6306101318 นายจิรพนธ์ สุริยา บธ.บ.10
151 6306101328 นางสาวชมพูนุช ยงยืน บธ.บ.10
152 6306101329 นายชัยพันธ์ พรธีรโชติ บธ.บ.10
153 6306101332 นายณรงค์ฤทธิ์ เครือสกุลเพ็ญ บธ.บ.10
154 6306101333 นางสาวณัชชา การดี บธ.บ.10
155 6306101334 นางสาวณัฏฐณิชา สายอินต๊ะ บธ.บ.10
156 6306101335 นายณัฏฐนันท์ เครือแปง บธ.บ.10
157 6306101336 นายณัฐชัย เนตรใหญ่ บธ.บ.10
158 6306101343 นางสาวณิชนันทน์ ฤกษ์งาม บธ.บ.10
159 6306101350 นายธีรศักดิ์ มาติ๊บ บธ.บ.10
160 6306101352 นายนฤบดี จำปาทอง บธ.บ.10
161 6306101354 นายนัฎชากร ปิ่นยา บธ.บ.10
162 6306101359 นางสาวปณาลี นิจศรีวงศ์ บธ.บ.10
163 6306101360 นายปภาวิน บัวรวย บธ.บ.10
164 6306101361 นายปรมินทร์ ตรีรัตนาเศรฐ บธ.บ.10
165 6306101362 นางสาวปอรรัชม์ วงค์โห้ บธ.บ.10
166 6306101363 นางสาวปาลิดา ธนภัทรหิรัญ บธ.บ.10
167 6306101364 นายปีติภัทร ใจพรหม บธ.บ.10
168 6306101372 นางสาวพัชรินทร์ ศรีชนะ บธ.บ.10
169 6306101380 นางสาวเพียงดาว อินพรม บธ.บ.10
170 6306101382 นางสาวภัสรา กุลธรดิลก บธ.บ.10
171 6306101399 นางสาวศศิวรรณ ปู่ทอน บธ.บ.10
172 6306101402 นางสาวศิริพร งามสุวรรณ บธ.บ.10
173 6306101404 นางสาวศีตลา ไชยมงคล บธ.บ.10
174 6306101406 นายสมชาย ดวงเดือน บธ.บ.10
175 6306101410 นายสหรัถ จันทร์ปัน บธ.บ.10
176 6306101445 นายอดิศักดิ์ สุดเฉลียว บธ.บ.10
177 6306101450 นายจีรภาส สุระจิตต์ บธ.บ.10
178 6306102303 นายกฤตมุข อธิปัญญาพันธุ์ บธ.บ.10
179 6306102305 นายกอไผ่ แซ่โค้ว บธ.บ.10
180 6306102321 นายชาญณรงค์ คุ้มปรางค์ บธ.บ.10
181 6306102326 นายฐิติกร เมืองคำ บธ.บ.10
182 6306102331 นายณัฐเกียรติ วัชรสุทธากุล บธ.บ.10
183 6306102333 นายณัฐวุฒิ ภิระคำ บธ.บ.10
184 6306102343 นายธงชัย พูนทิพย์ บธ.บ.10
185 6306102344 นายธนพล วงษ์ภา บธ.บ.10
186 6306102347 นายธนาคาร พลีพรม บธ.บ.10
187 6306102350 นายธวัชชัย หนานปินใจ บธ.บ.10
188 6306102364 นางสาวพนัชกร นาชะ บธ.บ.10
189 6306102371 นายฟ้าษิณ ณ ลำพูน บธ.บ.10
190 6306102399 นางสาวสุภัชชา ผินผัน บธ.บ.10
191 6306102403 นายอนุชา ปากหวาน บธ.บ.10
192 6306102404 นางสาวอภิญญา โพธิตุ้ย บธ.บ.10
193 6306102405 นางสาวอมรรัตน์ วันนาหม่อง บธ.บ.10
194 6306104301 นางสาวกัญญ์วรา ทิวาวงษ์ บธ.บ.10
195 6306104303 นางสาวกุลนิษฐ ล่ำสวย บธ.บ.10
196 6306104305 นางสาวจิดาภา เรืองขำ บธ.บ.10
197 6306104306 นางสาวฉิง - บธ.บ.10
198 6306104311 นางสาวธัญเรศ วงศ์วรมัยกุล บธ.บ.10
199 6306104312 นางสาวนภสร ก๋งอุบล บธ.บ.10
200 6306104325 นางสาวอรทัย สายคำดี บธ.บ.10
201 6406101384 นางสาวพัชระนันท์ โรจนภาค บธ.บ.10
202 6406101385 นางสาวพันธิตรา คำจา บธ.บ.10
203 6406101386 นางสาวพิมพกานต์ ธนะปัด บธ.บ.10
204 6406101387 นางสาวพิมพ์ธิดา ลุงจ่อ บธ.บ.10
205 6406101411 นางสาวศศิวิมล ทองเมือง บธ.บ.10
206 6406101438 นางสาวอารดา เต๋จ๊ะใหม่ บธ.บ.10
207 6406101464 นางสาวณัฐธยาน์ สุติน บธ.บ.10
208 6406101486 นางสาวพิงค์ตะวัน รอบคอบ บธ.บ.10
209 6406103350 นางสาวสลิลดา วงศ์วิวัฒน์ธนะ บช.บ.10
210 6406104338 นางสาวศิริพร หมื่อแล บธ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
211 6410101003 นายคุณานนต์ จ้อนเจิม วท.บ.10
212 6410101012 นายนาครินทร์ พุ่มนุ่ม วท.บ.10
213 6410101017 นายศิริพงษ์ สินสัจธรรม วท.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
214 6212101311 นางสาวนิภาภรณ์ ยะอื่อ ศ.บ.10
215 6212101312 นางสาวนิสากร ปัญญานิล ศ.บ.10
216 6212101317 นางสาวรัตติกาล ก๋าเขียว ศ.บ.10
217 6312101302 นายกฤตพัศ ศรีแก้ว ศ.บ.10
218 6312101303 นายกิตตินันท์ น้อยด้วง ศ.บ.10
219 6312101304 นางสาวขัตติยาภรณ์ ปู่หล้า ศ.บ.10
220 6312101305 นายคะณินณ์ กูบฉิม ศ.บ.10
221 6312101311 นางสาวทิพรัตน์ คำสุข ศ.บ.10
222 6312101314 นางสาวนธัญญา คำชมภู ศ.บ.10
223 6312101316 นางสาวนิชานาถ วรรณรัตน์ ศ.บ.10
224 6312101331 นายศุภสิน พงษ์สุวรรณ ศ.บ.10
225 6312101338 นางสาวอริสรา เหลาปัญญา ศ.บ.10
226 6312101354 นางสาวภัทรพร เข็มทอง ศ.บ.10
227 6312101355 นางสาวอริสรา โอระมิตร์ ศ.บ.10
228 6312106322 นางสาวพรรษชล ตะนุ วท.บ.10
229 6312106323 นางสาวพัชราภา คุ้มสว่าง วท.บ.10
230 6312106325 นางสาวมาริษา สิมมาลี วท.บ.10
231 6312106326 นางสาววนัสนันท์ คีรีแสนภูมิ วท.บ.10
232 6312106333 นางสาวสุนิษา จินาจาย วท.บ.10
233 6312107304 นางสาวกัญญารัตน์ ปู่ดำ ศ.บ.10
234 6312107307 นายชัยวัฒน์ นะบุตร ศ.บ.10
235 6312107314 นางสาวรุจินันท์ คุณวันดี ศ.บ.10
236 6412102301 นางสาวกัญญาณัฐ มูลวงษ์ 10
237 6412102307 นางสาวกรรณิการ์ คำมงคล 10
238 6412102308 นางสาวนูรลี เล๊าะเสะ 10
 ศิลปศาสตร์
239 6314101306 นายกฤศธพัฒญ์ แก่นท้าว ศศ.บ.10
240 6314101311 นางสาวจุฑามาศ เปี้ยเรือน ศศ.บ.10
241 6314101314 นายชโรธร ศรีไพรสนธิ์ ศศ.บ.10
242 6314101315 นายชัยชนะ แสนศรี ศศ.บ.10
243 6314101316 นายไชยวัฒน์ จันทร์ดา ศศ.บ.10
244 6314101317 นางสาวญาณิกา ขันทะธง ศศ.บ.10
245 6314101320 นางสาวณชพร บุตรกูล ศศ.บ.10
246 6314101321 นางสาวณยฎา บุณยรัตพันธุ์ ศศ.บ.10
247 6314101323 นางสาวณัชชา เวทไทยสงค์ ศศ.บ.10
248 6314101328 นายเดชาธร ณ ลำพูน ศศ.บ.10
249 6314101330 นางสาวทัชชญา ฉิมบุรี ศศ.บ.10
250 6314101331 นายเทพพิทักษ์ รัตนสากล ศศ.บ.10
251 6314101337 นางสาวธันย์ชนก อ่องบางน้อย ศศ.บ.10
252 6314101350 นางสาวเบ็ญจารัตน์ ทวีวงษ์ ศศ.บ.10
253 6314101355 นายปัญญาพล เป็งนวล ศศ.บ.10
254 6314101359 นางสาวไปรยา ศักดิ์เรืองศรี ศศ.บ.10
255 6314101363 นายพชรพล ดวงเพ็ชร ศศ.บ.10
256 6314101364 นางสาวพรรณพิชชา ยิ้มเจริญ ศศ.บ.10
257 6314101370 นายพีรวิชญ์ อุตวัฒน์ ศศ.บ.10
258 6314101373 นายภัทรโชค ทุมา ศศ.บ.10
259 6314101374 นายภัทรพล ใจล่วง ศศ.บ.10
260 6314101375 นายภัทราวุธ โภคาปกรณ์ ศศ.บ.10
261 6314101379 นางสาวมณฑาทิพย์ หอมมาลี ศศ.บ.10
262 6314101389 นางสาววรรณทนีย์ น้อยหลวง ศศ.บ.10
263 6314101402 นางสาวศิริลักษณ์ อินมี ศศ.บ.10
264 6314101410 นายเสฏฐวุฒิ พึ่งพา ศศ.บ.10
265 6314101417 นางสาวอรณิชา ลุงหล่อ ศศ.บ.10
266 6314101419 นายอรรถกิจ ดาวเรือง ศศ.บ.10
267 6314101420 นายอักษร เนคะมานุรักษ์ ศศ.บ.10
268 6314101421 นางสาวอัญชิษฐา ชีแก้ว ศศ.บ.10
269 6314101422 นางสาวอัมรินทร์ คำลือ ศศ.บ.10
270 6314101426 นางสาวไอลดา สังวล ศศ.บ.10
271 6314101436 นายสงกรานต์ ปราโมทย์ ศศ.บ.10
272 6314102399 นางสาวภัคจิรา เขาแก้ว B.A.10
273 6314102401 นางสาวภัทรวดี ชาญสุวรรณ B.A.10
274 6314102402 นายภีม วงศ์ใหญ่ B.A.10
275 6314102413 นางสาวรัชวิภา สว่างอารมณ์ B.A.10
276 6314102442 นายสรายุธ ป้องคำ B.A.10
277 6314102454 นางสาวสุภัสสรา ลีเลิศตระกูล B.A.10
278 6314102457 นายอดิศร เทียนใส B.A.10
279 6414101348 นางสาวณัฐพิพัฐณ์ ศรีพรหม ศศ.บ.10
280 6414101417 นายวรากร ต้องจิตต์ ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
281 6422101523 นางสาวอินทิรา ประทูลทอด วท.บ.10
282 6422102001 นางสาวกุลนิภา ปราณีตพลกรัง วท.บ.10
283 6422102002 นางสาวเกษณี พิทักษ์ถาวรกุล วท.บ.10
284 6422102003 นายโกสินทร์ มูลป้อ วท.บ.10
285 6422102004 นางสาวงามตา ชัยเขต วท.บ.10
286 6422102008 นายปรีชา ตนขัน วท.บ.10
287 6422102010 นายพีระพงค์ อุตโร วท.บ.10
288 6422102011 นางสาวระพีพรรณ หมดสังข์ วท.บ.10
289 6422102013 นายวิษณุ ปลอดโปร่ง วท.บ.10
290 6422102015 นางสาวสกลภัทร เรือนเงิน วท.บ.10
291 6422102017 นายอรัณย์ธรรม อินทสุวรรณ วท.บ.10
292 6422102018 นางสาวอริศรา กึกกอง วท.บ.10
293 6422102019 นางสาวอัญวรรณ อุสวะโสภากุล วท.บ.10
294 6422102020 นางสาวอัมพร กุลปรียาพงศ์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47