เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท310 : กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 5901125326 นายนันทวัฒน์ เทพทอง วท.บ. (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)10
2 6101102479 นายสุทัศน์ เพ็ชรกล้า วท.บ.10
3 6101124326 นางสาวลลิตา บัวพร วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
4 6301101301 นางสาวกนกภรณ์ คำเฮียง วท.บ.10
5 6301101305 นางสาวกัลยพัชร จ่ายจันทร์ วท.บ.10
6 6301101306 นางสาวจรรยา ดอกพิกุล วท.บ.10
7 6301101313 นายเทพพารักษ์ นามวิจิตร วท.บ.10
8 6301101314 นายธนกร นิลคง วท.บ.10
9 6301101333 นางสาวรุ่งอรุณ ปรืมประสาร วท.บ.10
10 6301101341 นางสาวสุชิราภรณ์ นาเหนือ วท.บ.10
11 6301101344 นายอนันตชัย บัวทอง วท.บ.10
12 6301125302 นางสาวกานต์ธีรา คาลี วท.บ.10
13 6301125305 นายเกริกพล พิทาคำ วท.บ.10
14 6301125306 นายคุณากร บดีรัฐ วท.บ.10
15 6301125309 นางสาวชฎาภรณ์ ตาบุญ วท.บ.10
16 6301125310 นางสาวชัญญา น้ำวน วท.บ.10
17 6301125311 นางสาวชิดชนก ส่างสุ วท.บ.10
18 6301125312 นายชิติพัทธ์ รัตนชัยประสิทธิ์ วท.บ.10
19 6301125313 นายชิษณุพงศ์ กาวิน่าน วท.บ.10
20 6301125315 นางสาวฐิติพร เกษตรสุขใจ วท.บ.10
21 6301125316 นายฐิติพันธ์ จันต๊ะวงค์ วท.บ.10
22 6301125320 นายธณธร คำภีระ วท.บ.10
23 6301125322 นายประสิทธิ์ ยาวิละ วท.บ.10
24 6301125324 นายปวเรศ นามะเสน วท.บ.10
25 6301125326 นางสาวพรลภัส ฟูสอน วท.บ.10
26 6301125327 นางสาวพัชริญา ภิราราม วท.บ.10
27 6301125328 นางสาวพิชชา ผัด วท.บ.10
28 6301125329 นางสาวเพ็ญพร จันทพูล วท.บ.10
29 6301125330 นายภูริวัฒน์ ปรีดี วท.บ.10
30 6301125332 นางสาวมาลีวัลย์ ยาวิชัย วท.บ.10
31 6301125333 นางสาวรวี ขุนลาว วท.บ.10
32 6301125334 นายวรรษชล นนทโคตร วท.บ.10
33 6301125335 นางสาววรัญญา หล้าคอม วท.บ.10
34 6301125336 นางสาววันทนา เครือทัต วท.บ.10
35 6301125337 นางสาวศศิธร คำปวง วท.บ.10
36 6301125338 นางสาวศสิประภา พาวิชา วท.บ.10
37 6301125339 นายศิวัช ทวิติยกุล วท.บ.10
38 6301125340 นายศุภณัฏ ทองมี วท.บ.10
39 6301125344 นางสาวสุพิชญา จันทร์จู วท.บ.10
40 6301125348 นายอัษฎาวุฒิ จันทร์แก้ว วท.บ.10
41 6301125349 นางสาวอาภัสรา ฤทธิ์มาศ วท.บ.10
42 6301125350 นายกิตติธร จันทร์มา วท.บ.10
43 6301125353 นายพีรพัฒน์ โรจนปกรณ์ วท.บ.10
44 6301125356 นางสาววนิดา จะที วท.บ.10
45 6301125357 นางสาววรรณวิสา ราชปรีชายุทธ วท.บ.10
46 6401124310 นายศิรศักดิ์ สีหนู วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
47 6401124319 นางสาววิภารัตน์ จุมปาแฝด วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
48 6401124321 นางสาวศศินา ไกลถิ่น วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
49 6303101301 นางสาวกมลลดา ดิเรกศานต์ วศ.บ.10
50 6303101313 นายธนกฤต มโนชัยวุฒิกุล วศ.บ.10
51 6303102301 นางสาวกรณิกา อัตนสูตร วศ.บ.10
52 6303102306 นายจิระวัฒน์ ประทุมชาติ วศ.บ.10
53 6303102307 นายเจษฎา งามพักตร์ วศ.บ.10
54 6303102312 นางสาวณัฐธิรา คูณขุนทด วศ.บ.10
55 6303102320 นางสาวพรสุดา บุระเนตร วศ.บ.10
56 6303103307 นายเกริกฤทธิ์ เกษนาวา วท.บ.10
57 6303103314 นางสาวชัญญานุช บุญพันธ์ วท.บ.10
58 6303103316 นางสาวทิพย์ตะวัน วารินทร์ วท.บ.10
59 6303103318 นางสาวนันท์นภัส ไชยชนะชมภู วท.บ.10
60 6303103319 นางสาวนิชนันท์ จางกอน วท.บ.10
61 6303103324 นางสาวปิญชาทิตย์ บัวอินทร์ วท.บ.10
62 6303103327 นางสาวพรไพลิน เรวัตโต วท.บ.10
63 6303103328 นางสาวพัชรนันท์ โรจะนะ วท.บ.10
64 6303103329 นางสาวพัทธมน ปู่แหลง วท.บ.10
65 6303103331 นางสาวภาณุมาศ ยกทอง วท.บ.10
66 6303103336 นางสาวรุ่งฤดี คำแดง วท.บ.10
67 6303103337 นางสาวรุ่งอรุณ ชูเชิด วท.บ.10
68 6303103338 นางสาวลักษมี เรียบร้อยเจริญ วท.บ.10
69 6303103342 นางสาววรรณภา ช่วยประดิษฐ์ วท.บ.10
70 6303103343 นางสาววริษฐา เรือนอ้าย วท.บ.10
71 6303103344 นางสาววิรัญญา ศรีสุข วท.บ.10
72 6303103345 นางสาวศรีสุดา ซั่วเซ่งอี่ วท.บ.10
73 6303103347 นางสาวสกุณา แซ่ย่าง วท.บ.10
74 6303103355 นายอดิศร บุญยงค์ วท.บ.10
75 6303103356 นางสาวอรสินี ปันไฝ วท.บ.10
76 6303103357 นางสาวอรอนงค์ หัวใจคง วท.บ.10
77 6303103360 นางสาวอินทิรา หมื่นจำเริญ วท.บ.10
78 6303103361 นางสาวชุติกาญจน์ มงคลธนารักษ์ วท.บ.10
79 6303103362 นางสาวพิมวดี ทองเสงี่ยม วท.บ.10
80 6303103363 นางสาวณัฎฐณิชา เทาทา วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
81 6204101311 นายชยพล ลาภเปี่ยม วท.บ.10
82 6204101315 นายณัฐกิตติ์ หงษ์ทอง วท.บ.10
83 6204101317 นายเดชาวัต ยุติธรรม วท.บ.10
84 6204101318 นายธนโชติ พงษ์ปัญญา วท.บ.10
85 6204101320 นายธีระวัฒน์ เลาว้าง วท.บ.10
86 6204101331 นายปรีดา สดศรีทอง วท.บ.10
87 6304102317 นางสาวเรนิสา หลักแต่ง 10
88 6304104302 นางสาวธัญญรัตน์ ขันธมะ วท.บ.10
89 6304109303 นางสาวระพีพรรณ ลือใจ วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
90 6404101312 นายณรงค์เกียรติ นามห้วยทอง วท.บ.10
91 6404101315 นายต้นตระการ วงค์สถาน วท.บ.10
92 6404101323 นายนนธวัช ทองยู วท.บ.10
93 6404101327 นางสาวพิมลพรรณ เงินทอง วท.บ.10
94 6404101340 นายวีรภัทร แซ่ลี วท.บ.10
95 6404101347 นางสาวสุจิตรา ปานการะเกตุ วท.บ.10
96 6404101348 นายสุธิชานนท์ พูลการขาย วท.บ.10
97 6404101349 นางสาวสุนิสา ผาด่าน วท.บ.10
98 6404101360 นายทัพธรรม คันทะ วท.บ.10
99 6404101368 นายเพทาย คำเงิน วท.บ.10
100 6404101369 นางสาวมณฑารบ เชื่อมไธสง วท.บ.10
101 6404101380 นายสุทธิชาติ ศรีสุพรรณ วท.บ.10
102 6404106352 นายณัฐยศ จ้อยเจริญ วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
103 6405101374 นายพีระพัฒน์ แย้มยืนยงค์ ร.บ.10
104 6405101391 นายศราวุธ บุญอุตร ร.บ.10
105 6405101402 นางสาวสุกัญญา โชตาลี่ ร.บ.10
106 6405101411 นายอภิวัฒน์ ประอินทร์ ร.บ.10
107 6405101434 นางสาวธัญสิริ ขัดสีใส ร.บ.10
108 6405101451 นางสาวลักษิกา วิชัยบรรเจิด ร.บ.10
109 6405101453 นางสาววิลาวัณย์ วงศ์ชัย ร.บ.10
 บริหารธุรกิจ
110 6306101307 นายกษิติ นครแพง บธ.บ.10
111 6306101309 นายกันติทัต กอดู่ บธ.บ.10
112 6306101314 นางสาวคำหลาว ลุงยอด บธ.บ.10
113 6306101316 นางสาวจินดาพร อิ่นคำ บธ.บ.10
114 6306101319 นางสาวจิรันธนิน อินปันบุตร บธ.บ.10
115 6306101320 นางสาวเจนจิรา ปาแตงอ่อน บธ.บ.10
116 6306101321 นายฉัตรชัย ไพรสถิตสวาท บธ.บ.10
117 6306101322 นางสาวชฎาพร เพชรวงศ์ บธ.บ.10
118 6306101323 นางสาวชฎาภรณ์ ศักดิ์คงนันทกุล บธ.บ.10
119 6306101325 นางสาวชนนิกานต์ สุวรรณไตร บธ.บ.10
120 6306101326 นางสาวชนัสรา ธนะภพ บธ.บ.10
121 6306101330 นางสาวชาลีนา สาเหล่ บธ.บ.10
122 6306101331 นางสาวซารีน่า หะจิ บธ.บ.10
123 6306101338 นางสาวณัฐธิดา เปงดี บธ.บ.10
124 6306101342 นางสาวณัฐวรันทร แซ่ตั้ง บธ.บ.10
125 6306101349 นางสาวธัญลักษณ์ ป้อปาลี บธ.บ.10
126 6306101351 นายธีระพัฒน์ คำมาปัน บธ.บ.10
127 6306101355 นางสาวน้ำฝน ชมภูกลาง บธ.บ.10
128 6306101356 นางสาวบัณฑิตา ทองเทียน บธ.บ.10
129 6306101366 นางสาวพรชนก โชคกิตติกุล บธ.บ.10
130 6306101370 นางสาวพัชราภรณ์ นงลัย บธ.บ.10
131 6306101375 นางสาวพิชชาภา ตาเมืองมูล บธ.บ.10
132 6306101378 นางสาวพิมพ์ชนก ปัญญาจันทร์ บธ.บ.10
133 6306101379 นางสาวพิมพิศา ทองสุข บธ.บ.10
134 6306101387 นายเมธาพัฒน์ อภิธราเลิศธนนท์ บธ.บ.10
135 6306101390 นางสาวยุพารัตน์ จินดาธรรม บธ.บ.10
136 6306101392 นายวชิราวุฒิ ป้องกัน บธ.บ.10
137 6306101394 นางสาววราภรณ์ นันตา บธ.บ.10
138 6306101395 นางสาววริยาภรณ์ หล่อประเสริฐกุล บธ.บ.10
139 6306101397 นางสาวศศิกานต์ ไชยวงศ์ บธ.บ.10
140 6306101398 นางสาวศศิกานต์ บุญเปี่ยม บธ.บ.10
141 6306101403 นายศิวศักดิ์ ด้วงสงกา บธ.บ.10
142 6306101405 นางสาวสกุลทิพย์ ศรีนาม บธ.บ.10
143 6306101407 นายสรวิศ ดวงตา บธ.บ.10
144 6306101408 นายสรวิศ ธีระศิลป์ บธ.บ.10
145 6306101409 นายสราวุธ ประทุมธา บธ.บ.10
146 6306101411 นายสิทธิชัย สิทธิชยาพรกุล บธ.บ.10
147 6306101413 นางสาวสุธาสินี พิมพิสาร บธ.บ.10
148 6306101414 นางสาวสุธิดา ประชุมรักษ์ บธ.บ.10
149 6306101416 นางสาวสุธีธิดา ขันเขียว บธ.บ.10
150 6306101417 นางสาวสุพิชญาย์ สุปินนะ บธ.บ.10
151 6306101419 นางสาวสุภาวินี ปัญญา บธ.บ.10
152 6306101420 นายสุรชัย แข็งแรง บธ.บ.10
153 6306101422 นางสาวอธิษฐาน คำภีระ บธ.บ.10
154 6306101425 นางสาวอรอมล วงศ์คำ บธ.บ.10
155 6306101426 นางสาวอังค์วรา แซ่ฉั่ว บธ.บ.10
156 6306101427 นางสาวอัจฉรา เจียชะรัมย์ บธ.บ.10
157 6306101428 นางสาวอัจฉราภร อัศวมงคล บธ.บ.10
158 6306101432 นายเอกชัย โสนันโต บธ.บ.10
159 6306101442 นายสุทจิรานุทักษ์ ไชยวงค์ บธ.บ.10
160 6306101446 นางสาวอาทิตยา รัตนพงศ์ บธ.บ.10
161 6306101447 นายนวพล บุญล้ำ บธ.บ.10
162 6306101449 นางสาวปาณิศา ทรงเจริญกุล บธ.บ.10
163 6306101451 นางสาวนภวรรณ สิงห์สุภา บธ.บ.10
164 6306103067 นางสาวสายทอง บุญมา บช.บ.10
165 6306104322 นางสาวจณิสตา วงศ์ศรีวิชัย บธ.บ.10
166 6306104328 นางสาวศิริวิภา ทองสุข บธ.บ.10
167 6306105301 นางสาวกณิตา ชัยศิริ บธ.บ.10
168 6306105304 นางสาวจิตรานนท์ บุญทรัพย์ บธ.บ.10
169 6306105308 นางสาวภูนิศา มูลพนัส บธ.บ.10
170 6306105311 นายสุภทัต มารื่น บธ.บ.10
171 6406101467 นางสาวทิพรดา มาลูน บธ.บ.10
172 6406101525 นายอัษฎายุธ ราชจันทร์ บธ.บ.10
173 6406105301 นายคณธร ทิพย์ประไพ บธ.บ.10
174 6406105302 นายจารุภัทร ธรรมเนียมอินทร์ บธ.บ.10
175 6406105303 นายชัยกร ชัยมงคล บธ.บ.10
176 6406105304 นางสาวธมลชนก นิตติไพศาล บธ.บ.10
177 6406105305 นางสาวชญาภา จันทร์มาทอง บธ.บ.10
178 6406105306 นางสาวพรรณภัค วรรณวงค์ บธ.บ.10
179 6406105307 นางสาวศุภสุตา ศรีทอง บธ.บ.10
180 6406105308 นายสิทธณัฐ เมธาวงศ์ บธ.บ.10
181 6406105309 นางสาวสุชาทอง สมุทรผ่อง บธ.บ.10
182 6406105310 นางสาวจตุรพิธ สมวงศ์ บธ.บ.10
183 6406105311 นายชนสรณ์ กุลนา บธ.บ.10
184 6406105312 นายฐปณัฐ หลวงโปธา บธ.บ.10
185 6406105313 นางสาวธนิดา กะระกล บธ.บ.10
186 6406105315 นายอรรถกรณ์ เขื่อนแก้ว บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
187 6309101307 นางสาวจณิสตา จานแก้ว ศศ.บ.10
188 6309101310 นางสาวจารุวรรณ อุดเลิศ ศศ.บ.10
189 6309101313 นางสาวจุฑามาศ สีสุกไสย ศศ.บ.10
190 6309101314 นางสาวเจนจิรา วงภักดี ศศ.บ.10
191 6309101336 นางสาวนภัสนันท์ สมใจ ศศ.บ.10
192 6309101345 นางสาวปาริฉัตร ดวงละม้าย ศศ.บ.10
193 6309101347 นางสาวพนิดา ช่วยพันธ์ ศศ.บ.10
194 6309101363 นางสาววรารัตน์ ลิตา ศศ.บ.10
195 6309101365 นางสาววันวิสา ลิ้มบ้วนฮก ศศ.บ.10
196 6309101367 นางสาววีร์สุดา กาติ๊บ ศศ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
197 6310101002 นายกวินกิตติ์ วีระพันธ์ วท.บ.10
198 6310101004 นางสาวณัฏฐ์นรี ลักษณะสกุล วท.บ.10
199 6310101005 นายณัฐวุฒิ โทนหงส์สา วท.บ.17
200 6310101006 นายณัฐวุฒิ อาหลี วท.บ.10
201 6310101008 นางสาวปลายฟ้า ภมรสูตร วท.บ.10
202 6310101009 นายพงศธร อ่อนคำ วท.บ.10
203 6310101014 นางสาววาสนา แก้วยงกต วท.บ.17
204 6310101015 นางสาวศิริพร หอมจันทร์ วท.บ.17
205 6310101016 นางสาวศิริลักษณ์ เสถียร วท.บ.10
206 6310101017 นายศุภชัย เอี่ยมสอาด วท.บ.10
207 6410101346 นายญาณวุฒิ เล็กศรัณยพงศ์ วท.บ10
208 6410101363 นางสาวอภิสรา คำภิโลชัย วท.บ10
 เศรษฐศาสตร์
209 6312101320 นางสาวปวีณา ขนาดกำจาย ศ.บ.10
210 6312101326 นางสาวมณฑาทิพย์ จูบ้วนกิม ศ.บ.10
211 6312106306 นางสาวจารุวรรณ์ ทิพนี วท.บ.10
212 6312106309 นางสาวณัฏฐณิชา สิงห์ชัย วท.บ.10
213 6312106316 นางสาวนริศรา สัมฤทธิ์ตระกูล วท.บ.10
214 6312106318 นางสาวนฤมล เข็มเพ็ชร วท.บ.10
215 6312106319 นางสาวนฤวร หอมพญา วท.บ.10
216 6312106327 นางสาววิริยา แอคำ วท.บ.10
217 6312106332 นางสาวสุทิพย์ตา โนนดา วท.บ.10
218 6312106337 นางสาวจันทรรัตน์ ชัยสวัสดิ์ วท.บ.10
 ศิลปศาสตร์
219 6214101355 นายวชิรวิทย์ พวงสมบัติ ศศ.บ.10
220 6314102404 นางสาวมนัสชนก เสริมศักดิ์วรกุล B.A.10
221 6314102437 นางสาวศศลักษณ์ เรือนใจแก่น B.A.10
222 6314102438 นางสาวศิรินญา วงษ์กิ่ง B.A.10
223 6314102439 นางสาวศิรินภา ศรีคำ B.A.10
224 6314102449 นางสาวสิริลักษณ์ ด้วงทอง B.A.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
225 6415124003 นายกฤติคุณ อินทชัย วศ.บ.10
226 6415124006 นายกันดิศ ดวงทวี วศ.บ.10
227 6415124009 นายเกียรติศักดิ์ สุนันต๊ะ วศ.บ.10
228 6415124010 นายคุณวุฒิ สุวรรณชาตรี วศ.บ.10
229 6415124011 นายคุณานนต์ อารมณ์ฤทธิ์ วศ.บ.10
230 6415124013 นายจาตุพัจน์ ไชยมงคล วศ.บ.10
231 6415124014 นางสาวจินตนา หินปรีชา วศ.บ.10
232 6415124015 นางสาวชญานิษฐ์ คำชอน วศ.บ.10
233 6415124018 นายชัชวาล มังคละ วศ.บ.10
234 6415124023 นายทวีศิลป์ การเวกผดุง วศ.บ.10
235 6415124024 นายธนกร ไชยกาล วศ.บ.10
236 6415124025 นายธนกฤต ธรรมมัง วศ.บ.10
237 6415124027 นายธราเทพ ไชยกลาง วศ.บ.10
238 6415124028 นายธัชพล ศรีหมากสุก วศ.บ.10
239 6415124029 นายธีรภัทร์ ธนูสาร วศ.บ.10
240 6415124034 นายนฤมิต ฤทธิ์เทวา วศ.บ.10
241 6415124035 นายนำพล ปิ่นคำ วศ.บ.10
242 6415124036 นายนิพิฐพงษ์ ไชยเดช วศ.บ.10
243 6415124038 นายปริญญา สมเนื้อ วศ.บ.10
244 6415124039 นายพงษ์พัฒน์ วรรณก้อน วศ.บ.10
245 6415124040 นายพนธากร เทพสิงห์ วศ.บ.10
246 6415124045 นายมัทยาทิตย์ ขันคำกาศ วศ.บ.10
247 6415124051 นายศราวุฒิ คำเย็น วศ.บ.10
248 6415124052 นายศราวุธ สุมทุม วศ.บ.10
249 6415124054 นายศิวนาถ เอี่ยมฤทธิ์ วศ.บ.10
250 6415124057 นายศุภวิชญ์ มูลหลวง วศ.บ.10
251 6415124060 นายสมชาย บุญศักดิ์ วศ.บ.10
252 6415124064 นายเสม ช้างตว๋า วศ.บ.10
253 6415124066 นายอานนท์ วารีทิพย์ วศ.บ.10
254 6415124070 นายจักรกฤษณ์ วงศ์เมอะ วศ.บ.10
255 6415124072 นายจารุวิทย์ กันทะวงค์ วศ.บ.10
256 6415124073 นางสาวจิราพร ทิพนี วศ.บ.10
257 6415124075 นางสาวชญานิด พุกแดง วศ.บ.10
258 6415124076 นายชนะชัย แก้วคำฟู วศ.บ.10
259 6415124078 นายชาญณรงค์ เชื้อนันตา วศ.บ.10
260 6415124079 นายชาตรี จือจา วศ.บ.10
261 6415124083 นายณัฐพงษ์ เจนกิจทวียื่ง วศ.บ.10
262 6415124084 นายณัฐพล โคคล่อง วศ.บ.10
263 6415124085 นายณัฐวัตร พิริยะสงวนพงศ์ วศ.บ.10
264 6415124086 นายณัฐวุฒิ ชัยวงค์ วศ.บ.10
265 6415124088 นายต่อตระกูล บุญเรือง วศ.บ.10
266 6415124090 นายทัพกวี พิชวงศ์ วศ.บ.10
267 6415124091 นายทุนอู ลุงชัย วศ.บ.10
268 6415124092 นายธนยศ อินต๊ะนนท์ วศ.บ.10
269 6415124094 นายธวัชชัย ปานสิงห์ วศ.บ.10
270 6415124096 นางสาวธัญญรัตน์ คำเขียว วศ.บ.10
271 6415124098 นายธีรัตม์ แสงใจ วศ.บ.10
272 6415124099 นายนพฤทธิ์ ก้อนพัน วศ.บ.10
273 6415124100 นายนฤพัทธ์ บัวคลื่น วศ.บ.10
274 6415124101 นางสาวบัวหอม อธิชา วศ.บ.10
275 6415124102 นายปฏิญญา ดวงตาสิทธิ์ วศ.บ.10
276 6415124105 นายปวีณ์ ธุระเสน วศ.บ.10
277 6415124106 นายปิยะวัฒน์ ขันคำ วศ.บ.10
278 6415124107 นายพงศกร ผิววรรณ์ วศ.บ.10
279 6415124109 นายพงศธร บุญอุประ วศ.บ.10
280 6415124110 นายพัฒน์ฌวัฒน์ อุลัย วศ.บ.10
281 6415124112 นายพิษณุ ชื่นตา วศ.บ.10
282 6415124113 นายพุทธิชาต ราศรีสำราญ วศ.บ.10
283 6415124115 นายภาณุพงศ์ วงค์อาสา วศ.บ.10
284 6415124117 นายเมธาวี ศรีสุพรรณ วศ.บ.10
285 6415124118 นายเมธี อนุกูล วศ.บ.10
286 6415124120 นายรชานนท์ ตุ่นแก้ว วศ.บ.10
287 6415124121 นายรัชชานนท์ ปัญญากาบ วศ.บ.10
288 6415124122 นายวชิรนนท์ กรรณิกา วศ.บ.10
289 6415124124 นายวรวุฒิ สวัสดีชัยกุล วศ.บ.10
290 6415124125 นายวัชรชัย ประสพ วศ.บ.10
291 6415124126 นายวัชรนันท์ - วศ.บ.10
292 6415124127 นางสาววิลาวัณย์ คำฟู วศ.บ.10
293 6415124128 นายวีรวิชญ์ ไชยผล วศ.บ.10
294 6415124129 นายวุฒินันท์ ศรีเขียว วศ.บ.10
295 6415124131 นายสุทธิสันต์ นันต๊ะหม่น วศ.บ.10
296 6415124132 นายสุธิพล ก้อนแก้ว วศ.บ.10
297 6415124133 นายสุพนิก น้ำจำ วศ.บ.10
298 6415124134 นายสุรชัย จินะโสติ วศ.บ.10
299 6415124136 นายอภิวัฒน์ ห่านตระกูล วศ.บ.10
300 6415124138 นายอรรถพร ศรีวิชัย วศ.บ.10
301 6415124139 นายอัจฉริยะ วิสัยทัศนากุล วศ.บ.10
302 6415124141 นายเอกพงษ์ พรมเกษา วศ.บ.10
303 6415124142 นายนิติศักดิ์ ทิศเหนือ วศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
304 6218102348 นายนวมินทร์ กีตา ศศ.บ.10
305 6218102362 นางสาวภัทราพร ฟองคำตัน ศศ.บ.10
306 6318102319 นางสาวจิรัชญา แมะบ้าน ศศ.บ.10
307 6318102326 นางสาวชรีลดา รอดรัศมี ศศ.บ.10
308 6318102381 นางสาวพัชรินทร์ ศรีลาออน ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
309 6319101002 นายจะชี อาส่า ทล.บ.10
310 6319101004 ว่าที่ร้อยตรีชิดชนะ แก้วศรีนาค ทล.บ.10
311 6319101007 นายธนสิทธิ์ ปัญจวงศ์ ทล.บ.10
312 6319101010 นางสาวปวัณรัตน์ ศรทอง ทล.บ.10
313 6319101012 นางสาวภัณฑิรา สุใจจา ทล.บ.10
314 6319101014 นางสาวมณฑิรา มูลมัง ทล.บ.10
315 6319101015 นายมนต์ธัช นนทะโคตร ทล.บ.10
316 6319101017 นายวุฒิชัย ทองเสน่ห์ ทล.บ.10
317 6319101019 นางสาวสุภาวดี กุลศรี ทล.บ.10
318 6319101021 นายอิศเรศ คำพิชัย ทล.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
319 6322102021 นายอิสรา ค้าไม้ วท.บ.10
320 6422101319 นางสาวกุลธิดา สุนทรกุมาร วท.บ.10
321 6422101333 นางสาวเจนฤทัย ปางชาติ วท.บ.10
322 6422101341 นายชัยธวัช ชาติเสนา วท.บ.10
323 6422101402 นายปกรณ์ เอื้อนไธสง วท.บ.10
324 6422101403 นายปฏิภาณ ปัญโญใหญ่ วท.บ.10
325 6422101416 นางสาวผกาวดี อังคะนาวิน วท.บ.10
326 6422101438 นายภราดร ภูงามแง้ วท.บ.10
327 6422101443 นายภูริณัฐ คะเชนมาตย์ วท.บ.10
328 6422101444 นายภูริณัฐ สงวนรัษฎ์ วท.บ.10
329 6422101482 นางสาวสาวินี คำจันทร์ วท.บ.10
330 6422101484 นายสิทธิพร พิมพิลา วท.บ.10
331 6422101488 นางสาวสุทธิดา รัตนะ วท.บ.10
332 6422101492 นายสุธิเดช วงษ์พรม วท.บ.10
333 6422101508 นายอนุรักษ์ ปุจะปิปะ วท.บ.10
334 6422103049 นางสาวสุธิตา อุ่นลาด วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47